Bilingual Subtitles

English-Persian


Michael Malice: Totalitarianism and Anarchy Lex Fridman Podcast 200    Complain, DMCA

English subtitles

Persian subtitles

the following is a conversati­on between
00:00:00
michael is an author anarchist and simpleton and i'm proud to call him my ساده لوح و من افتخار می کنم که او را من صدا می کنم
00:00:05
he makes me smile he makes me think andاو باعث می شود من لبخند بزنم او مرا به فکر فرو می برد و
00:00:12
and now enjoy this conversati­on withو اکنون از این گفتگو با شما لذت ببرید
00:00:20
that i'm increasing­ly certain i'll neverکه من به طور فزاینده ای مطمئن هستم که هرگز نخواهم کرد
00:00:27
so animal farm by george orwell is oneبنابراین مزرعه حیوانات توسط جورج اورول یکی است
00:00:36
of my favorite books it's an allegoryاز کتاب های مورد علاقه من تمثیل است
00:00:40
at least i think about the soviet union and the russian revolution of 1917حداقل من به اتحاد جماهیر شوروی فکر می کنم
00:00:43
so for people who haven't read it it'sبنابراین برای افرادی که آن را نخوانده اند این است
00:00:49
uh animals overthrow the humans and then slowly become as bad or worse than theاوه حیوانات انسان ها را سرنگون می کنند و سپس
00:00:51
comrade if we lived on this farm in theرفیق اگر ما در این مزرعه زندگی می کردیم
00:00:59
book animal farm which animal would you the donkey benjamin the raven moses the humans mr mrs jones the dogs or the um i'm gonna go with the milton answerمزرعه حیوانات را رزرو کنید کدام حیوان را دوست دارید
00:01:02
than serve in heaven right it's betterبهتر از خدمت در بهشت \u200b\u20­0bاست
00:01:22
to rule in health and serve in heaven yeah so i would have to go with the pigs um at the very top so the leader theتا در سلامت حکومت کند و در بهشت \u200b\u20­0bخدمت کند
00:01:25
main pig napoleon versus like the walletناپلئون خوک اصلی در مقابل کیف پول
00:01:34
or the other yeah i i would say it's not it's sure it's an allegory of theیا دیگری بله می توانم بگویم اینطور نیست
00:01:36
um orwell's point was this is broaderمنظور ام اورول این بود که این گسترده تر است
00:01:42
towards most totalitari­an dictatorsh­ipsنسبت به اکثر دیکتاتوری های تمامیت خواه
00:01:44
i mean it could very easily be read asمنظورم این است که به راحتی می توان آن را خواند
00:01:46
an indictment of mussolini or hitler orکیفرخواست موسولینی یا هیتلر یا
00:01:48
many of these others uh i'm a huge umبسیاری از این دیگران اوه من یک ام بزرگ هستم
00:01:50
george orwell fan one of the things thatجرج اورول فن یکی از چیزهایی است که
00:01:54
i think people on the right need to in undisputab­ly left-wing voices whoمن فکر می کنم افراد در سمت راست نیاز دارند
00:01:56
were the strongest ones to take on totalitari­anism totalitari­an communismقوی ترین کسانی بودند که می توانستند به میدان بروند
00:02:06
and the three i think off top my headو سه موردی که فکر می کنم بالای سرم است
00:02:11
in my top 10 heroes of all time are emmaدر 10 قهرمان برتر من در تمام دوران، اِما هستند
00:02:13
and orwell being the third you knowو اورول سومین نفری است که می شناسید
00:02:19
something that uh leftists like to throwچیزی که چپ ها دوست دارند پرتاب کنند
00:02:20
in the face of people on the right whoدر مواجهه با افرادی در سمت راست که
00:02:23
constantly invoke orwell is that orwell said and i don't have the exact quote onمدام فراخوانی اورول همان اورول است
00:02:25
top of my head but some to the effect of in should be taken as a defense ofهر کلمه ای که نوشته ام همین است
00:02:29
uh people like truman you know wasاوه افرادی مثل ترومن که می دانید بود
00:02:38
obviously very hardcore in many waysبدیهی است که از بسیاری جهات بسیار هاردکور است
00:02:40
into binary fashions that you know left good right bad or right good left badبه مدهای باینری که می دانید باقی مانده است
00:02:49
but historical­ly speaking it does notاما از نظر تاریخی اینطور نیست
00:02:54
fall away into these camps as easily asبه همین راحتی وارد این اردوگاه ها شوید
00:02:56
and i think it is important for those of to fight the right from the right or to fight the left from the left because in a sense a lot of your countrymen or yourو من فکر می کنم برای کسانی که از آن مهم است
00:03:00
fellow travelers are going to regard youهمسفران به شما توجه خواهند کرد
00:03:12
every chance i get i will sing the praises of these three figures amongهر فرصتی به دست می\u200cآو­رم، آن را می\u200cخو­انم
00:03:17
others who not only even if they hadn'tدیگرانی که نه تنها حتی اگر نکرده بودند
00:03:21
just lived just amazing lives that allفقط زندگی شگفت انگیزی داشته است
00:03:25
admire and regard as somewhat a role what was the nature of their opposition totalitari­anism is it basically well the value of freedom let's go to the three of them so emma goldman sheتا حدودی نقش را تحسین کرده و در نظر بگیرید
00:03:31
was an early anarchist figure you knowشما می دانید که یک شخصیت آنارشیست اولیه بود
00:03:45
we'll talk about her later i'm sure she got deported from the united states withما بعداً در مورد او صحبت خواهیم کرد، مطمئن هستم که او
00:03:47
her partner in crime alexander berkmanشریک او در جنایت الکساندر برکمن
00:03:51
literal crime he tried to assassinat­e uhجنایت تحت اللفظی او سعی کرد او را ترور کند
00:03:53
frick who was andrew carnegie's main manفریک که مرد اصلی اندرو کارنگی بود
00:03:56
in the pittsburgh steel mill strike umدر کارخانه فولاد پیتزبورگ اعتصاب کنید
00:03:59
she got deported to the soviet union andاو به اتحاد جماهیر شوروی تبعید شد و
00:04:01
they're like they're like oh you want socialism because at the time theآنها مثل اوه که شما می خواهید
00:04:04
anarchists were regarded as socialist you know go choke on it and she's thereآنارشیست ها سوسیالیست تلقی می شدند
00:04:06
and she was watching in great horror uhو او با وحشت زیادی تماشا می کرد
00:04:10
what was going on and she actually wentچه اتفاقی می افتاد و او در واقع رفت
00:04:12
to lenin's office and she goes thisبه دفتر لنین و او به اینجا می رود
00:04:14
isn't what we're about the revolution is about the individual and free speech and everyone working together to further a society and he told her that you knowاین چیزی نیست که ما در مورد انقلاب هستیم
00:04:16
you know free speech is a bourgeoisمی دانید آزادی بیان یک بورژوازی است
00:04:24
contrivanc­e and regardless you can't have these circumstan­ces in the midst ofتدبیر و بدون در نظر گرفتن شما نمی توانید
00:04:26
a revolution and when she left theیک انقلاب و زمانی که او را ترک کرد
00:04:29
soviet union and you know she went to britain and at the time before the 1917 there was a lot of discussion amongاتحاد جماهیر شوروی و شما می دانید که او به آن رفت
00:04:31
socialist circles about what would the revolution look like right would thereمحافل سوسیالیستی در مورد آنچه که
00:04:39
be the bakunin anarchist model wouldمدل آنارشیستی باکونین خواهد بود
00:04:43
there be the marxist model obviously theبدیهی است که مدل مارکسیستی وجود دارد
00:04:45
bolsheviks ended up winning but even then it wasn't obvious because there was the bolsheviks and the mensheviks andبلشویک ها در نهایت پیروز شدند اما حتی
00:04:47
what people you know you and i know whatچه افرادی شما را می شناسید و من چه می دانم
00:04:52
those words mean but bolsheviks wereاین کلمات معنی داشتند اما بلشویک ها بودند
00:04:54
kind of funny because borscha meansنوعی خنده دار است زیرا بورشا به معنای
00:04:56
bigger and mancha means smaller the mensheviks had the numbers it wasبزرگتر و مانچا به معنای کوچکتر است
00:04:58
sarcastic that they were called mensheviks and the bolsheviks were called bolshah and lenin you knowطعنه آمیز که آنها را صدا می زدند
00:05:02
destroyed all his foes in a veryتمام دشمنان خود را در یک بسیار نابود کرد
00:05:07
merciless way obviously beforehand youراه بی رحمانه بدیهی است از قبل شما
00:05:10
know there was the idea like okay withمی دانم که ایده ای مثل اوکی با وجود دارد
00:05:12
all these cockamamie ideas we have toهمه این ایده های کاکائویی را باید انجام دهیم
00:05:14
work together you know we don't know what's going to look like for the causeبا هم کار کنید شما می دانید که ما نمی دانیم
00:05:16
then as soon as he sees power he's likeسپس به محض اینکه قدرت را می بیند، مانند آن است
00:05:19
yeah yeah we're not doing that kind of pluralism anymore this is going to beبله بله ما چنین کاری را انجام نمی دهیم
00:05:20
the right approach so she left theرویکرد درست به طوری که او را ترک کرد
00:05:24
she wrote a book that they titled my disillusio­nment with russia and iاو کتابی نوشت که نامش را من گذاشتند
00:05:29
remember this is one anecdote which i'mبه یاد داشته باشید این یک حکایت است که من هستم
00:05:33
going to discuss in the forthcomin­g bookقرار است در کتاب آینده مورد بحث قرار گیرد
00:05:34
where she goes to britain and theجایی که او به بریتانیا می رود و
00:05:36
british were very red at the time they really uh had something called the fabian society which was the predecesso­rبریتانیایی ها در آن زمان بسیار قرمز بودند
00:05:38
to the british labour party which wereبه حزب کارگر بریتانیا که بودند
00:05:43
like all right we're going to get rid ofخیلی خوبه که ما از شرش خلاص میشیم
00:05:45
liberalism and have a socialist uh kindلیبرالیسم و \u200b\u20­0bیک نوع سوسیالیست دارند
00:05:47
and she gave talks and there was this one's time where she gave a talk and she started and there was a standing ovationو او صحبت کرد و این اتفاق افتاد
00:05:51
by the time she was done you could hearتا زمانی که او تمام شد، می توانستید بشنوید
00:05:56
a pin drop because she dared to look at these people in the face somethingیک قطره سنجاق چون جرات داشت به آن نگاه کند
00:05:58
they'd be fighting for all their livesآنها برای تمام زندگی خود می جنگیدند
00:06:02
and saying you know we've been to theو گفتن شما می دانید که ما به آن رفته ایم
00:06:04
future and it works and she's like guys this is worse than the czar uh you knowآینده و کار می کند و او مانند پسرها است
00:06:06
people are under house arrest you're notمردم در حصر خانگی هستند شما نیستید
00:06:10
allowed to have you know newspapers areبه شما اجازه داده می شود که بدانید روزنامه ها هستند
00:06:12
being shut down if they have heretical views so on and so forth and you knowاگر بدعت داشته باشند تعطیل می شوند
00:06:14
she was just even more of a pariah than she had been previously so she is youاو حتی بیشتر از این هم منحوس بود
00:06:17
know deserves huge accolades in thatدانستن در این زمینه سزاوار تمجیدهای بزرگ است
00:06:22
regard i brought her up and we wereبا احترام من او را بزرگ کردم و ما بودیم
00:06:24
talking about with our conversati­on withصحبت کردن در مورد با گفتگوی ما با
00:06:25
iran or well i think you don't need me to explain what he has done andایران یا خوب فکر کنم به من نیاز نداری
00:06:27
continues to do to use fiction to demonstrat­e uh the horrors of aبه استفاده از داستان ادامه می دهد
00:06:32
totalitari­an state and camus who mightدولت توتالیتر و کامو که ممکن است
00:06:38
lighthouse so to speak in terms of beingفانوس دریایی به اصطلاح از نظر بودن
00:06:43
a man of conscience you know he joined the communist party and for a lot ofمردی با وجدان که می دانید او به آن پیوست
00:06:45
people in the states you hear oh youمردم در ایالت هایی که می شنوید اوه شما
00:06:48
joined the communist party so i need toبه حزب کمونیست ملحق شدم، بنابراین لازم است
00:06:50
hear so all you need he was a communistبشنو پس تمام چیزی که نیاز داری او یک کمونیست بود
00:06:51
all you need to know he joined the communist party because they were theتمام آنچه شما باید بدانید که او به آن پیوست
00:06:52
main ones fighting the fascists inاصلی\u200c­ترین آنها با فاشیست\u20­0cها می\u200cجن­گند
00:06:55
france and other locations and he tookفرانسه و مکان های دیگر و او گرفت
00:06:57
nazism as did many others of course very very very seriously he wasn't someنازیسم مانند بسیاری دیگر البته بسیار
00:07:00
committed communist but this was justکمونیست متعهد اما این درست بود
00:07:04
mechanism to take on uh you know be part of the undergroun­d in vichy france andمکانیسمی که می\u200cدا­نی در آن نقش داشته باشی
00:07:06
so on and so forth so he had the quoteغیره و غیره پس او این نقل قول را داشت
00:07:10
which is ascribed to him which is kindکه به او نسبت داده می شود که مهربان است
00:07:14
of a misquote howard zinn is the one whoاز یک نقل قول اشتباه هوارد زین کسی است که
00:07:16
actually said it that it is a job ofدر واقع گفت که این یک کار است
00:07:18
thinking people not to be on the side of the executione­rs and he very much feltمردم فکر می کنند که در کنارشان نباشند
00:07:20
if you read his uh speech when he wonاگر سخنرانی او را زمانی که برنده شد بخوانید
00:07:24
the nobel prize i forget in the 50sجایزه نوبل که در دهه 50 فراموش کردم
00:07:26
where he goes it's basically the job of writers to keep civilizati­on fromجایی که او می رود اساساً این کار است
00:07:28
destroying himself i don't think i'm ever going to be a man on the level ofدر حال نابود کردن خودش فکر نمی کنم من هستم
00:07:33
camus and what he's accomplish­ed but iکامو و آنچه که او انجام داده است اما من
00:07:37
vision of it is the job of writers to be the conscience and to point out uh youدید از آن وظیفه نویسندگان است که باشند
00:07:41
know this is the leftism at its bestبدانید این چپ گرایی در بهترین حالتش است
00:07:47
when you're giving voice to theهنگامی که شما در حال دادن صدا به
00:07:50
voiceless when you have the machine ofوقتی دستگاه را در اختیار دارید بدون صدا
00:07:51
the state crushing and marginaliz­ingدولت را درهم شکسته و به حاشیه رانده است
00:07:53
people and they might not be educatedمردم و ممکن است تحصیل نکرده باشند
00:07:55
literate or have any power at allباسواد هستند یا اصلاً قدرتی دارند
00:07:57
some he's the guy who's like you areبعضی ها او همان مردی است که شبیه شماست
00:08:00
ruining humans these humans matter andتباه کردن انسانها این انسانها اهمیت دارند و
00:08:02
i'm not going to let you look the otherمن نمی گذارم شما به دیگری نگاه کنید
00:08:05
way and act like you don't know whatو جوری رفتار کن که انگار نمیدونی چیه
00:08:07
you're doing so in this time whether weشما این کار را در این زمان انجام می دهید چه ما
00:08:09
look at the time of fascism or we lookبه زمان فاشیسم نگاه کنید یا ما نگاه می کنیم
00:08:12
at the fictional animal farm what's the so uh camus joined the communist partyدر مزرعه حیوانات خیالی چه چیزی است
00:08:14
there's a bunch of different heroicیک دسته از قهرمانان مختلف وجود دارد
00:08:21
actions some more heroic than others notاقداماتی که برخی قهرمانانه تر از دیگران نیستند
00:08:22
you know heroes the wrong word in terms of like effectiven­ess what's theشما قهرمانان را از نظر واژه اشتباه می شناسید
00:08:28
effective action i guess is what i wantعمل موثر من حدس می زنم چیزی است که می خواهم
00:08:31
to ask as a writer as a thinker somebody with a mind what's the heroic actionبه عنوان یک نویسنده به عنوان یک متفکر از کسی بپرسم
00:08:33
that's a tricky question because a lot of times in the west heroism is regardless intertwine­d with martyrdomاین یک سوال مشکل است زیرا زیاد است
00:08:38
right so it's kind of this idea of likeدرست است، بنابراین این یک نوع ایده مانند است
00:08:44
you have to speak to you know kemuشما باید با شما صحبت کنید شما می دانید kemu
00:08:46
always talked about just let justice beهمیشه در مورد فقط اجازه دهید عدالت است صحبت می شود
00:08:47
done though the heavens fall this is a common um kind of motto among peopleانجام می شود هر چند بهشت \u200b\u20­0bسقوط می کند این است
00:08:49
with conscience and that you have to do the right thing even the consequenc­esبا وجدان و کاری که باید انجام دهید
00:08:53
might not be what you like and i think that is a good loose definition ofممکن است آن چیزی نباشد که شما دوست دارید و من فکر می کنم
00:08:56
heroism so if you me i'll give you oneقهرمانی پس اگر تو به من یکی را به تو می دهم
00:09:00
example of heroism this was on twitterنمونه ای از قهرمانی در توییتر بود
00:09:03
and i really feel bad that i don't uh this was the line to auschwitz iو من واقعاً احساس بدی دارم که ندارم
00:09:05
believe it was and you know there's theباور کنید که بود و می دانید که وجود دارد
00:09:12
nazi guards keeping everyone alongنگهبانان نازی همه را همراه خود نگه می دارند
00:09:13
uh if you were a certain i think if youاوه اگر شما مطمئن بودید من فکر می کنم اگر شما
00:09:16
were under 12 they killed you or someزیر 12 سال بودند که شما یا تعدادی را کشتند
00:09:18
there was some age limit where some kids were killed or some were not there were some circumstan­ces and he asked the momبرخی از بچه ها محدودیت سنی داشتند
00:09:20
how old this kid was and she's like he'sاین بچه چند ساله بود و مثل خودش است
00:09:25
14 and she's like no he's 12. and she's14 و او انگار نه او 12 ساله است و او هم هست
00:09:28
like no he's nice 14 she goes he's 12.مثل نه او خوب است 14 او می رود او 12 ساله است.
00:09:29
and she realized what this nazi was telling her even in that circumstan­ceو او متوجه شد که این نازی چیست
00:09:32
and it ended up saving the kids life soو در نهایت جان بچه ها را نجات داد
00:09:36
i think heroism in this context is and standing true to values of venerating the sanctity of human life iمن فکر می کنم قهرمانی در این زمینه است
00:09:38
uh and i think it's also important toاوه و من فکر می کنم این نیز مهم است
00:09:53
pick your battles uh i don't think if you know he got that nazi over there gotten a bullhorn and said hey this isنبردهایتان را انتخاب کنید، فکر نمی\u200cک­نم اگر باشد
00:09:56
the rules blah blah blah blah that's notقوانین بله بلا بله بله که اینطور نیست
00:10:03
going to help anyone do anything so i doبه هر کسی کمک خواهم کرد تا هر کاری انجام دهد بنابراین من انجام می
00:10:05
think you know people a lot of timesفکر می کنید مردم را خیلی وقت ها می شناسید
00:10:07
attack me from my anarchist views it'sاز دیدگاه آنارشیستی من به من حمله کنید
00:10:08
like oh you know would you call theمثل اوه شما می دانید که با آن تماس می گیرید
00:10:10
police would you use the roads would you uh you know i i got an argument with tim poole because there was that couple iپلیس آیا شما از جاده ها استفاده می کنید؟
00:10:12
think it was at missouri or illinoisفکر کنید در میسوری یا ایلینوی بود
00:10:19
when they were had their guns and they were being arrested and they basically took a plea deal and he said you should have fought i go it's a lot easier toزمانی که آنها اسلحه های خود را داشتند و آنها
00:10:21
say you should fight but we don't know what circumstan­ce someone is under andبگو باید بجنگی اما ما نمی دانیم
00:10:30
what these totalitari­an regimes did veryکاری که این رژیم های توتالیتر انجام دادند
00:10:33
if you were a target and they can't getاگر شما یک هدف بودید و آنها نمی توانند دریافت کنند
00:10:38
through to you that's fine you have aاز طریق به شما که خوب است شما یک
00:10:41
family so you can sit there lex and girdخانواده تا بتوانید آنجا بنشینید و ببندید
00:10:42
your jaw and you can stand up to all the torture cool what are we gonna do about your wife what about your mom one thingفک خود را و شما می توانید در برابر همه بایستید
00:10:46
that kids up to uh 14 and up could getکه بچه های تا 14 سال به بالا می توانند دریافت کنند
00:10:55
the death penalty for certain crimes so after that the rule was from the nkvd if you were interrogat­ing someone theyمجازات اعدام برای جرایم خاص است
00:10:57
would have death warrants for the kid'sبرای این بچه حکم اعدام صادر می شود
00:11:05
child on the desk visible so i'm interrogat­ing you asking you toکودک روی میز قابل مشاهده است بنابراین من هستم
00:11:07
commit to i'm sorry to admit to some crime that you're not committed and those piece of paper it's you know svetlana she's got a death warrantمتعهد به من متاسفم که به برخی اعتراف می کنم
00:11:12
you're gonna admit to any crime you wantتو به هر جرمی که بخواهی اعتراف خواهی کرد
00:11:20
so this is something americans this isبنابراین این چیزی است که آمریکایی ها این هستند
00:11:22
even the case right now in north korea um which i know you had yami park onحتی در حال حاضر در کره شمالی نیز چنین است
00:11:24
it's something i talk about a lot let'sاین چیزی است که من زیاد در مورد آن صحبت می کنم
00:11:28
talk about instead of the hypothetic­alبه جای حرف فرضی در مورد آن صحبت کنید
00:11:29
but this is happening right now on earthاما این در حال حاضر روی زمین اتفاق می افتد
00:11:31
you can look at the map on google uh the great leader kim il-sung the founder ofمی توانید نقشه را در گوگل نگاه کنید
00:11:34
north korea said class enemies must be exterminat­ed three generation­s so northکره شمالی گفت دشمنان طبقاتی باید باشند
00:11:38
when people talk about individual­ismوقتی مردم از فردگرایی صحبت می کنند
00:11:42
versus collectivi­sm uh rick santorumدر مقابل جمع گرایی اوه ریک سنتوروم
00:11:44
former senator says the family is the basic unit of society unit north korea takes that seriously the family isسناتور سابق می گوید که این خانواده است
00:11:46
punished as a unit so if someone does something wrong three generation­s haveبه عنوان یک واحد مجازات می شود، بنابراین اگر کسی این کار را انجام
00:11:53
to pay the price and you often don'tبهای آن را بپردازید و اغلب این کار را نمی کنید
00:11:57
know who it is that got you all inبدانید این چه کسی است که همه شما را وارد کرده است
00:11:59
trouble there's not a trial this to western minds is something almostمشکل این است که آزمایشی وجود ندارد
00:12:01
incomprehe­nsible it's a lot easier to be when it's just your skin there'sغیر قابل درک بودن خیلی راحت تر است
00:12:06
something when it's when it's yeah when it's your child your your loved onesچیزی وقتی که آن موقع است که بله وقتی
00:12:11
your every man becomes a coward but also what bravery is there for me to write anهر مرد شما ترسو می شود اما همچنین
00:12:16
essay for the guardian to say i don'tانشا برای قیم که بگوید من نمی کنم
00:12:20
vote there's no consequenc­es to me there's no possibilit­y of consequenc­esرای دادن هیچ عواقبی برای من ندارد
00:12:22
to me this is the wonderful thing about living excuse me in a free country uh itبرای من این چیز شگفت انگیزی است
00:12:25
would take a lot of courage to be in theبرای حضور در آن جسارت زیادی لازم است
00:12:29
soviet union and say i'm not going to vote and what would that courageاتحاد جماهیر شوروی و بگویید من نمی روم
00:12:32
very little so i think heroism in the sense of kind of the suicidal stuff and taking a stance with no consequenc­es is there is some aspect like the way iخیلی کم است، بنابراین من فکر می کنم قهرمانی در
00:12:37
is something like you said about theچیزی است که شما در مورد آن گفتید
00:12:49
which is quietly privately in your own that you want the rest of the world toکه بی سر و صدا خصوصی در خود شما است
00:12:53
so like without like writing about it isبنابراین مانند بدون نوشتن در مورد آن است
00:13:02
um it's not as heroic as living itامم، به اندازه زندگی کردن قهرمانانه نیست
00:13:05
quietly i'll give you a great example ofبی سر و صدا یک مثال عالی برای شما می زنم
00:13:07
if you know someone's in town and it's their birthday with nothing to do takeاگر کسی را می شناسید که در شهر است و هست
00:13:15
them out and i say i do this for selfishآنها را بیرون می آورند و من می گویم این کار را برای خودخواهی انجام
00:13:19
reasons and everyone laughs and i goدلایل و همه می خندند و من می روم
00:13:21
the guy who takes people out for theirمردی که مردم را به خاطر خودشان بیرون می آورد
00:13:25
birthday is awesome that could be youتولد فوق العاده است که می تواند شما باشد
00:13:27
like you have that capacity to be thatمثل اینکه تو این ظرفیت را داری
00:13:30
person and you're making that day feel special they're going to remember for aشخص و شما در آن روز احساس می کنید
00:13:33
long time what's the cost dinner 30خیلی وقته هزینه شام \u200b\u20­0b30
00:13:36
bucks 25 bucks so they're it's it's very how often people have opportunit­ies toدلار 25 دلار پس آنها هستند این بسیار است
00:13:38
slightly move the needle and make thingsسوزن را کمی حرکت دهید و چیزهایی بسازید
00:13:47
a bit better at almost no cost and theyتقریباً بدون هزینه کمی بهتر است و آنها
00:13:49
just literally don't think in thoseفقط به معنای واقعی کلمه به آنها فکر نکنید
00:13:52
terms and one of the things camus talkedشرایط و یکی از چیزهایی که کامو صحبت کرد
00:13:54
about you know he's often described as aدر مورد شما می دانید که او اغلب به عنوان یک
00:13:56
existentia­list which he did not like that term he regard himself as anاگزیستانسی­الیستی که او آن را دوست نداشت
00:13:59
absurdist is the idea that we'reپوچ گرا این ایده است که ما هستیم
00:14:02
basically blank canvases and this isn't something that is dangerous this isاساسا بوم های خالی و این نیست
00:14:04
enormous opportunit­y and you have theفرصت بزرگی است و شما این فرصت را دارید
00:14:08
ability to become the kind of man orتوانایی تبدیل شدن به نوع انسان یا
00:14:10
woman that you admire and want to be youزنی که شما او را تحسین می کنید و می خواهید شما باشید
00:14:13
don't have to be you know i don't knowلازم نیست باشی میدونی من نمی دونم
00:14:15
george washington or one of these great everyone out there has the capacityجرج واشینگتون یا یکی از این بزرگان
00:14:17
capacity excuse me to be a hero to theirظرفیت مرا عذر می\u200cخو­اهد که برای آنها قهرمان باشم
00:14:23
or to be a hero to maybe some there'sیا قهرمان بودن برای برخی شاید
00:14:26
there's nursing homes and there's oldخانه سالمندان وجود دارد و قدیمی است
00:14:28
people who are lonely i think that youافرادی که تنها هستند فکر می کنم شما هستید
00:14:30
take in a dog that's on its last legs uhسگی را بگیر که روی پاهای آخرش است
00:14:32
these are little things terry shepardاینها چیزهای کوچکی هستند تری شپرد
00:14:36
does that a lot out of garden was a heroآیا که بسیاری از خارج از باغ یک قهرمان بود
00:14:38
blanken's name these are things thatنام بلانکن اینها چیزهایی هستند که
00:14:42
um that aren't heroic in the sense ofامم که به معنای قهرمانی نیستند
00:14:45
superman but that i find admirableسوپرمن اما به نظر من قابل تحسین است
00:14:47
underrated because these people aren't passive-ag­gressive and direct wayدست کم گرفته می شود زیرا این افراد چنین نیستند
00:14:52
for you to tell me that i should take you off for your birthday on mondayبرای اینکه شما به من بگویید که باید مصرف کنم
00:14:59
is that why you gave that whole speechبه همین دلیل است که شما آن سخنرانی را انجام دادید
00:15:03
that was a joke michael no it was aاین یک شوخی بود مایکل نه این یک شوخی بود
00:15:07
neverthele­ss there was no punch line without failure we would not haveبا این حال هیچ خط پانچ وجود دارد
00:15:10
can we stick on the camus absurdism what do you think is the difference intricatel­y connected because uhآیا می توانیم بر پوچ گرایی کامو بچسبیم؟
00:15:15
existentia­lism is connected to freedomاگزیستانسی­الیسم با آزادی پیوند دارد
00:15:34
and freedom is connected to anarchismو آزادی با آنارشیسم مرتبط است
00:15:38
sure but i mean sartre was a defender ofالبته منظورم این است که سارتر مدافع آن بود
00:15:41
the soviet union uh he said explicitlyاتحاد جماهیر شوروی او به صراحت گفت
00:15:44
about things like gulags like even ifدر مورد چیزهایی مانند گولاگ مانند حتی اگر
00:15:47
it's true we shouldn't talk about it umدرست است که ما نباید در مورد آن صحبت کنیم
00:15:49
it's what people don't appreciate is howاین چیزی است که مردم قدردان آن نیستند
00:15:53
uh human beings can have contradict­oryاوه انسان ها می توانند متناقض داشته باشند
00:15:56
ideas in their minds at the same time so one would think okay someone's aایده ها در ذهن خود در همان زمان بنابراین
00:15:57
democrat they think abc therefore theyدموکراسی آنها فکر می کنند abc بنابراین آنها
00:16:01
think def people that have all sorts of contradict­ions and it's not at all clearبه افرادی که همه جور دارند فکر کنید
00:16:03
and they'll have a clean conscienceو آنها وجدان پاکی خواهند داشت
00:16:08
sophistica­ted um and is capable of doingپیچیده است و قادر به انجام است
00:16:10
sartre you know was you would think he'sسارتر می\u200cدا­نی اگر فکر می\u200cکر­دی اوست
00:16:13
this radical individual­ist you know thisاین فردگرای رادیکال شما این را می دانید
00:16:16
sense of ultimate freedom but he's defending the soviet union camus on theاحساس آزادی نهایی اما او این است
00:16:17
was very much like a social democrat heاو بسیار شبیه یک سوسیال دموکرات بود
00:16:23
didn't really talk about what politicsواقعا در مورد چه سیاستی صحبت نکردم
00:16:26
should be so much as it shouldn't be his essay reflection­s on the guillotine is one of the great masterpiec­es of all an attack on the death penalty not in terms of no one's evil or it's wrong toباید آنقدر باشد که مال او نباشد
00:16:28
kill murderers but in terms of what doesقاتلان را بکشد اما از نظر آنچه انجام می دهد
00:16:41
it do for a society if you have someoneاگر کسی را داشته باشید برای یک جامعه مفید است
00:16:43
and locks them in a room and says you know in two years i'm going to murderو آنها را در یک اتاق حبس می کند و می گوید شما
00:16:47
you and you lock them for that this isشما و شما آنها را قفل می کنید که این است
00:16:52
not someone we regard as moral regardless as someone who's a completeنه کسی که ما آن را اخلاقی می دانیم
00:16:54
monster but that's what the state does you know on with the death penalty andهیولا اما این کاری است که دولت انجام می دهد
00:16:57
he challenges us to think is this theاو ما را به چالش می کشد تا فکر کنیم این است
00:17:01
kind of people we want to be do andافرادی که می خواهیم انجام دهیم و
00:17:05
again he's saying i'm not saying killingدوباره او می گوید من نمی گویم کشتن
00:17:07
a murderer is wrong i'm not saying evilیک قاتل اشتباه می کند، من بد نمی گویم
00:17:10
is wrong his entire career was dedicatedاشتباه است تمام حرفه او وقف شده است
00:17:12
to fighting the concept of evil but areبه مبارزه با مفهوم شر اما هستند
00:17:15
we the kind of people who want to beما از آن دسته افرادی هستیم که می خواهیم باشیم
00:17:18
doing these things that in any otherانجام این کارها که در هر دیگری
00:17:20
context we regard as torture or depravedزمینه ای که ما آن را شکنجه یا فاسد می دانیم
00:17:22
i i'm much more of a camus person than a star person he was probably against warمن خیلی بیشتر از یک آدم کموس هستم
00:17:26
in that same way so i don't i have to uhبه همین ترتیب، بنابراین من مجبور نیستم آه
00:17:30
admit i don't know much about the political side of kamu well i don'tاعتراف می کنم که من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم
00:17:33
think his political side is thatفکر کنید جنبه سیاسی او این است
00:17:37
interestin­g or relevant what i find soجالب یا مرتبط چیزی است که من پیدا می کنم
00:17:38
interrupte­d what i find fascinatin­gچیزی که به نظر من جذاب است را قطع کرد
00:17:40
about camus and what i think about on a daily basis from him is his insistenceدر مورد کامو و آنچه در مورد a فکر می کنم
00:17:41
that you have to live a life based onکه باید بر اساس آن زندگی کنید
00:17:47
accountabl­e to yourself when you putهنگام قرار دادن به خودتان پاسخگو باشید
00:17:51
your pill your head on the pill at theقرص خود را سر خود را بر روی قرص در
00:17:52
end of the day and ask yourself did iدر پایان روز و از خود بپرسید آیا من
00:17:54
live a righteous life with integrityزندگی عادلانه با صداقت داشته باشید
00:17:56
true to my values did i uh notبه ارزش\u200c­هایم وفادارم، آیا این کار را نکردم
00:17:59
needlessly cause harm to innocent peopleبی جهت به افراد بی گناه آسیب برساند
00:18:02
um you know that kind of mindset did iاوم شما می دانید که من چنین طرز فکری داشتم
00:18:05
if someone is weak am i using that as anاگر کسی ضعیف است از آن به عنوان یک استفاده می کنم
00:18:08
opportunit­y to exploit them or to harmفرصتی برای استثمار آنها یا آسیب رساندن به آنها
00:18:10
them or do i feel a bit of sympathy or empathy for this person because maybe they didn't have circumstan­ces that wereآنها یا من کمی احساس همدردی می کنم یا
00:18:12
beneficial as other people had well howسودمند به عنوان افراد دیگر به خوبی چگونه
00:18:22
does that fit absurdism where everythingآیا که در آن همه چیز با پوچ گرایی مطابقت دارد؟
00:18:23
uh you know it really borders on so he his he regards not his hisاوه شما می دانید که آن را واقعا در مرز است
00:18:29
philosophy explicitly said is a response attack on nihilism he you know heفلسفه به صراحت گفته شده یک پاسخ است
00:18:35
worst value people can have and i agree with him one hundred percent a lot ofبدترین ارزشی که مردم می توانند داشته باشند و من موافقم
00:18:44
times people call me cynical online andمواقعی که مردم مرا در فضای مجازی بدبین صدا می کنند و
00:18:48
i push back very very hard because to beمن خیلی خیلی سخت عقب می کشم چون باید باشم
00:18:51
a si you know i had this quote and thenشما می دانید که من این نقل قول را داشتم و سپس
00:18:54
you write where i said i'd rather beجایی که گفتم ترجیح میدم باشم بنویس
00:18:56
naive than a cynic because a cynic is a hopelessne­ss to the world at large uhساده لوح از یک بدبین زیرا بدبین یک است
00:18:57
camus this is the metaphor i use and i find it very inspiratio­nal i thought itکامو این استعاره ای است که من استفاده می کنم و من
00:19:03
was in his work but i guess i thought ifدر کار او بود اما حدس می\u200cزن­م فکر می\u200cکر­دم اگر
00:19:08
it described it to him there's two typesآن را برای او توصیف کرد که دو نوع وجود دارد
00:19:10
of people you imagine you go to aاز افرادی که تصور می کنید به سراغشان می روید
00:19:12
blank canvas on an easel standing inبوم خالی روی سه پایه ایستاده در داخل
00:19:17
front of this mountainsi­de one people beجلوی این دامنه کوه یک نفر باشد
00:19:19
blank canvas here you know what what wasبوم خالی اینجا می دانید چه چیزی بود
00:19:23
this what's going on here uh and just be confused whereas the other type ofاین چیزی است که اینجا در حال وقوع است و فقط باش
00:19:25
person will be like this a blank canvas here in this beautiful countrysid­e whatشخص مانند این یک بوم خالی خواهد بود
00:19:29
a great opportunit­y i can paint thisیک فرصت عالی است که می توانم این را نقاشی کنم
00:19:34
river i could paint that bird i couldرودخانه ای که می توانستم آن پرنده را نقاشی کنم
00:19:36
paint my friends or myself in theدوستانم یا خودم را در آن نقاشی کنم
00:19:39
infinite choices and this is a gift thatانتخاب های بی نهایت و این هدیه ای است که
00:19:42
i have been given and i think that alsoبه من داده شده است و فکر می کنم این نیز باشد
00:19:44
ties very heavily into what i was i wentبه چیزی که من بودم خیلی وابسته است
00:19:46
to yeshiva as a kid which is jewishبه یشیوا در کودکی که یهودی است
00:19:48
school what we were taught inمدرسه ای که در آن به ما آموزش دادند
00:19:50
incessantl­y uh how to look at life is this beautiful gift that god has givenبی وقفه چگونه به زندگی نگاه کنیم
00:19:51
you and that god wants you to be happyشما و آن خدا می خواهد که شما شاد باشید
00:19:57
he wants you to live to the fullest in aاو از شما می خواهد که در یک زندگی کامل زندگی کنید
00:20:00
moral way i remember the first time i went into a church and they were asking questions about the jewish concept theروش اخلاقی اولین بار را به خاطر می آورم
00:20:02
afterlife they weren't familiar withزندگی پس از مرگ که با آن آشنا نبودند
00:20:09
jewish thought and it took me a second because i didn't really have answers andیهود فکر کرد و یک ثانیه طول کشید
00:20:10
then i remembered what we were taught let's suppose you're at this banquet with the best chef on earth and theبعد یادم آمد که چه چیزی به ما آموزش داده شد
00:20:13
table's so heavy because you've got steaks and you've got chicken and you've got sushi and the wine's flowing andمیز خیلی سنگین است چون شما دارید
00:20:20
dr pepper and mr and mr pibb and theدکتر فلفل و آقای و آقای پیب و
00:20:27
store brand everything you want andهر چیزی را که می خواهید با نام تجاری ذخیره کنید و
00:20:30
you're looking around at this amazingشما به این شگفت انگیز نگاه می کنید
00:20:32
bounty right and then you turn to thisحق انعام کنید و سپس به این روی می آورید
00:20:33
best chef on earth and you're like oh so the offensiven­ess of that is just soبهترین سرآشپز روی زمین و تو مثل اوه
00:20:36
you know insane like you have this eatشما می دانید دیوانه مانند شما این غذا را
00:20:43
the meal like i promise you if i couldوعده غذایی که اگر بتوانم به شما قول می دهم
00:20:45
deliver this meal the dessert's gonna beاین غذا را تحویل دهید، دسر قرار است باشد
00:20:47
okay so this focus on the afterlife whenخوب پس این تمرکز بر زندگی پس از مرگ است
00:20:49
we've been given this amazing gift uhاین هدیه شگفت انگیز را به ما داده اند
00:20:52
you know on this earth is is a very kind of different mindset from both theمی دانید که روی این زمین بسیار مهربان است
00:20:55
jewish tradition as i'd been taught andسنت یهود همانطور که به من آموخته بودند و
00:21:00
the kamu mindset obviously kamu is anطرز فکر کامو بدیهی است که کامو یک است
00:21:01
atheist didn't believe in an afterlife but this concept that life is isآتئیست به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشت
00:21:03
have that opportunit­y to find value toاین فرصت را برای یافتن ارزش داشته باشند
00:21:11
seek for truth to seek for happiness andجستجوی حقیقت برای جستجوی خوشبختی و
00:21:15
kamu has this quote it's ascribed to himکامو این نقل قول را دارد که به او نسبت داده شده است
00:21:18
it's like a meme i've never found theمثل میمی است که هرگز آن را پیدا نکرده ام
00:21:19
source so maybe he doesn't really say itمنبع بنابراین شاید واقعاً آن را نمی گوید
00:21:21
but he says maybe it's not about happy endings maybe it's about the journey andاما او می گوید شاید این در مورد خوشحالی نیست
00:21:22
i think when you have that mindset andمن فکر می کنم زمانی که شما آن طرز فکر و
00:21:27
as you and i i think you and i bothهمانطور که من و شما فکر می کنم شما و من هر دو
00:21:28
found this because neither of us when weاین را به این دلیل یافت که هیچ کدام از ما زمانی که ما
00:21:30
were kids thought we'd be doing thisآیا بچه ها فکر می کردند که ما این کار را انجام می دهیم؟
00:21:32
right but now that we are really fortunate definitely this yeah andدرست است اما اکنون که واقعا هستیم
00:21:34
definitely that yeah but now that we'reقطعاً بله، اما اکنون که هستیم
00:21:39
fortunate enough to do this and thatبه اندازه کافی خوش شانس برای انجام این و آن
00:21:40
we're blessed enough that there's peopleما به اندازه کافی برکت داریم که مردم وجود دارند
00:21:42
who find this of value and interest andکه این را از ارزش و علاقه می یابند و
00:21:43
we could pay the rent doing this there's not a day that goes by where i don'tمی\u200cتو­انیم کرایه را با انجام این کار در آنجا پرداخت کنیم
00:21:45
think you and i or think this is pretty absurd yeah but it's also pretty wonderful and as a consequenc­e of usفکر می کنم من و شما یا فکر می کنم این زیبا است
00:21:50
thriving it also shows other people that happiness is possible on this earth andشکوفایی آن به دیگران نیز این را نشان می دهد
00:21:56
it's not just the worldview it's a lieاین فقط جهان بینی نیست، دروغ است
00:22:05
that happiness is not possible in thisکه خوشبختی در این امکان پذیر نیست
00:22:07
earth or it's only happy possible if youزمین یا آن را فقط خوشحال ممکن است اگر شما
00:22:10
sell your soul and you're like a badروحت را بفروش و مثل آدم بدی هستی
00:22:13
person you screw other people over i in every aspect you know as you said my birthday's coming up i've been feelingکسی که دیگران را بر من می کوبید
00:22:15
just a lot of really great things haveفقط خیلی چیزهای واقعا عالی دارند
00:22:24
been happening very very recently so itخیلی خیلی اخیر اتفاق افتاده است بنابراین آن را
00:22:25
affects me very heavily emotionall­yاز نظر عاطفی بسیار روی من تأثیر می گذارد
00:22:28
especially when i see the response itبه خصوص وقتی پاسخ آن را می بینم
00:22:30
uh like the kids right so it's one thingاوه مثل بچه ها درست است پس این یک چیز است
00:22:34
to say this is what i'm for but when youگفتن این چیزی است که من برای آن هستم اما وقتی تو
00:22:37
can provide proof of concept that whatمی تواند اثباتی بر این مفهوم ارائه کند که چه
00:22:39
you've been advocating does result inشما از آن دفاع کرده اید نتیجه می دهد
00:22:42
positive responses i got a message from this kid who had tried to kill himself aپاسخ های مثبت من یک پیام دریافت کردم
00:22:44
year ago okay and then he was like lookسال قبل خوب بود و بعد او مثل ظاهر بود
00:22:48
i found your work i found some otherمن کار شما را پیدا کردم، کار دیگری را پیدا کردم
00:22:52
stuff and now i realize i'm going toچیزها و حالا متوجه شدم که می روم
00:22:53
make something of myself i was born in aچیزی از خودم بسازم من در یک متولد شدم
00:22:55
meth house you know whatever 19 20 yearsخانه meth شما می دانید هر چه 19 20 سال
00:22:57
old i should be in the garbage but i'mپیر من باید در زباله باشم اما هستم
00:23:00
gonna try to be a stand-up because iسعی می کنم یک استندآپ باشم چون من
00:23:02
have opportunit­y on this earth even ifحتی اگر در این زمین فرصت داشته باشند
00:23:05
he fails as a stand-up you know he's washing dishes there's no shame in thatاو به عنوان یک استندآپ شکست می خورد شما می دانید که او است
00:23:07
he is it so bad to have a crappy job andاو خیلی بد است که یک شغل نامفهوم داشته باشد و
00:23:13
a girlfriend who you don't really like but as compared to the alternativ­e ofدوست دختری که واقعا دوستش ندارید
00:23:16
like i'm going to kill myself this is beauty to be discovered in all of it andمثل اینکه میخوام خودمو بکشم اینه
00:23:20
so i often think about i just recentlyبنابراین من اغلب به تازگی فکر می کنم
00:23:32
reread the idiot by destiusky i oftenاحمق را توسط destiusky i اغلب بازخوانی کنید
00:23:34
feel like the idiot that's why when iاحساس احمق بودن می کنم به همین دلیل وقتی من
00:23:37
say i'm an idiot i often think aboutبگو من یک احمق هستم که اغلب به آن فکر می کنم
00:23:39
that kind of idiot which the world seesآن نوع احمقی که دنیا می بیند
00:23:42
you as naive i don't think he's naive iشما ساده لوح هستید من فکر نمی کنم او ساده لوح باشد
00:23:44
don't think i'm naive but i tend toفکر نمی کنم ساده لوح هستم، اما تمایل دارم
00:23:46
see the good in people and the good inخوبی های مردم و خوبی ها را در افراد ببینید
00:23:50
is cynical and in fact especially in often the intellectu­al is supposed to beبدبین است و در واقع به ویژه در
00:23:56
cynical it's i this is very much anبدبینانه این است که من این بسیار است
00:24:03
urban uh elite educated mindset where ifذهنیت تحصیلکرده نخبگان شهری که اگر
00:24:06
you write a book about someone who'sشما کتابی در مورد کسی می نویسید که
00:24:09
let's suppose a drug addict or a prostitute that has heft and that'sفرض کنید یک معتاد به مواد مخدر یا یک
00:24:11
valid but if you're writing a book aboutمعتبر است اما اگر در حال نوشتن کتابی در مورد آن هستید
00:24:15
like a love story you know two peopleمثل یک داستان عاشقانه شما دو نفر را می شناسید
00:24:17
love and it's they're in roller coastersعشق و این است که آنها در ترن هوایی هستند
00:24:19
or carousels that's less legitimate i hate that i hate that i hate that soیا چرخ و فلک هایی که کمتر مشروع هستند i
00:24:20
much because the message it gives toبسیار به دلیل پیامی که به آن می دهد
00:24:25
people is you have to choose between thriving and happiness and silliness and seriousnes­s and depravity and i'm notمردم این است که شما باید از بین آنها یکی را انتخاب کنید
00:24:27
saying a drug addict approaches to prayگفتن یک معتاد به نماز نزدیک می شود
00:24:35
but they're basically their worldviewsاما آنها اساساً جهان بینی آنها هستند
00:24:36
if it's unless it's dark and twisted itاگر تاریک باشد و آن را پیچانده باشد
00:24:38
doesn't really count as art and i iواقعا به عنوان هنر به حساب نمی آید و من
00:24:40
despise that mindset that subtext so theتحقیر که طرز فکر که زیرمتن بنابراین
00:24:42
internet and people around me often willاینترنت و اطرافیانم اغلب این کار را می کنند
00:24:44
call me naive because i don't think theمن را ساده لوح خطاب کن زیرا فکر نمی کنم
00:24:46
word they want is innocent don't youکلمه ای که آنها می خواهند بی گناه است، نه
00:24:48
think it's about it's not that innocent no but innocent in that you youفکر کنید این موضوع آنقدرها هم بی گناه نیست
00:24:49
genuinely in your heart i know youمن واقعا در قلب شما شما را می شناسم
00:24:54
fairly well at this point believe thatنسبتا خوب در این مرحله باور کنید که
00:24:56
goodness is possible and that people can if not be good at least be better thanخوبی ممکن است و مردم می توانند
00:24:58
they were yesterday see even the wordآنها دیروز بودند حتی کلمه را ببینید
00:25:03
naive or the word innocent presumes thatساده لوح یا کلمه بی گناه این را فرض می کند
00:25:05
there's not wisdom in that presumes that that's uh oh isn't that beautiful toحکمتی در آن وجود ندارد که این را فرض کند
00:25:08
live that life of a child who sees the world with these bright eyes and isآن زندگی کودکی را که می بیند زندگی کنید
00:25:14
but just wait until they grow up andاما فقط صبر کنید تا بزرگ شوند و
00:25:20
realize that reality is much harsherدرک کنید که واقعیت بسیار خشن تر است
00:25:22
than they think right but that child wiser than all of the adults in the room and don't you don't you want to be if the world is like that don't you want toاز آنچه آنها درست فکر می کنند، اما آن کودک
00:25:25
be the guy who takes it on and changesکسی باشید که آن را به عهده می گیرد و تغییر می کند
00:25:35
it for the better right so it's likeآن را برای بهتر شدن حق پس از آن مانند است
00:25:38
everywhere it's inevitable well don'tهمه جا اجتناب ناپذیر است خوب نکن
00:25:42
you want to be the one who says notشما می خواهید کسی باشید که نمی گوید
00:25:44
anymore i'm here and i'm going to makeدیگر من اینجا هستم و می خواهم بسازم
00:25:45
that change and i can see it beingکه تغییر می کند و من می توانم آن را ببینم
00:25:47
better than it is now so i i i think youبهتر از الان، بنابراین من فکر می کنم شما هستید
00:25:50
analysis of your world view and i don'tتحلیل جهان بینی شما و من این کار را نمی کنم
00:25:55
think that there is a good word for itفکر کنید کلمه خوبی برای آن وجود دارد
00:25:58
so i guess it's this idea of you know inherent benevolenc­e might be you knowبنابراین حدس می\u200cزن­م این ایده شما باشد
00:26:00
maybe wordy but i think that's moreشاید لفظی باشد اما من فکر می کنم این بیشتر است
00:26:03
you know you and i did not have suchمی دانی که من و تو چنین چیزی نداشتیم
00:26:06
easy lives growing up to put it mildlyزندگی آسان در بزرگ شدن به زبان ساده
00:26:08
you constantly talk about um justشما مدام در مورد او صحبت می کنید
00:26:11
horrific aspects of life so to claimجنبه های وحشتناک زندگی تا ادعا شود
00:26:14
that you kind of don't know that theyکه شما به نوعی نمی دانید که آنها
00:26:16
exist or you sleep on the rug isوجود داشته باشد یا روی فرش بخوابی
00:26:18
completely not accurate to your work andکاملا دقیق به کار شما نیست و
00:26:20
world war ii in the soviet union sureجنگ جهانی دوم در اتحاد جماهیر شوروی مطمئنا
00:26:26
hitler launched operation barbarossa which was the surprise invasion of theهیتلر عملیات بارباروسا را \u200b\u20­0bآغاز کرد
00:26:37
if i could read to you a few lyrics that for some reason has stuck it was a famous song during that timeاگر می توانستم برای شما چند شعر بخوانم
00:26:44
as part of that operation that kiev wasبه عنوان بخشی از آن عملیات که کیف بود
00:27:19
first bombed and it was announced on the song says at exactly four o'clockابتدا بمباران شد و در تاریخ اعلام شد
00:27:21
that at any moment you could have thisکه هر لحظه می توانید این را داشته باشید
00:27:40
thing happen to you in your own personalاتفاقی که در شخصی شما برای شما رخ می دهد
00:27:44
life maybe you had something like 9 11زندگی شاید چیزی شبیه 9 11 داشتی
00:27:45
happen where everything changesجایی اتفاق بیفتد که همه چیز تغییر کند
00:27:48
and it's just like haunting becauseو آن را درست مثل فراموش نشدنی است زیرا
00:27:51
it makes me think that at any moment something like that could happen thatباعث می شود هر لحظه به این فکر کنم
00:27:54
i just think about like normal life the bombs are dropping and theyمن فقط به زندگی عادی فکر می کنم
00:28:01
announced that the war has begun and youاعلام کرد که جنگ شروع شده و شما
00:28:09
thought you were going to stay out ofفکر می\u200cکر­دی می\u200cخو­اهی بیرون بمانی
00:28:11
this is something that is very intensely you and i are both russian jewish soاین چیزی است که بسیار شدید است
00:28:23
to know that my grandparen­ts and my and this wasn't a dress rehearsalبدانم که پدربزرگ و مادربزرگم و من
00:28:30
and that if they get here which they doو اینکه اگر به اینجا برسند که انجام می دهند
00:28:42
they did lev is very western ukraine you and all your relatives are going toآنها lev بسیار غربی اوکراین است
00:28:45
there's a monument now in in level whereاکنون یک بنای تاریخی در آن سطح وجود دارد
00:28:56
i i don't think either of us can imagineمن فکر نمی کنم هیچ کدام از ما نمی توانیم تصور کنیم
00:29:01
to know to think that we're aboutدانستن به فکر کردن که ما در مورد
00:29:07
you know minutes or whatever hours or there's just there's just the russian standing between us and everyoneشما می دانید دقیقه یا هر ساعت یا
00:29:11
everyone we are related to are going to you know like what's the closure hereهرکسی که باهاشون فامیل هستیم قراره
00:29:18
right like they evacuated a lot ofدرست مثل اینکه خیلی ها را تخلیه کردند
00:29:29
and but they didn't evacuate enoughو اما آنها به اندازه کافی تخلیه نشدند
00:29:32
and to know that there is this forceو بدانیم که این نیرو وجود دارد
00:29:34
coming to 100 murder you this isn't someآمدن به 100 قتل شما این چیزی نیست
00:29:38
you know uh the tv news being hyperbolicشما می دانید که اخبار تلویزیون هذلولی است
00:29:42
they are coming to kill you and they if they get you they will kill youآنها می آیند تا شما را بکشند و آنها اگر
00:29:46
you know we all think about war let goشما می دانید که همه ما به جنگ فکر می کنیم
00:29:52
you know we hope america wins in iraqمی دانید ما امیدواریم که آمریکا در عراق پیروز شود
00:29:54
right but if america got their assدرست است، اما اگر آمریکا دستش را بگیرد
00:29:56
it's not really going to affect americaاین واقعاً بر آمریکا تأثیر نخواهد گذاشت
00:30:00
in the sense that you're going to have the body bags and all the kids beingبه این معنا که شما قرار است داشته باشید
00:30:03
killed and that's something that's i'mکشته شده و این چیزی است که من هستم
00:30:05
not sweeping on the rug but no one inنه روی فرش جارو می کنم اما هیچ کس داخل نیست
00:30:06
america thought the vietnamese are going to come here and kill them right theyآمریکا فکر می کرد که ویتنامی ها می روند
00:30:09
if we they the russian army doesn't win we are 100 percent all going to be and often in not just a bullet to theاگر ما آن\u200cها باشیم، ارتش روسیه پیروز نمی\u200cش­ود
00:30:24
is something that um to know that peopleچیزی است که ام به دانستن آن مردم است
00:30:33
who share my blood uh saw and went is very hard for me to kind of um uh wrap my head around and there's noکه به اشتراک خون من اوه دید و رفت
00:30:36
possibilit­y to delude yourself yeah yeahامکان فریب دادن خود را بله بله
00:30:46
yeah because i mean they they would uhبله، زیرا منظورم این است که آنها اوه
00:30:49
as the song also talks about but they we're in the war now this isهمانطور که آهنگ نیز در مورد آنها صحبت می کند
00:30:52
like this is your life yeah like this isمثل این است زندگی شما بله اینطور است
00:31:01
our life you know how you yesterdayزندگی ما تو میدونی دیروز چطوری
00:31:03
you're worried about like oh i misplaced my pen where is it like it's like yeahشما نگران این هستید که اوه من بیجا شده ام
00:31:05
this was paradise most of us are gonnaاین بهشتی بود که بیشتر ما به آن می رویم
00:31:10
this our life now is that most of us areاین زندگی ما در حال حاضر است که اکثر ما هستیم
00:31:13
and if we want to prevent all of us fromو اگر بخواهیم جلوی همه ما را بگیریم
00:31:17
we uh we have to fight and we also can't sit down in some kind of weird like umما باید بجنگیم و همچنین نمی توانیم
00:31:22
plane crash situation and be like let'sوضعیت سقوط هواپیما و مانند اجازه دهید
00:31:30
decide between us who's going to be theبین خودمان تصمیم بگیریم که چه کسی خواهد بود
00:31:32
first to die maybe the like titan the titanic right they sat down and they were like women and children in theبرای اولین بار به مردن شاید مانند تیتان
00:31:34
lifeboats you know they had thisقایق های نجات که می دانید آنها این را داشتند
00:31:39
rational agreement you don't have thoseتوافق عقلانی شما اینها را ندارید
00:31:41
choices in in a war so um it's it'sانتخاب ها در جنگ پس اوم همینطور است
00:31:42
it's it's just very chilling and it's something i don't really have the emotional space to understand orاین فقط بسیار سرد کننده است و همینطور است
00:31:50
uh even you know obviously i've been toاوه حتی شما هم می دانید که من به آنجا رفته ام
00:31:59
north korea you can see it and so on andکره شمالی شما می توانید آن را ببینید و غیره و
00:32:01
you and i can't or anyone listening toمن و تو نمی توانیم یا کسی که به آن گوش می دهد
00:32:04
this except for maybe on me and peopleاین به جز شاید برای من و مردم
00:32:07
you can't imagine what that's like toشما نمی توانید تصور کنید که چگونه است
00:32:10
we can't i we can't imagine what it'sما نمی توانیم من نمی توانیم تصور کنیم که چیست
00:32:13
like to live in those situations where it's not like before hitler cameدوست دارم در شرایطی زندگی کنم که
00:32:15
everyone's you know dancing around andهمه شما را می شناسید در حال رقصیدن در اطراف و
00:32:20
having a great time i mean imagine howگذراندن اوقات عالی یعنی تصور کنید چگونه
00:32:22
your preference to hitler is starving and waiting online for hours for breadترجیح شما نسبت به هیتلر گرسنگی است
00:32:26
and to have the secret police and yourو پلیس مخفی و شما را داشته باشید
00:32:32
friends are turning you in and yourدوستان شما و شما را تحویل می دهند
00:32:33
phones are all tapped and you're aتلفن ها همه شنود می شوند و شما یک
00:32:34
prisoner but to you this is infinitely better than the alternativ­e like theseزندانی اما برای تو این بی نهایت است
00:32:36
are the choices that you know our familyانتخاب هایی هستند که خانواده ما را می شناسید
00:32:41
had to deal with it's something that noمجبور به مقابله با آن چیزی است که نه
00:32:43
it's like a let me put in terms people understand you know what i mean it'sمثل این است که اجازه دهید افراد را به زبان بیاورم
00:32:48
like your first bad breakup right likeمثل اولین جدایی بد شما درست مثل
00:32:51
that's a much simpler thing to wrap yourاین یک چیز بسیار ساده تر برای بسته بندی شما است
00:32:54
head around because it's like if you'veبه اطراف سر بزنید چون مثل این است که داشته باشید
00:32:56
never had it you can't really but whenهرگز آن را نداشتی، واقعاً نمی توانی اما چه زمانی
00:32:58
you feel it it's just so intense but youشما احساس می کنید که آن را بسیار شدید اما شما
00:33:00
can't tell someone what's likeنمی توانم به کسی بگویم که چگونه است
00:33:01
we could sit down for days and hours and but until it's the totality totality of your environmen­t and your life and your she would talk about that's likeمی توانستیم روزها و ساعت ها بنشینیم و
00:33:04
when you're when you're that hungryوقتی تو هستی وقتی آنقدر گرسنه ای
00:33:24
all you're thinking about is bread yeah because your brain won't let youتمام چیزی که به آن فکر می کنید نان است
00:33:29
know human beings you're revolved we have instincts whatever and the mind isبدانید انسان ها شما ما را می چرخانیم
00:33:34
telling you food food food food foodبه شما گفتن غذای غذای غذای غذای غذای غذایی
00:33:39
thinking this and that there's thereفکر کردن به این و آن وجود دارد
00:33:44
they're not going to get the food yeahآنها غذا را دریافت نمی کنند بله
00:33:46
and imagine being a parent and you'reو تصور کنید که یک پدر و مادر هستید و شما هستید
00:33:49
watching your kids without food and they're not gonna get the foodتماشای بچه های خود بدون غذا و
00:33:51
and uh the fact that this happened inو اوه این واقعیت که این اتفاق در
00:33:56
and uh he had to watch his dad starve toو او باید تماشای گرسنگی پدرش را می دید
00:34:04
what it's like i mean we kind of you last night here in austin all the placesمنظورم این است که ما با شما مهربان هستیم
00:34:19
were closed and i couldn't get my protein powder yeah and this is theبسته بودند و من نتوانستم خودم را بگیرم
00:34:25
extent of my suffering when it comes toمیزان رنج من وقتی صحبت می شود
00:34:29
food you know or if i couldn't there wasغذایی که می دانید یا اگر نمی توانستم وجود داشت
00:34:32
a restaurant that i went to in brooklynرستورانی که در بروکلین به آن رفتم
00:34:35
where for some vacation reason theyجایی که به دلایلی در تعطیلات هستند
00:34:37
weren't serving sashimi they only hadساشیمی سرو نمی کردند، آنها فقط داشتند
00:34:40
sushi so i had to have the rice and theسوشی، بنابراین من مجبور شدم برنج و آن را بخورم
00:34:42
to live a life where that is the extentبرای زندگی در جایی که حد آن است
00:34:45
the choice is either hitler killing youانتخاب این است که یا هیتلر شما را بکشد
00:34:51
or being hungry 24 7. you know myیا گرسنه بودن 24 7. می دانید من
00:34:53
they had a close call it was her and her brother and her mom my great-gran­dma whoآنها تماس نزدیکی داشتند که او و او بودند
00:34:58
and i think there was like eitherو من فکر می کنم مانند هر کدام وجود داشت
00:35:04
helicopter overhead or something and my great-gran­dma jumped on top of myهلیکوپتر بالای سر یا چیزی و من
00:35:05
uh grandma's brother and not my grandmaاوه برادر مادربزرگ و نه مادربزرگ من
00:35:10
so she basically did a sophie's choiceبنابراین او اساساً انتخاب سوفی را انجام داد
00:35:13
my grandma's name is sophia and choseنام مادربزرگ من سوفیا است و انتخاب کردم
00:35:15
and this is something that she felt youو این چیزی است که او شما را احساس کرد
00:35:19
know all her life that her mom hadتمام زندگی او را که مادرش داشته است بداند
00:35:21
chosen her brother over her but theseبرادرش را بر او برگزید اما اینها
00:35:22
little things that happen these littleچیزهای کوچکی که به این کوچکی اتفاق می افتد
00:35:25
decisions we have to make in war there'sتصمیماتی که باید در جنگ بگیریم وجود دارد
00:35:28
uh five chimneys i think this woman who and what she talked about what people don't appreciate it's not necessaril­y and the torture it's that there's noاوه پنج دودکش فکر می کنم این زن که
00:35:32
rhyme or reason to it like she talkedقافیه یا دلیل برای آن مانند او صحبت کرد
00:35:45
about how they had a camp just forدر مورد اینکه چگونه آنها یک کمپ داشتند
00:35:47
and they were treated better than theو با آنها بهتر از آنها رفتار شد
00:35:51
jews and then one day they just killedیهودیان و سپس یک روز آنها فقط کشتند
00:35:53
them all right and she's like i still don't understand why they're giving them food and treating them well and then theهمه آنها خوب هستند و او هنوز مثل من است
00:35:55
next day they're all killed and we willروز بعد همه آنها کشته می شوند و ما خواهیم کشت
00:36:01
never get answers you know and she's andهرگز پاسخی دریافت نکن که می دانی و او هست و
00:36:03
how they decided to kill all the kidsچگونه آنها تصمیم گرفتند همه بچه ها را بکشند
00:36:08
and they didn't really either for some reason they didn't have the courage toو آنها واقعاً برای برخی نیز این کار را نکردند
00:36:11
or they wanted to be cruel so instead ofیا می خواستند به جای این کار ظالمانه رفتار کنند
00:36:15
shooting them they just kept walking inبا شلیک به آنها، آنها به راه رفتن ادامه دادند
00:36:17
so it's things like this that uh theبنابراین چیزهایی مانند این است که اوه
00:36:20
dodged these bullets and that we can beاز این گلوله ها طفره رفت و ما می توانیم باشیم
00:36:24
here and uh be doing this and you knowاینجا و اوه این کار را انجام دهید و می دانید
00:36:27
running our mouths for a living uh i i think about it all the time and um uhدهانمان را برای امرار معاش می کنیم
00:36:30
uh disturbing to know and i know youآه ناراحت کننده است که بدانم و من شما را می شناسم
00:36:39
know this as well that there's lots ofاین را نیز بدانید که تعداد زیادی وجود دارد
00:36:42
places on earth where if people had aمکان های روی زمین که اگر مردم در آن ها یک
00:36:44
choice they would kill us on site and be i don't know what to make of theانتخابی که آنها ما را در محل می کشند و می شوند
00:36:46
contrast that you you were talking aboutتقابلی که در مورد آن صحبت می کردید
00:36:52
you've been truly happy the last fewشما واقعاً در چند سال گذشته خوشحال بودید
00:36:56
weeks and months yes there's been a lot of moments of happiness and joyهفته ها و ماه ها بله زیاد بوده است
00:36:58
is built on a history of human suffering like in your roots in your blood is aبر اساس تاریخ درد و رنج بشر ساخته شده است
00:37:05
lot of people that were tortured thatبسیاری از مردم که تحت شکنجه قرار گرفتند
00:37:11
suffered so that you could have this joyرنج کشید تا بتوانی این شادی را داشته باشی
00:37:12
you have the responsibi­lity to truly beشما مسئولیت واقعی بودن را دارید
00:37:16
grateful for that joy but it also shows that there's the happy ending that itبرای آن شادی سپاسگزارم اما این نیز نشان می دهد
00:37:18
does end in a good note that it does get um and that i think there's a i don'tبه یک نت خوب ختم می شود که می گیرد
00:37:22
like you saying the word responsibi­lityمثل اینکه کلمه مسئولیت را می گویید
00:37:30
for those of us who did dodge thatبرای کسانی از ما که از این کار طفره رفتیم
00:37:34
to uh give testimony to these people and more importantl­y to give testimony toبرای شهادت دادن به این افراد و
00:37:38
the people who are going through thisافرادی که از این طریق عبور می کنند
00:37:43
so you know one of the reasons i youبنابراین شما یکی از دلایل من را می دانید
00:37:46
know talk about north korea so much whyمی دانم در مورد کره شمالی خیلی صحبت کنید چرا
00:37:48
i wrote dear reader is because it's veryمن نوشتم خواننده عزیز به این دلیل است که بسیار است
00:37:50
and this is human nature i'm notو این طبیعت انسانی است که من نیستم
00:37:53
condemning people i don't i think thisمحکوم کردن مردم من این را فکر نمی کنم
00:37:55
is how people are wired when you see an asian country with asian people andاین است که چگونه مردم با دیدن یک سیم کشی می شوند
00:37:57
things are you know bad over there youچیزهایی که شما در آنجا بد می دانید
00:38:01
you know i think in the west it's likeمیدونی من فکر می کنم در غرب اینطوره
00:38:04
oh you know asia they're all crazy thereاوه میدونی آسیا همشون دیوونه اونجا
00:38:05
they're wacky they eat you know they eatآنها حواس پرت هستند آنها می خورند شما می دانید که آنها می خورند
00:38:06
dogs or someone and so forth some weirdسگ یا کسی و غیره برخی عجیب و غریب
00:38:08
stereotype and they think of them asکلیشه ای هستند و به آنها فکر می کنند
00:38:10
so it's important for people who aren'tبنابراین برای افرادی که نیستند مهم است
00:38:13
to kind of speak on behalf of these people because it's very different howبه نوعی از طرف اینها صحبت کنم
00:38:17
just people just naturally react whenفقط مردم به طور طبیعی وقتی واکنش نشان می دهند
00:38:21
you have a westerner talking about thisشما یک غربی دارید که در این مورد صحبت می کند
00:38:23
instead of becoming there you know themبه جای رسیدن به آنجا، آنها را می شناسید
00:38:25
over there it becomes you know thisاونجا معلوم میشه که اینو میدونی
00:38:27
could have been uh us very easily i haveخیلی راحت می توانستم به ما تبدیل شود
00:38:29
a friend peter they hansky great dudeیکی از دوستان پیتر آنها hansky شخص بزرگ
00:38:32
and i was showing him photos when i wasو زمانی که بودم عکس ها را به او نشان می دادم
00:38:35
in pyongyang and he goes this looks likeدر پیونگ یانگ و او می رود این به نظر می رسد
00:38:36
a russian city with asian people it wasیک شهر روسیه با مردم آسیایی بود
00:38:39
it completely disturbed him so you know that was one of the reasons i did go to north korea because that was as close asکاملاً او را آزار می دهد، بنابراین شما بدانید
00:38:40
i would get to see what your family went through to see what my family went living under this uh a regime and one ofمن می توانم ببینم خانواده شما چه چیزی رفتند
00:38:47
the things i fought very hard to do withچیزهایی که برای انجام آنها خیلی سخت جنگیدم
00:38:55
dear reader which i was successful inخواننده عزیز که در آن موفق بودم
00:38:57
amazingly and it just i said like iشگفت انگیز است و من فقط مثل خودم گفتم
00:38:59
could die now like i feel like if you make if just move the needle a littleالان میتونم بمیرم مثل اینکه من احساس میکنم اگه تو بودی
00:39:02
paid your due for your time here on thisحق خود را برای وقت خود در اینجا پرداخت کرد
00:39:08
to have it change from being a laughingبرای اینکه آن را از خندیدن تغییر دهید
00:39:11
stock you know and i i think teamسهام شما می دانید و من فکر می کنم تیم
00:39:13
america did a good job they made kimآمریکا کار خوبی کرد آنها کیم را ساختند
00:39:15
jong il into a clown and they made aجونگ ایل به یک دلقک تبدیل شد و آنها یک
00:39:18
joke of it but you're going from nothingشوخی با آن اما شما از هیچ می روید
00:39:20
to joke so at least now people are awareشوخی کنم تا حداقل الان مردم آگاه باشند
00:39:22
of it that it exists right and then i stاز آن که درست وجود دارد و سپس من خ
00:39:24
and many others took it from a joke toو بسیاری دیگر آن را از یک شوخی به
00:39:27
like guys this is really really reallyمثل بچه ها این واقعا واقعاً واقعاً است
00:39:29
bad and none of us can even appreciateبد است و هیچ یک از ما حتی نمی توانیم قدردانی کنیم
00:39:32
how bad it is and i think now there is an understand­ing other than a few peopleچقدر بد است و فکر می کنم اکنون وجود دارد
00:39:34
who are just looking through a trumpکه فقط از طریق یک برنده نگاه می کنند
00:39:38
lens and wanting trump to fail becauseلنز و مایل به شکست ترامپ به دلیل
00:39:40
trump's an asshole and that's fine to beترامپ یک احمق است و این خوب است
00:39:41
these poor people and it's reallyاین مردم بیچاره و واقعاً همینطور است
00:39:44
unfortunat­e because there's a segment of western culture who thinks thatمایه تاسف است زیرا بخشی از آن وجود دارد
00:39:45
correctly often when you're complainin­gبه درستی اغلب زمانی که شما شکایت می کنید
00:39:51
discussing the plight of another countryبحث در مورد مشکلات کشور دیگر
00:39:55
that's just your preludes to war and anاین فقط مقدمه های شما برای جنگ و جنگ است
00:39:58
excuse to invade like the kurds in syriaبهانه ای برای حمله مانند کردهای سوریه
00:40:00
you know we're talked about if we're not in syria tomorrow it's going to beشما می دانید که در مورد ما صحبت می شود اگر ما نباشیم
00:40:02
i'm not saying let's invade north koreaمن نمی گویم بیایید به کره شمالی حمله کنیم
00:40:06
or anything like that all i'm saying isیا هر چیزی شبیه به آن تمام چیزی که من می گویم این است
00:40:08
i bring this up all the time the womanمن همیشه این زن را مطرح می کنم
00:40:15
who was my guide when i was thereوقتی من آنجا بودم چه کسی راهنمای من بود
00:40:16
i'm aware of what she's up to nowمن می دانم که او اکنون در چه کاری است
00:40:19
she's still she's extremely rich by standards but she'll never be in aاو هنوز هم بسیار ثروتمند است
00:40:21
position to buy medicine she'll never beموقعیتی برای خرید دارو او هرگز نخواهد بود
00:40:27
in a position to go on a vacationدر موقعیتی برای رفتن به تعطیلات
00:40:29
uh things that you and i just you know whatever she she can't go on theآه چیزهایی که من و شما فقط شما می دانیم
00:40:31
uh she can't better herself as a personاوه او نمی تواند خودش را به عنوان یک شخص بهتر کند
00:40:39
other than through what the state allowsغیر از آنچه دولت اجازه می دهد
00:40:41
and meaning better yourself as a personو به معنای بهتر بودن خود به عنوان یک شخص است
00:40:43
in service to the state so i i i meanدر خدمت دولت پس منظورم این است
00:40:45
there's it's also frustratin­g becauseوجود دارد آن نیز ناامید کننده است زیرا
00:40:49
there's only so much that i can do as an individual what's your takeaway aboutفقط کارهای زیادی وجود دارد که می توانم به عنوان یک کار انجام دهم
00:40:51
human nature from looking at north koreaطبیعت انسان از نگاه به کره شمالی
00:40:56
and looking at how the rest of the worldو نگاه کردن به چگونگی بقیه جهان
00:40:58
is looking at north korea uh i i alwaysمن همیشه به کره شمالی نگاه می کنم
00:41:00
this is a great question i think aboutاین یک سوال عالی است که من به آن فکر می کنم
00:41:03
it fairly often and i always say humanاین نسبتاً اغلب و من همیشه می گویم انسان است
00:41:04
beings are animals right when you sayوقتی می گویید موجودات حیوان هستند
00:41:06
someone's an animal it's like a slur like he's like a beast animals areکسی حیوان است، مثل یک توهین است
00:41:08
empathy sympathy you know they look out for one another groom one anotherهمدلی همدردی شما می دانید که آنها به بیرون نگاه می کنند
00:41:15
there's a thing with with apes where they groom each other for parasites andیک چیز با میمون ها وجود دارد که در آن
00:41:20
you're suppose even if there are noشما فرض کنید حتی اگر وجود نداشته باشد
00:41:24
parasites they pretend this parasitesانگل ها وانمود می کنند این انگل است
00:41:25
just to have that kind of bonding uh youفقط برای داشتن این نوع پیوند آه تو
00:41:27
uh photos online of like cats raising puppies because the puppies mom diedاوه عکس های آنلاین مانند بزرگ کردن گربه ها
00:41:30
things like this that's part of being an animal part of being an animal is also just the most uh monstrous crueltyچیزهایی مانند این که بخشی از بودن است
00:41:35
killer whales you know there's this bigنهنگ\u200c­های قاتل می\u200cدا­نی به این بزرگی وجود دارد
00:41:42
pc move did not call them killer whales and just call them orcas they willpc move آنها را نهنگ قاتل خطاب نکرد
00:41:44
blue whale pups uh cavs excuse me andتوله\u200c­های نهنگ آبی عذر می\u200cخو­اهم و
00:41:49
play with them and not even eat them soبا آنها بازی کنید و حتی آنها را هم نخورید
00:41:53
they just murder for the sake of fun soآنها فقط به خاطر سرگرمی می کشند
00:41:54
there's and cats you know kill birds allوجود دارد و گربه هایی که می دانید همه پرندگان را می کشند
00:41:57
the time things like this so it runs theزمان چیزهایی مانند این پس از آن اجرا می شود
00:42:00
whole gamut um and i think it's i i'mطیف کامل um و من فکر می کنم این من هستم
00:42:02
you know when yaron and i were on yourمی دانی که من و یارون چه زمانی با شما همراه بودیم
00:42:05
show i don't think lord of the flies isنشان دهید که فکر نمی کنم ارباب مگس ها باشد
00:42:07
accurate i don't think hobbes is howدقیق من فکر نمی کنم هابز چگونه است
00:42:08
reality works when you're in that kindواقعیت زمانی کار می کند که شما در آن نوع باشید
00:42:10
uh we've seen countless examples of human beings especially when humanاوه ما نمونه های بی شماری را دیده ایم
00:42:15
beings have power over someone who'sموجودات بر کسی که هست قدرت دارند
00:42:21
of allowing themselves to engage in notبه خود اجازه می دهند که درگیر نشوند
00:42:25
and that is something as soviets you andو این چیزی است که به عنوان شوروی شما و
00:42:31
i are very painfully aware of it it'sمن بسیار دردناک از آن آگاه هستم
00:42:33
not just about the oppression which asنه فقط در مورد ظلمی که به عنوان
00:42:36
bad enough as it is it's that mediocre person with that little bit of powerبه اندازه کافی بد است، آن را به حد متوسط \u200b\u20­0bاست
00:42:38
and now they're standing between you and your daughter having medicineو اکنون آنها بین شما و شما ایستاده اند
00:42:44
and they love it to make you dance to beو آنها دوست دارند که شما را وادار به رقصیدن کنند
00:42:48
like oh you need me to get this medicineمثل اوه شما به من نیاز دارید که این دارو را تهیه کنم
00:42:52
make you go go through hoops because nowشما را مجبور می کند از طریق حلقه ها عبور کنید زیرا اکنون
00:42:54
they feel like for the first time theirاحساس می کنند برای اولین بار است
00:42:56
life they're in a position of strengthزندگی آنها در موقعیت قدرت هستند
00:42:58
and power i think that is in many ways the more common nature of evil whatو قدرت من فکر می کنم که از بسیاری جهات است
00:42:59
hannah aaron talks about the banality ofهانا آرون در مورد پیش پا افتاده بودن صحبت می کند
00:43:05
evil than someone who's like an ss guardبدتر از کسی که مثل یک نگهبان اس اس است
00:43:06
you're shooting someone in the head likeمثل اینکه به سر کسی شلیک می کنی
00:43:09
that i think we could all wrap our headsکه فکر می کنم همه ما می توانیم سرمان را ببندیم
00:43:10
around to some extent like okay i'm aدر اطراف تا حدودی مثل اوکی من هستم
00:43:12
military it's not easy i have to executeنظامی آسان نیست که من باید آن را اجرا کنم
00:43:14
people pulling a trigger you could kind of have this mental disconnect between the finger and the victim but like that little day-to-day stuff like are you doing the right thing on a day-to-dayافرادی که ماشه ای را می کشند که شما می توانید مهربان باشید
00:43:16
basis that i think is far more commonمبنایی که فکر می کنم بسیار رایج تر است
00:43:24
and far more disturbing aspect in certain senses of the human psycheو جنبه بسیار ناراحت کننده تر در
00:43:27
given power yeah and just abusing thatقدرت داده شده بله و فقط از آن سوء استفاده می کند
00:43:40
power there's something about not justقدرت چیزی در مورد نه فقط وجود دارد
00:43:44
mediocre and everything it does or lessمتوسط \u200b\u20­0bو هر کاری که انجام می دهد یا کمتر
00:43:47
than mediocre if you a great example ofاگر شما یک نمونه عالی از متوسط \u200b\u20­0bباشید
00:43:50
this which i'm also talking about the next book is ceausescu who was the dictator of romania so you knowاین که من نیز در مورد آن صحبت می کنم
00:43:52
the cold war is still somewhat poorly understood in you know popular culture but the different countries in theجنگ سرد هنوز تا حدودی ضعیف است
00:43:58
second world the soviet bloc some areجهان دوم بلوک شوروی برخی هستند
00:44:04
more liberal than others some were moreلیبرال تر از دیگران برخی دیگر بیشتر بودند
00:44:06
sane than others and chauchesko at firstعاقل از دیگران و چاوچسکو در ابتدا
00:44:08
was one of the you know more westernیکی از وسترن\u200­cهایی بود که بیشتر می\u200cشن­اسید
00:44:10
friendly more the free ones then he metدوستانه بیشتر آنهایی که آزاد و سپس او ملاقات کرد
00:44:12
the great leader kim sung from northرهبر بزرگ کیم از شمال آواز خواند
00:44:14
korea and he had the idea to impose aکره و او این ایده را داشت که الف
00:44:16
personalit­y cult on romania and it's the kind of things like forcing people toکیش شخصیت در رومانی و آن است
00:44:18
breed because he wanted to make peopleزاد و ولد کرد چون می خواست مردم بسازد
00:44:22
taller he i think he made like the biggest building in all of europe the people's palace but it was just for him while there's no electricit­y you knowاو قد بلندتر فکر می کنم او مانند او ساخته شده است
00:44:23
elsewhere but you look at this guy youدر جای دیگری جز شما به این مرد نگاه می کنید
00:44:31
know stalin's a badass right he was aمی دانم که استالین آدم بدی است
00:44:33
bank robber if you look at photos of him as a kid he was a hunk lennon wasسارق بانک اگر به عکس های او نگاه کنید
00:44:35
clearly intellectu­al these were notواضح است که اینها روشنفکرانه نبودند
00:44:38
these are powerful trotsky these wereاینها تروتسکی قدرتمندی هستند
00:44:40
powerful men with huge egos huge forceمردان قدرتمند با نیروی عظیم نفسانی
00:44:43
of personalit­y but you look at thisشخصیت اما شما به این نگاه کنید
00:44:45
and you could like for example on myو شما می توانید به عنوان مثال در من دوست داشته باشید
00:44:48
driver's license instead of my address i'm like in my real dress being like one two three four fifth avenue by mistakeگواهینامه رانندگی به جای آدرس من
00:44:51
it says one two three four fifth streetمی گوید خیابان یک دو سه چهار پنجم
00:44:57
right so you can imagine him being inدرست است تا بتوانید او را در داخل تصور کنید
00:44:59
the post office and me giving him my idاداره پست و من شناسنامه ام را به او دادم
00:45:01
to get my package and him being baffledبرای دریافت بسته من و او گیج شده است
00:45:03
because this says street that says avenue instead of understand and this the look on his face this dullard thatچون این می گوید خیابان که می گوید
00:45:05
you can see how you know how sometimesمی توانید ببینید که چگونه گاهی اوقات چگونه می دانید
00:45:11
fuck yes yes so if you know like ifلعنتی بله بله پس اگر می دانید اگر را دوست دارید
00:45:15
you're in the airport and you seeشما در فرودگاه هستید و می بینید
00:45:17
someone and you look at them an adultیک نفر و شما به او یک بزرگسال نگاه می کنید
00:45:18
and you think okay this person was born fucked up just like on site likeو شما فکر می کنید خوب این شخص متولد شده است
00:45:19
something'­s wrong with them how are theyیه چیزی باهاشون مشکل داره حالشون چطوره
00:45:22
traveling alone you look at chaucheskuتنها سفر می کنی به چاوچسکو نگاه می کنی
00:45:23
you look at him you're like something'­sشما به او نگاه می کنید مانند چیزی هستید
00:45:26
not right with this guy not in the senseبا این مرد درست نیست به این معنا
00:45:27
of like evil but in the sense that he'sمانند شیطان اما به این معنا که او است
00:45:28
a simpleton right and now he's in charge of this whole country and everyone'sیک ساده لوح درست است و حالا او مسئول است
00:45:30
taught to regard him as one of the great geniuses of all time and it's thisآموخت که او را یکی از بزرگان بدانند
00:45:34
the idea this mediocre nobody this guy would have in any other culture beenایده این متوسط \u200b\u20­0bاست هیچ کس این مرد
00:45:39
accomplish­ed nothing or or at war wouldهیچ کاری انجام نداده یا در جنگ انجام نمی دهد
00:45:43
have had an honest job where he's likeشغل صادقانه ای داشته است که او مانند آن است
00:45:47
okay he works at the mail mail serviceخوب او در سرویس پست الکترونیکی کار می کند
00:45:49
and he's batted it okay fine he's notو او آن را کتک زده است خوب او نیست
00:45:50
hurting anyone and now as a result ofصدمه زدن به کسی و اکنون در نتیجه
00:45:52
this he's responsibl­e for mass death secret police and incarcerat­ionاین او مسئول مرگ دسته جمعی است
00:45:54
and uh you know the one the greatestو اوه شما بزرگترین را می شناسید
00:45:58
things that i've ever seen which i'mچیزهایی که من تا به حال دیده ام که هستم
00:46:00
sure many people have seen as well ifمطمئناً بسیاری از مردم نیز اگر را دیده اند
00:46:02
you go on youtube it's his speechشما به یوتیوب بروید این سخنرانی اوست
00:46:04
and it's the first time the crowd turnsو این اولین بار است که جمعیت برمی گردد
00:46:07
and his head kind of like because theyو سر او به نوعی دوست دارند زیرا آنها
00:46:08
start booing him which was unheard ofشروع به هو کردن او کنید که چیزی شنیده نشده بود
00:46:10
and you know he was shot with his uh umو شما می دانید که او با او گلوله خورد
00:46:12
dog-faced wife not that long after itهمسر سگی که مدت زیادی از آن نگذشته بود
00:46:14
it's things like this i agree with you is now in a position of power over somebody else and that sense ofاینجور چیزهاست من با شما موافقم
00:46:17
vindictive­ness like i'm going to feelانتقام جویانه ای که قرار است احساس کنم
00:46:26
strong for once in my life but it's going to be at your expense that i thinkبرای یک بار در زندگی من قوی است، اما این است
00:46:28
is you know human nature it's mostآیا می دانید که طبیعت انسان بیشتر از همه است؟
00:46:31
and every time i meet a person in thisو هر بار که با یک نفر در این مورد ملاقات می کنم
00:46:34
world you're the first person to get me to cry on a fucking podcast fucking the robot gets me to cry what the fuck isدنیا تو اولین کسی هستی که منو میگیره
00:46:37
going on every time i meet a weird taking a risk to uh rebel against like in in the most simplest of ways like the the license address like taking a risk to break the little bit of ruleهر بار که با یک چیز عجیب روبرو می شوم ادامه دارد
00:46:42
that nobody will know about to take that of like that little protest against theکه هیچ کس در مورد گرفتن آن آگاه نیست
00:47:03
bureaucrac­y well like that nazi remedyبوروکراسی به خوبی آن درمان نازی ها را دوست دارد
00:47:10
where he just spoke out he's like heyجایی که او فقط صحبت کرد او مانند هی است
00:47:12
lady that's a big one oh that's aخانمی که بزرگ است اوه این یک
00:47:14
restructur­ing i mean like literally atمنظورم بازسازی به معنای واقعی کلمه در
00:47:15
the line at starbucks or something likeخط در استارباکس یا چیزی شبیه به آن
00:47:17
okay like even in the tiniest of waysبسیار خوب حتی در کوچکترین راهها
00:47:19
people just like it's almost like that little like glimmer in their eye a winkمردم دوست دارند تقریباً همینطور است
00:47:23
like we're in this together this there'sمثل اینکه ما در این با هم هستیم این آنجاست
00:47:28
there's all this conformity all aroundاین همه تطابق در اطراف وجود دارد
00:47:31
at a different time could have been naziدر زمان دیگری می توانست نازی باشد
00:47:35
germany could have been uh stalin andآلمان می توانست استالین باشد و
00:47:37
soviet union sure we're in this together we're going to rebel against that just taking the risk that little bit ofاتحاد جماهیر شوروی مطمئن است که ما در این با هم هستیم
00:47:39
risk against mediocrity i don't know andخطر در برابر متوسط \u200b\u20­0bبودن نمی دانم و
00:47:47
when i see the mediocrity i see this youوقتی متوسط \u200b\u20­0bرا می بینم این تو را می بینم
00:47:55
know i used to work at google i see itمی دانم که قبلا در گوگل کار می کردم، آن را می بینم
00:47:58
that mediocrity is overwhelmi­ng the peter principle right the peter principle yeah yeah my hope is that all of faith or whatever the heck that is the leap out of the ordinary out of theو زمانی که شرکت ها رشد می کنند
00:48:02
conformity out of the mediocrity so thisمطابقت از حد متوسط \u200b\u20­0bبنابراین این
00:48:20
i i think most a lot of people do areمن فکر می کنم بسیاری از مردم اینطور هستند
00:48:25
to it i don't know if they're not i understand your position i'mبه آن من نمی دانم اگر آنها نیستند
00:48:30
disagreein­g with it i'm saying i do notبا آن مخالفم، می گویم که موافق نیستم
00:48:34
think they're capable i think a lot of people effectivel­y don't have soulsفکر می کنم آنها قادر هستند من فکر می کنم خیلی از آنها
00:48:36
they do not have a conscience in thisآنها در این مورد وجدان ندارند
00:48:41
sense where they're going to look at anبفهمند که آنها به کجا نگاه می کنند
00:48:42
issue bring their critical thinking andموضوع را به تفکر انتقادی خود و
00:48:45
am going to do the right thing althoughهرچند کار درست را انجام می دهم
00:48:49
i'm taking a risk i don't think thinking is involved or is it just taking thatمن دارم ریسک می کنم فکر نمی کنم فکر کنم
00:48:52
leap there there's something about thatجهش وجود دارد چیزی در مورد آن وجود دارد
00:48:55
basic human spirit forget the thinking part it's it's just saying likeروح اساسی انسان تفکر را فراموش کند
00:48:57
i'll take that risk they're taking thatمن این ریسک را می\u200cکن­م که آنها آن را می\u200cپذ­یرند
00:49:03
adventure the same thing that got people uh throughout human civilizati­on exploreماجراجویی همان چیزی که مردم را جذب کرد
00:49:05
explore the oceans like that exploreاقیانوس ها را مانند آن کشف کنید
00:49:14
exploratio­n like we've done stuff thisکاوش مثل اینکه ما این کارها را انجام داده ایم
00:49:17
and that comes out of nowhere seeminglyو این ظاهراً از جایی بیرون می آید
00:49:23
but those people are the heroes but iاما آن مردم قهرمان هستند اما من
00:49:25
remember there's i'm going to use a veryبه یاد داشته باشید که من قصد دارم از یک بسیار استفاده کنم
00:49:30
gauche example there was a show calledنمونه گاش نمایشی به نام وجود داشت
00:49:32
scare tactics which was basically aتاکتیک های ترساندن که اساساً یک
00:49:34
candid camera but they would scare people like they'd have vampires whatever hidden camera and people'sدوربین صادقانه اما آنها می ترسند
00:49:36
so a lot of but sometimes it the prankبنابراین بسیاری از اما گاهی اوقات این شوخی است
00:49:44
didn't work out like they expected soآنطور که آنها انتظار داشتند کار نکرد
00:49:46
there was one where they were hiring some of the the people who were theیکی بود که در آنجا استخدام می کردند
00:49:49
marks you know the contestant­s so toنشان می دهد که شما شرکت کنندگان را می شناسید
00:49:52
speak was it was hard to be a securityصحبت کردن این بود که سخت بود امنیتی بود
00:49:53
guard okay and you have to watch thisنگهبان خوب است و شما باید این را تماشا کنید
00:49:55
this factory overnight and you get paid some people were breaking out of the factory in the middle of the night likeاین کارخانه یک شبه و شما پول می گیرید
00:49:58
in rags and they were saying they were like blah blah and just watch the person reaction to this and there was oneدر پارچه های پارچه ای و آنها می گفتند که هستند
00:50:06
where there he basically forced themجایی که او اساسا آنها را مجبور کرد
00:50:15
back into the building and they're likeبازگشت به ساختمان و آنها مانند
00:50:17
they're working us 24 7 we're gettingآنها در حال کار ما هستند 24 7 ما در حال گرفتن
00:50:19
beaten he's like i'm here to do a jobکتک خورده مثل این است که من برای انجام یک کار اینجا هستم
00:50:21
get back in there and you watch this andبه آنجا برگرد و این را تماشا کن و
00:50:23
it never even enters his head to be like something'­s wrong here he was given hisحتی هرگز وارد سر او نمی شود که شبیه باشد
00:50:26
orders he's following his orders that is not uncommon and that personدستور می دهد که او به دستورات او عمل می کند
00:50:31
although they look like you and i uh there's something essentiall­y human very quickly the reaction is well it'sاگرچه آنها شبیه من و شما هستند
00:50:38
one step from there to nazism i don'tیک قدم از آنجا به نازیسم من نه
00:50:47
think it's something that i'm not sayingفکر کن این چیزی است که من نمی گویم
00:50:50
this person should be killed but i'mاین شخص باید کشته شود اما من هستم
00:50:53
that every human being has the capacityکه هر انسانی این ظرفیت را دارد
00:50:57
to have that defiance especially to costداشتن آن مخالفت به خصوص به هزینه
00:51:01
their own life that i think is notزندگی خودشان که فکر می کنم اینطور نیست
00:51:03
realistic uh and i but at the same timeمن و اوه واقعی اما در عین حال
00:51:05
i feel like an octopus on the eighthمن در هشتم احساس می کنم اختاپوس هستم
00:51:09
if you want to include me in this who doاگر می خواهید من را در این مورد که انجام می دهم وارد کنید
00:51:14
protests who look the other way when someone is hungry who's stealing foodمعترضانی که وقتی به سمت دیگری نگاه می کنند
00:51:19
from the supermarke­t right it's like allاز سوپر مارکت درست مثل همه است
00:51:24
right like i i'm gonna pretend i didn't those little elements of heroism are and demonstrat­e the validity of theدرست مثل اینکه میخواهم وانمود کنم که این کار را نکردم
00:51:26
human experience whereas everyone elseتجربه انسانی در حالی که هر کس دیگری
00:51:38
almost everybody in the world can derive deep meaning and pleasure from havingتقریباً همه در جهان می توانند استخراج کنند
00:51:44
done those courageous acts and i alsoآن اقدامات شجاعانه را انجام دادم و من نیز
00:51:49
think they have the capacity to do them to discover that meaning and happinessفکر می کنند توانایی انجام آنها را دارند
00:51:51
so you're the cynic then why aren't theyپس شما بدبین هستید پس چرا آنها اینطور نیستند
00:51:55
doing it they haven't gotten a chance toآنها فرصتی برای انجام آن ندارند
00:51:57
you haven't gotten the chance to tryشما فرصت امتحان کردن را ندارید
00:52:04
this amazing journey which is taking theاین سفر شگفت انگیز که در حال انجام است
00:52:07
risk that's something yes because as you everyone has that chance every dayخطر این چیزی است که بله، زیرا به عنوان شما
00:52:09
to do the right thing and we have theبرای انجام کار درست و ما آن را داریم
00:52:16
chance to do a lot of things and weشانس انجام بسیاری از کارها و ما
00:52:18
don't realize there's a lot of stuffمتوجه نشوید که چیزهای زیادی وجود دارد
00:52:20
right in front of our nose that we don'tدرست جلوی بینی ما که این کار را نمی کنیم
00:52:22
realize right because you have to kindدرست متوجه شوید زیرا باید مهربان باشید
00:52:23
of wake up to it and sometimesاز بیدار شدن با آن و گاهی اوقات
00:52:25
you need the catalyst there needs to be some kind of thing that happens thatشما به کاتالیزوری نیاز دارید که باید وجود داشته باشد
00:52:28
take the small acts of rebellion doesn't mean they don't have the capacity to derive a lot of meaning from itاقدامات کوچک شورش را نمی پذیرد
00:52:39
discussion about how to create societiesبحث در مورد چگونگی ایجاد جوامع
00:52:50
that get more and more people to be freeکه باعث می شود افراد بیشتر و بیشتری آزاد شوند
00:52:53
actors and free thinkers that's that's the question and that that probablyبازیگران و آزاداندیشا­ن همین است
00:52:57
leads us into a discussion of anarchismما را به بحث در مورد آنارشیسم سوق می دهد
00:53:01
and so on but yeah i just think we are we're trying to figure out how to collaborat­ive but at the same time beو غیره اما بله من فکر می کنم ما هستیم
00:53:03
free spirits and i think both of thoseارواح آزاد و من فکر می کنم هر دوی آنها
00:53:15
is that there's enormous disincenti­ves and this is michael malus speaking yeah uh for human beings to be kind and forاین است که بازدارنده های عظیمی وجود دارد
00:53:22
and i think especially when you're youngو به خصوص وقتی جوان هستید فکر می کنم
00:53:32
you know what i mean when you'reمیدونی وقتی تو هستی منظورم چیه
00:53:34
a lot of times someone will reach out toخیلی وقت ها کسی با او تماس می گیرد
00:53:36
you with kindness or vulnerabil­ity andشما با مهربانی یا آسیب پذیری و
00:53:38
you think it's funny to kind of dunk theبه نظر شما غوطه ور کردن خنده دار است
00:53:40
head underwater in a pool or something like that yeah and when you get olderسر در زیر آب در استخر یا چیزی دیگر
00:53:42
you look there you know there's this one uh example of this this was a this was and there was a woman she became a likeشما آنجا را نگاه کنید می دانید که این یکی وجود دارد
00:53:45
uh like stripper or something like thatمثل استریپر یا چیزی شبیه به آن
00:53:55
or whatever it was but she had thisیا هر چیزی که بود اما او این را داشت
00:53:57
amazing body she was just gorgeousبدن شگفت انگیز او فقط زرق و برق بود
00:53:58
and the show was she was talking aboutو نمایش این بود که او در مورد آن صحبت می کرد
00:54:01
how when she was in high school she wasزیاد مورد آزار و اذیت قرار گرفت
00:54:03
and that there was this football player he messed with her every single dayو اینکه این بازیکن فوتبال وجود داشت
00:54:06
and like at one day she even threwو مثل یک روز او حتی پرتاب کرد
00:54:09
pickles in her hair and her hair smelled like pickles and it was laughing at herخیارشور توی موهایش بود و موهایش بو می داد
00:54:11
and this really screwed her up i mean upو این واقعاً او را خراب کرده است
00:54:14
to that show and they took her backstage and they brought out the football playerبه آن نمایش رفتند و او را به پشت صحنه بردند
00:54:16
now he's a dad and a regular dude and he's like do you know like do youحالا او یک پدر و یک شخص معمولی است
00:54:20
know why you're here and he's like noمیدونی چرا اینجایی و اون مثل نه
00:54:24
and they're like oh what were you like in high schools like i was kind of aو آنها مانند آه تو چه شکلی بودی
00:54:26
jock you know bully whatever and theyجوک شما می دانید قلدر هر چه و آنها
00:54:28
brought her out and he didn't evenاو را بیرون آورد و او حتی نکرد
00:54:30
remember her really and she just startsاو را واقعاً به خاطر بسپار و او تازه شروع می کند
00:54:32
crying about the pickles and whateverگریه برای ترشی ها و هر چیز دیگری
00:54:34
and this something that affected her forو این چیزی است که او را تحت تاثیر قرار
00:54:36
like 20 years and i've never seen a clear example of someone who wants toمثل 20 سال و من هرگز ندیده ام
00:54:37
like the guilt on his face and he'sمثل احساس گناه در چهره اش و اوست
00:54:43
looking at her and he's desperate to beبه او نگاه می کند و او ناامید است
00:54:45
to take your pain away to make it betterتا دردت را از بین ببری تا بهتر شود
00:54:50
uh like i i he was just crippled by itاوه مثل من او فقط توسط آن فلج شده بود
00:54:52
because he knew there's nothing he couldچون می دانست هیچ چیزی نمی تواند وجود داشته باشد
00:54:55
do he knew he 100 did the wrong thing heآیا او می دانست که 100 کار اشتباهی انجام داده است؟
00:54:56
knew he did the wrong thing unthinking­lyمی دانست که او کار اشتباهی انجام داده است
00:55:00
like you can imagine you know i got toهمانطور که می توانید تصور کنید که می دانید من به آن رسیدم
00:55:02
screw over this lady to feed my familyاین خانم را بچرخان تا به خانواده من غذا بدهد
00:55:04
but for it was at the time it meantاما برای آن در آن زمان به معنای بود
00:55:07
nothing to him so of course he didn'tهیچ چیز برای او، پس البته او این کار را نکرد
00:55:09
remember and he was just paralyzed byبه یاد داشته باشید و او فقط فلج شده بود
00:55:10
this sense of crippling guilt one of theاین احساس فلج کننده گناه یکی از
00:55:13
reasons i always try to do the rightدلایلی که من همیشه سعی می کنم درست انجام دهم
00:55:15
isn't because i'm an inherently goodبه این دلیل نیست که من ذاتاً خوب هستم
00:55:18
person which i do not think i am i don'tکسی که فکر نمی کنم هستم و نیستم
00:55:20
think anyone is inherently good butفکر می کنم هر کسی ذاتا خوب است اما
00:55:22
because i will feel guilty about it forچون در مورد آن احساس گناه خواهم کرد
00:55:23
a very very long time because if you doیک مدت بسیار بسیار طولانی زیرا اگر انجام دهید
00:55:26
the wrong thing this is a very commonچیزی که اشتباه است این بسیار رایج است
00:55:29
idea if you do the wrong thing to a goodفکر کنید اگر کار اشتباهی را به خوبی انجام دهید
00:55:31
that's really really bad because what kind of person are you in the same wayاین واقعاً خیلی بد است زیرا چیست
00:55:36
that everyone can be that guyکه همه می توانند آن مرد باشند
00:55:40
who takes someone out for their birthdayکه کسی را برای تولدش بیرون می برد
00:55:42
everyone has that ability for someone who did the wrong thing to someone who'sهر کسی این توانایی را برای کسی دارد
00:55:44
a normal person and do you want to be my friend uh um bitstein he's a umیک فرد عادی و آیا می خواهید باشید
00:55:48
uh big gold uh excuse me bitcoin personاوه طلای بزرگ اوه ببخشید شخص بیت کوینی
00:55:55
my biography ego and hubris is like 500بیوگرافی من و غرور من مانند 500 است
00:55:58
now on ebay it's like hard to find cameاکنون در ebay پیدا کردن آن سخت است
00:56:01
that you know you can get it on onکه می دانید می توانید آن را در دست بگیرید
00:56:06
torrent it's it's downloadab­le and i'mتورنت آن قابل دانلود است و من هستم
00:56:08
like oh i thought if you were my friendمثل اوه فکر می کردم اگر دوست من بودی
00:56:10
you know you'd want to buy it at theشما می دانید که می خواهید آن را در فروشگاه بخرید
00:56:12
time it was not 500 i assure you and heزمانی که 500 نبود به شما و او اطمینان می دهم
00:56:13
goes i did buy it i'm just telling youمی رود من آن را خریدم فقط به شما می گویم
00:56:16
that you could also get it for free thisکه شما همچنین می توانید آن را به صورت رایگان دریافت کنید
00:56:18
informatio­n that you might want to use and i felt i'm like i snapped at thisاطلاعاتی که ممکن است بخواهید از آنها استفاده کنید
00:56:20
and i felt it just stuck in my head i'mو من احساس کردم که فقط در سرم گیر کرده است
00:56:28
like you're an ass yeah and then yearsمثل اینکه تو یک الاغ هستی و بعد سالها
00:56:31
later i apologize he didn't have noبعداً عذرخواهی می کنم که او نداشت
00:56:33
memory of this at all and i'm glad to beاصلاً این را به یاد دارم و خوشحالم که هستم
00:56:35
able to reiterate the apology again butمی توان دوباره عذرخواهی را تکرار کرد اما
00:56:36
you know this is you know a lot of timesشما می دانید که این را بارها می دانید
00:56:39
i'm extremely aggressive on twitter andمن در توییتر بسیار تهاجمی هستم و
00:56:41
in other venues i always try to andدر مکان های دیگر همیشه سعی می کنم و
00:56:43
maybe i fail and that's my moral failingشاید من شکست بخورم و این شکست اخلاقی من است
00:56:46
always do it as a counter-at­tackهمیشه آن را به عنوان یک ضد حمله انجام دهید
00:56:49
if you're gonna start going personal ifاگر می خواهید شخصی را شروع کنید اگر
00:56:51
you're gonna start being aggressive against an individual i'm not going toشما شروع به پرخاشگری خواهید کرد
00:56:54
necessaril­y hold back when i reciprocat­eوقتی متقابل می\u200cکن­م، لزوماً خودداری می\u200cکن­م
00:56:57
and it's something that is very commonو این چیزی است که بسیار رایج است
00:57:00
on social media but i don't think it isدر شبکه های اجتماعی اما فکر نمی کنم اینطور باشد
00:57:02
normal i just because a lot of this you're talking about the the quietطبیعی من فقط به دلیل بسیاری از این
00:57:04
little rebellion just because everyoneشورش کوچک فقط به این دلیل که همه
00:57:08
else around you thinks it's okay to justدیگران در اطراف شما فکر می کنند که اشکالی ندارد
00:57:10
go up to people and attack them in the most personal ways imprompted because ofبه سمت مردم بروید و به آنها حمله کنید
00:57:12
really just take a step back and realizeواقعا فقط یک قدم به عقب بردارید و متوجه شوید
00:57:18
what you're engaging with now if that'sاگر اینطور است، اکنون با چه چیزی درگیر هستید
00:57:20
then you know my soviet cruelty can comeآن وقت می دانی که ظلم شوروی من ممکن است رخ دهد
00:57:23
out and that's kind of why i don't drinkبیرون و به همین دلیل است که مشروب نمی\u200cخ­ورم
00:57:26
because i do enjoy it yeah but at theچون من از آن لذت می برم بله اما در
00:57:28
be aware of what you're doing and andاز کاری که انجام می دهید آگاه باشید و و
00:57:31
and again this goes back to camus umو دوباره این به کموس اوم برمی گردد
00:57:33
sense that conscience really is whatاحساس کنید که وجدان واقعاً چیست
00:57:36
yeah that's the thing was saying i don'tبله این چیزی بود که می گفت من نمی کنم
00:57:41
think most people think in terms of conscience they don't think it they weفکر می کنم که بیشتر مردم بر اساس آن فکر می کنند
00:57:42
are taught this is that this is thatآموزش داده می شود این است که این همان است
00:57:46
that creeping cynicism that oh grow up when you're an adult you have to makeآن بدبینی خزنده که اوه بزرگ شو
00:57:48
blah blah blah and even if i buy thatبله بلاه بلا و حتی اگر آن را بخرم
00:57:54
for a second which i don't but if i haveبرای یک ثانیه که نمی کنم اما اگر داشته باشم
00:57:56
to make sacrifices sometimes thatبرای اینکه گاهی اوقات فداکاری کنند
00:57:59
doesn't mean it's okay for me to make aبه این معنی نیست که برای من اشکالی ندارد
00:58:01
sacrifice of my values in this moment ifفدای ارزش های من در این لحظه اگر
00:58:03
i have to maybe be at work and my bossشاید من باید سر کار باشم و رئیسم
00:58:07
is a jerk to me and calls me names i have to be humiliated but i got to putبرای من احمق است و من را به نام i صدا می کند
00:58:09
food in the plate that doesn't mean it'sغذا در بشقاب به این معنی نیست که هست
00:58:12
okay later if i'm at a party and i'mخوب بعدا اگر در یک مهمانی باشم و باشم
00:58:14
just you know extremely offensive to you know my own flavor of a little bit sometimes i use the number twoفقط شما می دانید که به شدت توهین آمیز است
00:58:17
is uh twitter loves that somebody who's my own flavor of a bit of a rebellionآیا توییتر عاشق آن کسی است که دوست دارد
00:58:47
is to say things very simply with a authentici­ty and like genuinelyاین است که چیزها را خیلی ساده بگویم
00:58:54
but knowing that those words would beاما دانستن اینکه آن کلمات خواهد بود
00:59:08
are easy to attack sure and thatبه راحتی حمله می کنند مطمئن و آن
00:59:12
sometimes those attacks can hurtگاهی اوقات این حملات می تواند آسیب برساند
00:59:15
because people would just mock me sureزیرا مردم مطمئناً من را مسخره می کنند
00:59:17
people don't like earnestnes­s becauseمردم جدیت را دوست ندارند زیرا
00:59:20
they've been taught to be too cool forبه آنها آموزش داده شده است که خیلی باحال باشند
00:59:22
school yeah so there's this pressure forمدرسه بله، بنابراین این فشار وجود دارد
00:59:23
me to be sound way more sophistica­ted a criticism of institutio­ns or something like that like uh like almost as if i have a deep wisdom about the way theبه نظر من بسیار پیچیده تر است
00:59:26
but when you speak very simply aboutاما وقتی خیلی ساده در مورد آن صحبت می کنید
00:59:43
beautiful things in life it's veryچیزهای زیبا در زندگی بسیار است
00:59:46
easy to sound like you don't know whatآسان به نظر می رسد که شما نمی دانید چیست
00:59:49
the hell you're talking about sure and iجهنمی که شما در مورد آن صحبت می کنید مطمئنا و من
00:59:50
i don't know where that's going to end up but it's like the idiot from this dayمن نمی دانم این به کجا ختم می شود
00:59:56
it feels like that's the rightبه نظر می رسد که این درست است
00:59:59
even if it hurts when i'm attacked forحتی اگر وقتی به من حمله می شود درد داشته باشد
01:00:03
it i i do something similar sometimes which is i'll have some innocuousمن گاهی اوقات کاری مشابه انجام می دهم
01:00:05
comment about like bubble gum i mean just it's not even political and a lotنظر من در مورد آدامس حباب مانند
01:00:09
it's a few people will respond to thisچند نفر به این پاسخ خواهند داد
01:00:15
paragraph of just invective yeah aboutپاراگراف فقط invective بله در مورد
01:00:17
like blah blah and then this and you sayمثل بلاه بلا و بعد این و تو بگو
01:00:19
this and you're an ass and just reallyاین و تو یک الاغ هستی و واقعاً
01:00:20
and what i in those situations there are very specific circumstan­ces i willو آنچه من در آن شرایط وجود دارد
01:00:24
respond and i mean it every single timeپاسخ دهید و من هر بار به آن اشاره می کنم
01:00:28
i will say i i wish your parents hadمن می گویم ای کاش پدر و مادرت داشتند
01:00:31
been kinder to you or your mom or yourبا شما یا مادرتان یا شما مهربان تر بوده است
01:00:34
dad because if someone is some even ifبابا چون اگر کسی هست حتی اگر
01:00:35
i'm some idiot on twitter right if weمن یک احمق در توییتر هستم درست است اگر ما
01:00:38
just talk about bubble gum and this is your res i'm not talking about politicsفقط در مورد آدامس حباب صحبت کنید و این است
01:00:40
where i can see how people get emotionalجایی که می توانم ببینم مردم چگونه احساساتی می شوند
01:00:42
coven my grandma died now you're talkingcoven مادربزرگم مرد حالا تو داری حرف میزنی
01:00:44
you i realize this isn't about meمتوجه شدم که این به من مربوط نیست
01:00:47
like i'm someone you've never met makingمثل اینکه من کسی هستم که تا به حال ندیده\u200­cاید بسازم
01:00:50
some inane point about nothing andیک نکته احمقانه در مورد هیچ و
01:00:53
you're getting agitated about this it'sشما در مورد این موضوع عصبانی می شوید
01:00:55
clearly something else that's going onواضح است که چیز دیگری در حال وقوع است
01:00:57
here and someone taught you someone hadاینجا و کسی به شما یاد داد که کسی داشت
01:00:59
to teach you that this is how to respond in this kind of very kind of harsh wayتا به شما یاد بدهم که اینگونه پاسخ دهید
01:01:01
and a lot of times they'll you know theyو بسیاری از اوقات آنها شما آنها را می شناسید
01:01:07
won't say anything or get deleted and iچیزی نمی گویم یا حذف می شوم و من
01:01:09
there's no asterisk here that they takeدر اینجا هیچ ستاره ای که آنها می گیرند وجود ندارد
01:01:15
and they realize that the way that they were talked to growing up was notو آنها متوجه می شوند که راه که آنها
01:01:18
that they don't have to carry thisکه آنها مجبور نیستند این را حمل کنند
01:01:25
and that they don't have to be kind toو اینکه آنها مجبور نیستند با آنها مهربان باشند
01:01:27
me i'm nobody of them but take a secondمن هیچ کس از آنها نیستم اما یک ثانیه وقت بگذارید
01:01:29
and ask if this is the kind of mindsetو بپرسید که آیا این نوع طرز فکر است؟
01:01:32
you want to be your norm as opposed to aشما می خواهید هنجار خود باشید برخلاف الف
01:01:34
weapon you pull out of your pocketسلاحی که از جیبت بیرون می آوری
01:01:36
sometimes where it's warranted or evenگاهی اوقات جایی که ضمانت دارد یا حتی
01:01:38
i think there's a lot of those peopleمن فکر می کنم تعداد زیادی از آن افراد وجود دارد
01:01:40
out there you know and we forgetشما می دانید و ما فراموش می کنیم
01:01:42
hard it is for a lot of people to growرشد کردن برای افراد زیادی سخت است
01:01:49
up how they're trained from their parents or the single parent that theچگونه آنها را از خود آموزش دیده اند
01:01:51
only way they're gonna get attention isتنها راهی که آنها جلب توجه می کنند این است
01:01:55
by acting out that when they do goodبا عمل به آن زمانی که آنها کار خوبی می کنند
01:01:57
things it doesn't get comment but if they do bad things they gotta smackچیزهایی که نظر نمی گیرد اما اگر
01:01:59
that i think is far more common than weکه من فکر می کنم بسیار رایج تر از ما است
01:02:04
realize and that's such a it's not evenمتوجه شوید و این چنین است که حتی نیست
01:02:06
it's not hitting the kid that's going toاین به بچه ای که قرار است ضربه بزند نیست
01:02:09
last it's the pain is going to give fiveآخرین آن درد است که پنج می دهد
01:02:10
seconds but when you're training this child helpless child is something that's really really bad i don't know if it always can be mapped to thatثانیه اما زمانی که شما در حال آموزش این هستید
01:02:12
wonder about them like what theirتعجب در مورد آنها را دوست دارم
01:02:22
motivation­s are and i just kind of likeانگیزه ها هستند و من فقط به نوعی دوست دارم
01:02:23
whenever i think about them i think onlyهر وقت به آنها فکر می کنم فقط فکر می کنم
01:02:26
positively and i don't even think aboutمثبت است و من حتی به آن فکر نمی کنم
01:02:28
i i kind of imagine that all of us canمن به نوعی تصور می کنم که همه ما می توانیم
01:02:35
we go through stages of being i i enjoy the derision of others but it has to beما مراحلی را طی می کنیم که از بودن من لذت می برم
01:02:43
you know billy i'd have that quota likeمیدونی بیلی من این سهمیه رو دارم
01:02:47
i like it when people are mean to me iمن دوست دارم وقتی مردم نسبت به من بد هستند
01:02:48
stopped pretending to be niceاز تظاهر به خوب بودن دست کشید
01:02:50
but like what's the worst thing someoneاما دوست دارم که چه چیزی بدترین چیزی است
01:02:51
can say about you you're not what harm uh maybe your podcast is garbage and the people are the conversati­ons suck andمی تواند در مورد شما بگوید که شما چه ضرری ندارید
01:02:53
the people are losing well okay no theمردم به خوبی از دست می دهند، نه
01:02:59
main the main thing i would say is i'mاصلی ترین چیزی که می توانم بگویم این است که هستم
01:03:01
way more popular than i deserve to beمحبوب تر از آن چیزی است که من سزاوار آن هستم
01:03:03
what does deserve mean the reality isآنچه سزاوار است به معنای واقعیت است
01:03:05
there's people out there that just enjoyافرادی هستند که فقط لذت می برند
01:03:09
like i don't even think of them as haters i think of them as just people that in this particular part of theirمثل اینکه من حتی به آنها فکر نمی کنم
01:03:19
life are enjoying this activity of deriding others on the internetزندگی از این فعالیت لذت می برند
01:03:24
i'm i'm not sure what to do with thatمن مطمئن نیستم که با آن چه کنم
01:03:32
i i just don't want to i i don't want toمن فقط نمی خواهم من نمی خواهم
01:03:34
allow myself to think badly of them i i'm the one saying don't think badly ofبه خودم اجازه بدم در موردشون فکر کنم
01:03:36
them i'm saying that i don't thinkآنها را می گویم که فکر نمی کنم
01:03:41
they're inherently bad people i think that their thinking is screwed and thatمن فکر می کنم آنها ذاتاً افراد بدی هستند
01:03:42
i'm i'm i'm steel mining them i'm sayingمن می گویم من دارم آنها را استخراج می کنم
01:03:46
let's assume everything you're sayingبیایید همه چیزهایی را که می گویید فرض کنیم
01:03:48
about lex is true this is an opportunit­yدر مورد lex درست است این یک فرصت است
01:03:50
for you to out dulex like it's no butبرای شما به دولکس مانند آن نیست اما
01:03:52
are you saying they should stop hating because i'm saying like maybe theyآیا می گویید آنها باید از نفرت دست بردارند؟
01:03:55
shouldn't just keep i i don't believe inفقط نباید نگه دارم من به آن اعتقاد ندارم
01:03:59
should right i'm an anarchist what i'mدرست است که من یک آنارشیست هستم
01:04:01
saying is like if this is your belief you know what it is i made this commentگفتن مثل این است که اگر این اعتقاد شما باشد
01:04:03
in my book than you write when peopleدر کتاب من از شما نوشتن زمانی که مردم
01:04:08
make fun of andy warhol and they're likeاندی وارهول را مسخره کنید و آنها هم مثل این هستند
01:04:10
oh my god he painted a soup can and nowاوه خدای من یک قوطی سوپ نقاشی کرد و حالا
01:04:12
he became a millionair­e i could do this well why don't you yeah so basically ifاو میلیونر شد من می توانستم این کار را انجام دهم
01:04:14
and i say i will give you a millionو من می گویم یک میلیون به شما می دهم
01:04:21
dollars you could see the check you gotدلار می توانستید چکی را که گرفتید ببینید
01:04:22
to paint a soup can what am i waitingبرای رنگ کردن یک قوطی سوپ منتظر چه هستم
01:04:24
for so clearly there's a disconnect in their thinking between what they're perceiving and the reality because if itزیرا به وضوح قطع ارتباط وجود دارد
01:04:27
was as simple or as maybe not simple butبه همین سادگی یا شاید ساده نبود اما
01:04:33
possible for them as they perceive it to be why are they leaving comments insteadبرای آنها ممکن است همانطور که آنها آن را درک می کنند
01:04:36
of uh outdoing you how great would it beاز شما سبقت گرفتن چقدر عالی خواهد بود
01:04:40
for them to have your bigger audienceبرای اینکه آنها مخاطبان بیشتری داشته باشند
01:04:43
and drive you into the ground i don'tو تو را به زمین می برم من نمی کنم
01:04:45
know how that would work because it'sبدانید که چگونه کار می کند زیرا اینطور است
01:04:46
not the nba but no but you want to pointنه nba اما نه اما شما می خواهید اشاره کنید
01:04:47
out you do this too on twitter you want the fraudulenc­e of others right yeah what are you you're not claiming anything other than this is the following is the conversati­on between meشما هم در توییتر که می خواهید این کار را انجام دهید
01:04:49
and and yeah michiki whatever his nameو بله میچیکی هر اسمی که باشد
01:05:04
is right i got the voice down dude i gotدرست می گوید من صدا را پایین آوردم دوست من گرفتم
01:05:06
it down i've been walking around myخانه در حال انجام lex impression
01:05:08
i've been leaking motor oil everywhere i don't know i i don't know i don't knowمن روغن موتور را همه جا نشت کرده ام
01:05:11
what to make of it because uh i think there's a more general statement to beچه باید کرد چون اوه من فکر می کنم
01:05:18
made like i see twitter this way tooساخته شده مانند من توییتر را به این صورت می بینم
01:05:21
i try to read it with like the best possible interpreta­tion meaning likeسعی می کنم آن را با بهترین ها بخوانم
01:05:26
what is the wisdom in this tweet rightچه حکمتی در این توییت وجود دارد
01:05:31
what i think a large number of people not a large but some fractionچیزی که من فکر می کنم تعداد زیادی از مردم
01:05:35
try to see what is the worst possibleسعی کن ببین بدترین حالت ممکن چیه
01:05:40
and they want to they they want to for that worst interpreta­tion like theyو آنها می خواهند آنها می خواهند
01:05:44
there's people i'm already aware of this with me and certainly with a lot ofافرادی هستند که من قبلاً از این موضوع آگاه هستم
01:05:51
people they're waiting for me to failمردمی که منتظرند من شکست بخورم
01:05:55
like this guy talks about love all theمثل این مرد در مورد عشق صحبت می کند
01:05:59
time you want me to be some dark like uhوقتي مي خواهي من تاريك باشم مثل اوه
01:06:01
pain yeah they want you to be in pain because they die i'll tell you exactlyدرد بله آنها می خواهند که شما درد داشته باشید
01:06:05
why because this is why i'm so for beingچرا چون به همین دلیل است که من برای بودن
01:06:09
white-pill­ed and being for hope becauseقرص سفید و برای امید بودن چون
01:06:11
if you are black-pill­ed meaning if youاگر شما قرص سیاه هستید یعنی اگر شما
01:06:13
think it's pointless we're all done you're just wasting your breath if you have any counter examples to thisفکر می کنم بی معنی است که همه ما تمام شده ایم
01:06:15
thesis if there's even a little bit of hope your entire hypothesis fallsپایان نامه اگر حتی کمی وجود دارد
01:06:22
through right so if it's it's kind ofاز طریق حق بنابراین اگر آن را به نوعی است
01:06:26
how like you have all these stories ofچقدر شبیه این همه داستان داری
01:06:28
people who are like painting swastikasافرادی که مانند نقاشی سواستیکا هستند
01:06:30
who aren't nazis but just to show thatکه نازی نیستند اما فقط برای نشان دادن آن
01:06:32
oh there's all this nazism so i'm gonnaآه این همه نازیسم وجود دارد پس من می خواهم
01:06:34
you know kind of force the conclusionشما می دانید که به نوعی نتیجه گیری را به زور می دانید
01:06:36
so for them when they see you thrivingبنابراین برای آنها زمانی که آنها شما را در حال رشد می بینند
01:06:39
you are as a mediocre person with aشما به عنوان یک فرد متوسط \u200b\u20­0bبا یک
01:06:41
but you're demonstrat­ing that people canاما شما نشان می دهید که مردم می توانند
01:06:45
succeed this bothers them so you areموفق باشید این آنها را آزار می دهد پس شما هستید
01:06:47
anyone can succeed that bothers themهر کسی می تواند موفق شود که آنها را آزار دهد
01:06:50
yeah so because then why haven't they soآره پس چون پس چرا اینطوری نشده اند
01:06:52
now you're a counter to their worldviewاکنون شما مخالف جهان بینی آنها هستید
01:06:54
and that is going to cause anxiety whenو این باعث ایجاد اضطراب می شود
01:06:56
you have data that contradict­s otherشما داده هایی دارید که با داده های دیگر در تضاد هستند
01:06:58
data in your in your world view this isداده های موجود در جهان بینی شما این است
01:07:00
the in your mindset this is a big issueدر ذهنیت شما این یک مسئله بزرگ است
01:07:02
anyone listening to this they're annoyedهر کس به این گوش می دهد عصبانی می شود
01:07:05
remember that you could probably do wayبه یاد داشته باشید که احتمالاً می توانید راهی را انجام دهید
01:07:09
better than me and you should but alsoبهتر از من و تو باید اما همچنین
01:07:11
what would you failing look like like let's suppose this podcast went fromشکست خوردن شما شبیه چه چیزی است
01:07:13
whatever views you had to 100 views inهر بازدیدی که داشتید به 100 بازدید رسید
01:07:17
you are talking to people you like having conversati­ons about importantشما با افرادی که دوست دارید صحبت می کنید
01:07:23
issues you're having a good time they'reمسائلی که شما با آنها خوش می گذرانید
01:07:26
giving a good time how is that a failureدادن یک زمان خوب چگونه است که یک شکست است
01:07:28
if i have dinner with a friend of mine and we enjoy that time that is the height of human success when you areاگر با یکی از دوستانم شام بخورم
01:07:30
sharing happiness happiness joy joy over love so what's the differenceبه اشتراک گذاری شادی شادی شادی
01:07:40
between joy and love michael malus uh iبین شادی و عشق مایکل مالوس اوه آی
01:07:44
think joy is easier to attain it's moreفکر کن رسیدن به شادی آسان تر است
01:07:47
common you could share it with everyone give me an example of joy like what was the moment of joy for youمشترک شما می توانید آن را به اشتراک بگذارید
01:07:50
recently i could give you a great example of joy and this is part in theاخیراً می توانم به شما یک هدیه عالی بدهم
01:07:57
absurdist mindset okay i love having a bad meal at a restaurantطرز فکر پوچ گرایانه خیلی دوست دارم
01:08:01
and i'll give you you can see why you goو من به شما می دهم تا ببینید چرا می روید
01:08:07
it takes you 45 minutes to get seated45 دقیقه طول می کشد تا بنشینید
01:08:11
waiters not at paying attention to youپیشخدمت ها به شما توجه نمی کنند
01:08:15
they bring your water it's got a hair inآنها آب شما را می آورند، یک مو در آن است
01:08:17
it they get the food wrong yeah it comesآنها غذا را اشتباه می گیرند بله می آید
01:08:19
out again it's ripe but it's cold at aبیرون دوباره رسیده است اما در ساعت سرد است
01:08:21
you're like okay i'm hungry i'm livingشما خوب هستید من گرسنه هستم زندگی می کنم
01:08:24
an anecdote this is something that youیک حکایت این چیزی است که شما
01:08:27
if you were at dinner we could talk how great is it that the worst thingاگر سر شام بودی می توانستیم صحبت کنیم
01:08:29
that's happening to me is i gotta waitاتفاقی که برای من می افتد این است که باید صبر کنم
01:08:36
an hour for this meal that's gonna beیک ساعت برای این وعده غذایی که قرار است باشد
01:08:38
cooked wrong right that to me is joy is holding on to that idea that happinessدرست پخته شده اشتباه است که برای من شادی است
01:08:39
and thriving are possible even when inو شکوفایی حتی زمانی که در داخل است امکان پذیر است
01:08:47
the moment it's uh everything­'s going doesn't every moment have the capacityلحظه ای که همه چیز داره پیش میره
01:08:49
fill you with joy then yes so yes the shitty moments and the good moments yesشما را پر از شادی کنید، پس بله، بله
01:08:56
but that see that's the way i usuallyاما ببین که من معمولاً اینطوری هستم
01:09:00
i love life yes and in because life can generate every everything the painمن زندگی را دوست دارم بله و به دلیل اینکه زندگی می تواند
01:09:05
simple or complicate­d bliss all of thatسعادت ساده یا پیچیده همه اینها
01:09:16
i just love all of that and that because it fills me with it with a kind of iمن فقط همه آن و آن را دوست دارم زیرا
01:09:19
joy has a connotatio­n that's supposed toشادی معنایی دارد که قرار است داشته باشد
01:09:26
be somehow positive like you're supposedبه نوعی مثبت اندیش باشید، همانطور که قرار است
01:09:27
uh to me you know man search for meaningاوه برای من شما می دانید که انسان در جستجوی معنی است
01:09:30
you're in the holocaust you're in aشما در هولوکاست هستید که در آن هستید
01:09:38
concentrat­ion camp just having a littleاردوگاه کار اجباری فقط کمی دارد
01:09:40
bit of food that you didn't expect youکمی غذایی که از شما انتظار نداشتید
01:09:42
uh or even just thinking about foodیا حتی فقط به غذا فکر می کنم
01:09:45
or what about there's a kid there youیا در مورد یک بچه وجود دارد که شما وجود دارد
01:09:48
tell them a funny story you crack themیک داستان خنده دار به آنها بگویید که آنها را شکست می دهید
01:09:49
up yeah like you take away this child's pain for like five minutes that is theآره مثل اینکه مال این بچه رو بگیری
01:09:50
height of joy yeah so to me like all of like life is like infinitely full of possibilit­y for joy yes and that's whatاوج شادی آره برای من هم مثل همه
01:09:55
i mean by love because oftentimes likeمنظورم از عشق است زیرا اغلب اوقات دوست دارم
01:10:02
think about when they think love but toدر مورد زمانی که آنها فکر می کنند عشق اما به فکر می کنم
01:10:07
me it's all like part of the same thing romantic love or love with a friendمن همه چیز مثل بخشی از یک چیز است
01:10:08
friendship is like you both notice eachدوستی مثل این است که هر دوی شما متوجه هر یک می شوید
01:10:16
it's like dogs they look at each otherمثل سگ است که به هم نگاه می کنند
01:10:20
and then they look at the thing they'reو سپس به چیزی که هستند نگاه می کنند
01:10:22
interested in you both notice each otherعلاقه مند به شما هر دو به یکدیگر توجه کنید
01:10:23
and that moment of joy you share that moment of joy together yeah like the restaurant yeah the restaurant almost without uh conspiringو آن لحظه شادی که شما آن را به اشتراک می گذارید
01:10:26
notice the absurdity of how shitty this and like that again that little glimmer of realizatio­n that's that's what makes you mentioned uh your grandmothe­r andبه پوچ بودن این موضوع توجه کنید
01:10:36
you were thinking of returning thereتو به بازگشت به آنجا فکر می کردی
01:10:50
the plans got a little bit delayed but from that trip of going back to russiaبرنامه ها کمی به تعویق افتاد اما
01:10:52
hope to get out of it but what do youامیدوارم از آن خلاص شوم اما چه کار می کنی
01:11:04
uh a lot of things first of all i'm going with my buddy chris williamson he hosts the modern wisdom podcast he isاوه خیلی چیزها اول از همه من هستم
01:11:07
one of my closest friends we've neverیکی از نزدیکترین دوستان من که هرگز نداشتیم
01:11:14
oh really we've never met he's br he'sاوه واقعا ما هرگز او را ندیده ایم
01:11:17
in britain he's tried he's trying to getدر بریتانیا او تلاش کرده است که تلاش می کند به دست آورد
01:11:19
over here to austin uh he's filling outاینجا به آستین او در حال پر کردن است
01:11:22
he's too good-looki­ng a crime we callاو خیلی خوش قیافه است که ما به آن می گوییم
01:11:24
him i call him apollo and i'm loki so right away you have a buddy comedyمن او را آپولو صدا می کنم و من لوکی هستم
01:11:27
because we're going to film it right youچون قراره درست ازش فیلم بگیریم
01:11:31
have these two guys who on paper you'reاین دو نفر را داشته باشید که روی کاغذ شما هستند
01:11:32
very dissimilar but we're very veryبسیار متفاوت است، اما ما بسیار بسیار
01:11:34
similar i think we're both very intenseمشابه من فکر می کنم ما هر دو بسیار شدید هستیم
01:11:39
people uh very strong emotionall­yمردم از نظر عاطفی بسیار قوی هستند
01:11:42
uh we're both very ambitious in the uh not in terms of career but like weاوه ما هر دو در این زمینه بسیار جاه طلب هستیم
01:11:47
want to grab life by the short hairsمی خواهم زندگی را با موهای کوتاه چنگ بزنم
01:11:52
um we're just both like good experience­sاوم ما هر دو مثل تجربیات خوبی هستیم
01:11:55
he uh bench more than you or oh yeah he's he's of course yeah i mean theاو بیشتر از تو نیمکت می نشیند یا اوه بله
01:11:59
guy's jacked he's just because you knowپسر جک شده او فقط به این دلیل است که شما می دانید
01:12:03
he he's so good-looki­ng he could be oneاو آنقدر خوش قیافه است که می تواند یکی باشد
01:12:05
of those guys who's mostly biceps and ohاز آن مردانی که بیشتر عضلات دوسر بازویی دارند و اوه
01:12:07
no no no he's not if you look at go toنه نه نه او نیست اگر نگاه کنی برو به
01:12:10
his instagram chris will x is his handleاینستاگرام کریس ویل ایکس دسته اوست
01:12:11
it's head to toe it's just sculpted he'sسر تا پایش فقط مجسمه سازی شده است
01:12:16
perfect in every way that's great he he what flaws does he have because i yeah uh he pronounces it uh he's anاز هر نظر عالی است که او عالی است
01:12:17
now i spell it mudl so just us twoحالا من آن را mudl می نویسم پس فقط ما دو نفر
01:12:33
british and american and just twoبریتانیایی و آمریکایی و فقط دو نفر
01:12:37
different dudes it's going to be a lotبچه های مختلف این خیلی زیاد خواهد بود
01:12:38
of fun although to be fair as you know i'm an underwear model now as well soجالب است، اگرچه همانطور که می دانید منصفانه باشید
01:12:39
yeah yeah we're going to talk that in aبله بله، ما قصد داریم در این مورد صحبت کنیم
01:12:43
second maybe but um yeah thunderbir­d.comدوم شاید اما ام آره thunderbir­d.com
01:12:45
uh this episode is brought to you byاوه این قسمت برای شما آورده شده است
01:12:50
sheath underwear are we going to getلباس زیر غلاف می خواهیم تهیه کنیم
01:12:52
some pictures eventually i think weبرخی از تصاویر در نهایت من فکر می کنم ما
01:12:53
might yeah uh yes i have them on myممکن است بله، بله، من آنها را روی خودم دارم
01:12:55
phone we're gonna we'll have them weتلفن ما می خواهیم آنها را داشته باشیم
01:12:57
could we could shouldn't write uh youآیا میتوانیم نباید از تو بنویسیم
01:12:58
could slice it in right here so to be able to go with someone who is aمی تواند آن را در اینجا تکه تکه کند
01:12:59
very close i mean we meet him talk like every day right so to someone whoخیلی نزدیک منظورم این است که ما او را ملاقات می کنیم و اینطور صحبت
01:13:05
who uh who's he's very very groundedاوه اوه اوه او خیلی خیلی زمین گیر است
01:13:11
right so like a lot of times i'll haveدرست است، پس مانند بسیاری از بارها خواهم داشت
01:13:15
like some concern and he's really goodمانند برخی نگرانی ها و او واقعا خوب است
01:13:17
and if you listen to show at slicingو اگر به نمایش در برش گوش دهید
01:13:19
through the noise and being like hold onاز طریق سر و صدا و مانند نگه داشتن
01:13:21
a second i can't do the accent yet haveیک ثانیه که هنوز نمی توانم لهجه را انجام دهم
01:13:23
you considered a b and c because youشما یک b و c را در نظر گرفتید زیرا شما
01:13:25
know whenever i had the situation thisمی دانم هر وقت این موقعیت را داشتم
01:13:27
is what i did so he's really good with that um so to have a first of all justکاری است که من انجام دادم پس او واقعاً با آن خوب است
01:13:29
like two buddies on a trip is a really aمثل دو رفیق در سفر واقعاً یک است
01:13:34
lot of fun second of all i know that if it's gonna get be very intenseخیلی سرگرم کننده است دوم از همه می دانم که اگر
01:13:36
so for you you left russia much laterپس برای شما خیلی دیرتر روسیه را ترک کردید
01:13:42
than i did how old were you 13 13 rightاز من، شما چند ساله بودید 13 13 درست است
01:13:44
so you remember it i'm sure very veryبنابراین شما آن را به خاطر می آورید من مطمئن هستم که بسیار بسیار
01:13:46
well i left when i was one and a half two i don't remember at all to goخوب من وقتی یک و نیم ساله بودم رفتم
01:13:48
where you know my family had to goجایی که میدونی خانواده من باید برن
01:13:54
through this stuff to see the you know they they came to live up theyاز طریق این مطالب برای دیدن آنچه می دانید
01:13:55
slaughtere­d all the jews i mean to have that little memorial there that's thereتمام یهودیانی را که می خواستم داشته باشم سلاخی کرد
01:13:59
and to just look around and knowو فقط به اطراف نگاه کنید و بدانید
01:14:03
yesterday best basically they came here they rounded everyone up and also fromدیروز بهتر است اساسا آنها به اینجا آمدند
01:14:05
the other side you had the stalinistsطرف دیگر شما استالینیست ها را داشتید
01:14:09
coming in and starving all the people it's it's just to know that so muchمی آید و همه مردم را گرسنگی می کشد
01:14:11
horror and death there's this quote i about a woman who went to auschwitz andوحشت و مرگ این نقل قول وجود دارد i
01:14:15
she just made the comment like grassاو فقط این نظر را مانند علف بیان کرد
01:14:21
grows here because we think you knowاینجا رشد می کند زیرا فکر می کنیم شما می دانید
01:14:22
that when it comes to the nature of evilکه وقتی صحبت از ماهیت شر می شود
01:14:25
that you're going to go there this is going to be this pits of hell or whatever there's birds you know there'sکه شما می خواهید به آنجا بروید این است
01:14:27
you know robin's hopping around lookingمی دانی رابین دارد به اطراف می پرد و نگاه می کند
01:14:32
for the worms or whatever they thinkبرای کرم ها یا هر چیزی که فکر می کنند
01:14:33
it's perfectly nice and you you you stand there to understand that so muchاین کاملاً خوب است و شما شما هستید
01:14:35
suffering happened here or there isرنج اینجا یا آنجا اتفاق افتاده است
01:14:39
going to be very jarring i know thatخیلی گیج کننده خواهد بود من این را می دانم
01:14:41
it's going to be an issue because iاین یک مسئله خواهد بود زیرا من
01:14:44
speak russian and not ukrainian and toبه زبان روسی و نه اوکراینی صحبت کنید
01:14:45
speak russian to ukrainians is like aصحبت روسی با اوکراینی ها مانند یک است
01:14:48
big deal so that's going to be a concernمشکل بزرگ است، بنابراین این یک نگرانی خواهد بود
01:14:49
i'm also worried about going to russiaمن همچنین نگران رفتن به روسیه هستم
01:14:52
because every russian has this idea thatزیرا هر روسی این ایده را دارد
01:14:53
even though they've just met you theyحتی اگر آنها به تازگی شما را ملاقات کرده اند
01:14:56
feel it they feel that they're in aاحساس می کنند آنها احساس می کنند که در یک
01:14:58
position to tell you what you're doingموقعیتی که به شما بگوید چه کار می کنید
01:14:59
wrong with your life what you should beبا زندگیت اشتباه میکنی که چی باید باشی
01:15:01
doing if they're a cab driver i have noاگر آنها راننده تاکسی هستند انجام می دهند
01:15:02
tolerance for unsolicite­d advice on a basis at all that's gonna be horribleتحمل مشاوره ناخواسته در مورد الف
01:15:04
they're gonna be telling me i need toآنها به من خواهند گفت که نیاز دارم
01:15:08
speak russian better because think aboutبهتر است روسی صحبت کنید زیرا به آن فکر کنید
01:15:09
i'm not hearing it i'm not interested inمن آن را نمی شنوم من علاقه ای به آن ندارم
01:15:12
that i think and also you know given my upcoming book the white pill andکه من فکر می کنم و همچنین شما می دانید با توجه به من
01:15:16
covering what happened back in the dayپوشش آنچه در آن روز اتفاق افتاد
01:15:21
under stalinism and later to see this was the leblanc this was the basementتحت استالینیسم و \u200b\u20­0bبعدها برای دیدن این
01:15:22
where they would you know you know onceجایی که آنها می دانید که یک بار می دانید
01:15:27
this is something that people might notاین چیزی است که مردم ممکن است نداشته باشند
01:15:29
realize there's a superb film uh theمتوجه شوید که یک فیلم فوق العاده وجود دارد
01:15:30
death of stalin which is kind of that'sمرگ استالین که به نوعی همین است
01:15:33
what i do with north korea you know heمن با کره شمالی چه می کنم شما می دانید که او
01:15:34
puts a humorous spin on and then whenقرار می دهد چرخش طنز در و سپس زمانی
01:15:36
you take a step back and you realizeیک قدم به عقب برمی\u200c­داری و می\u200cفه­می
01:15:38
what they're actually saying it's justآنچه آنها در واقع می گویند این است
01:15:39
like it's very very disturbing how whenمثل اینکه خیلی خیلی ناراحت کننده است که چگونه چه زمانی
01:15:40
he had a stroke he's laying there in aاو یک سکته مغزی داشت که در آنجا دراز کشیده بود
01:15:44
pile of his own past he's unconsciou­sانبوهی از گذشته خود او بیهوش است
01:15:46
he'd be right before he died he thoughtاو فکر می کرد قبل از مرگ حق دارد
01:15:48
the doctors were all plotting against him so they were being tortured toپزشکان همگی علیه آن نقشه می کشیدند
01:15:50
confess that they were trying to murderاعتراف کردند که قصد قتل را داشتند
01:15:54
him they had to get the doctors out ofآنها باید پزشکان را از او بیرون می کردند
01:15:56
the torture chambers to attend to himاتاق های شکنجه برای رسیدگی به او
01:15:58
and they did it so this kind of thing toو آنها این کار را به این گونه انجام دادند
01:16:00
like go there like red square and seeمثل مربع قرمز برو اونجا و ببین
01:16:03
this is where it happened to see lennon's body like this is the guy who emma goldman yelled at it's gonna beاین جایی است که اتفاقاً دیده شد
01:16:06
um because i've worked so much in thisامم چون من خیلی در این زمینه کار کرده ام
01:16:13
space jarring and intense and emotionalفضا تکان دهنده و شدید و احساسی
01:16:16
and that's as intense as for me sittingو این به اندازه نشستن من شدید است
01:16:19
here talking to you about it to see itاینجا با شما در مورد آن صحبت می کنم تا آن را ببینید
01:16:21
and to see the faces and to see cyrillicو برای دیدن چهره ها و دیدن سیریلیک
01:16:22
everywhere you know other than brighton beach and brooklyn um it's gonna i'mهمه جا که می شناسید به جز برای روشن
01:16:25
sure it's gonna do a huge number on meمطمئناً روی من تأثیر زیادی خواهد گذاشت
01:16:29
western and as the tupoi mirikanets asغربی و به عنوان tupoi mirikanets به عنوان
01:16:34
the russians will say i am this is stillروس ها می گویند من هستم این هنوز است
01:16:36
where i came from yeah so no matter toاز کجا آمده ام بله، بنابراین مهم نیست
01:16:38
see it face to face i don't know how i'mرو در رو ببین من نمی دانم حالم چطور است
01:16:41
gonna react but i don't think it's gonnaواکنش نشان خواهم داد، اما فکر نمی\u200cک­نم اینطور باشد
01:16:42
you've assembled uh a number of essaysشما تعدادی مقاله جمع آوری کرده اید
01:16:46
from anarchist thinkers in a new bookاز اندیشمندان آنارشیست در کتابی جدید
01:16:48
called the anarchist handbook what interestin­g things do theseبه نام کتابچه راهنمای آنارشیست
01:16:50
thinkers agree on and what do they the anarchist handbook.c­om is theمتفکران در مورد و چه چیزی اتفاق نظر دارند
01:16:57
website it covers from the 1790s to iوب سایتی که از دهه 1790 تا i را پوشش می دهد
01:17:02
think my essay is the last one from 2014فکر کنید مقاله من آخرین مقاله سال 2014 باشد
01:17:05
which uh a friend of mine who's uh kind of a mediocre scientist is going to be reading for the audiobook um alsoکه اوه یکی از دوستان من که اوه مهربان است
01:17:08
but it's not a podcast anyone would haveاما این پادکستی نیست که کسی داشته باشد
01:17:17
heard of it's like tom wood's been even was the illegitima­cy of governmentشنیده ام که انگار تام وود یکنواخت بوده است
01:17:18
and also the malevolenc­e of state actorsو همچنین بدخواهی بازیگران دولتی
01:17:27
in terms that most people would easilyدر شرایطی که اکثر مردم به راحتی انجام می دهند
01:17:37
regard as either left or right wing but it tackles the nature of government really many different angles the sloganبه عنوان جناح چپ یا راست در نظر گرفته شود
01:17:39
i have is the black flag which is the traditiona­l flag of anarchism the blackمن پرچم سیاهی دارم که همان است
01:17:51
flag comes in many colors so they wereپرچم در رنگ های بسیاری وجود دارد
01:17:55
really all over the map in terms of whatواقعاً در سراسر نقشه از نظر چه چیزی
01:17:57
they're for but their disagreeme­nt is about the nature of state and the natureآنها موافق هستند، اما اختلاف آنها وجود دارد
01:17:59
of power um and it's very edifyingاز قدرت ام و این بسیار آموزنده است
01:18:03
because this is an ideology that's beenزیرا این یک ایدئولوژی است که وجود داشته است
01:18:06
in many ways swept on the rug no oneاز بسیاری جهات هیچ کس روی فرش جاروب نشد
01:18:08
takes this seriously grow up um that iاین را جدی می گیرد بزرگ شدن ام که من
01:18:10
can allow people to sit down and readمی تواند به مردم اجازه دهد بنشینند و بخوانند
01:18:13
these essays and see for themselves just how beautiful this tapestry over theاین مقالات و فقط برای خود ببینید
01:18:15
decades and centuries uh has been wovenدهه ها و قرن ها بافته شده است
01:18:20
about people who genuinely believed inدر مورد افرادی که واقعاً به آنها اعتقاد داشتند
01:18:23
freedom as the most important and how toآزادی به عنوان مهمترین و چگونگی
01:18:25
maximize that uh uh for societyاین را برای جامعه به حداکثر برسانید
01:18:29
so maybe it's useful to talk about a fewبنابراین شاید صحبت در مورد چند مورد مفید باشد
01:18:32
contrastin­g thinkers in there so one isمتفکران متضاد در آنجا بنابراین یکی است
01:18:35
uh a christian and a christian anarchistاوه یک مسیحی و یک آنارشیست مسیحی
01:18:47
he uh came to despise government for his but to him the the christian principlesاو به خاطر خود دولت را تحقیر کرد
01:18:51
of non-violen­ce i think are important oh yeah this kind of pacifist kind of you know it's better to someone to punchمن فکر می کنم عدم خشونت مهم هستند
01:18:58
you than to punch them back so he's inبه جای اینکه با مشت به آنها ضربه بزنی تا او داخل شود
01:19:06
that way at least i read he influenced what do you think about this flavor color of the anarchist flag ofبه این ترتیب حداقل من خواندم که او تأثیر گذاشته است
01:19:08
non-violen­ce ah nonviolent opposition iخشونت غیر خشونت آمیز ah اپوزیسیون بدون خشونت i
01:19:17
i will put the caveat that it bothers meمن اخطار را می گذارم که مرا آزار می دهد
01:19:21
when people bring up mlk because he's become so corporate yeah and everyoneوقتی مردم به خاطر او Mlk را مطرح می کنند
01:19:24
just brings him up without knowing aboutفقط او را بدون اینکه بداند بزرگ می کند
01:19:28
him one of the things that martin lutherاو یکی از چیزهایی است که مارتین لوتر
01:19:29
was that he forced people to face the consequenc­es of what they wereاین بود که او مردم را مجبور به رویارویی می کرد
01:19:33
you want to be racist you want to be forشما می خواهید نژادپرست باشید که می خواهید برای آن باشید
01:19:40
jim crow you wanted for segregatio­n okayجیم کرو برای جداسازی می خواستی باشه
01:19:42
it's easy for you to do that from yourانجام این کار برای شما آسان است
01:19:44
living room now turn on your news andاتاق نشیمن اکنون اخبار خود را روشن کنید و
01:19:46
you see men and women in suitsشما مردان و زنانی را در کت و شلوار می بینید
01:19:48
being attacked by fire hoses and beatenمورد حمله شیلنگ های آتش نشانی و ضرب و شتم قرار گرفتن
01:19:53
just so they could sit on the front ofفقط برای اینکه بتوانند جلوی آن بنشینند
01:19:56
and now for a lot of people who wereو اکنون برای بسیاری از افرادی که بودند
01:19:58
still racist who were still had animusهنوز نژادپرستی که هنوز هم دشمنی داشتند
01:20:00
toward black people are watching this and it's gonna be a lot harder to beنسبت به سیاه پوستان این را تماشا می کنند
01:20:03
like i'm okay with this i'm okay withمثل اینکه من با این مشکلی ندارم
01:20:08
human beings even ones i regard asانسان ها حتی آنهایی که من آنها را می دانم
01:20:10
somehow bad or inferior to be beaten andبه نحوی بد یا پست تر کتک خوردن و
01:20:12
trained dogs and they're not doingسگ های تربیت شده و این کار را نمی کنند
01:20:17
anything in response that strikes to iهر چیزی که در پاسخ به من ضربه بزند
01:20:19
think a very basic nature of especiallyفکر می کنم یک ماهیت بسیار اساسی به خصوص
01:20:21
american like okay whatever you're for i'm not for people getting beaten andآمریکایی ها دوست دارند هر چیزی که برای آن هستید خوب باشد
01:20:24
attacked when they're not really doingزمانی که واقعاً این کار را نمی کنند مورد حمله قرار می گیرند
01:20:29
pacifism is something that's very easyصلح طلبی چیزی است که بسیار آسان است
01:20:33
to make fun of but people don't underestim­ate how powerful it is forمسخره کردن اما مردم این کار را نمی کنند
01:20:34
you can do what you want to me i'm not going to fight you back i just want toتو می تونی هر کاری میخوای با من بکنی من نیستم
01:20:42
live peacefully and have the same rights and to say screw you you should getمسالمت آمیز زندگی کنید و از حقوق یکسانی برخوردار باشید
01:20:46
that's a hard pill for a lot of peopleاین یک قرص سخت برای بسیاری از مردم است
01:20:52
to swallow so i think he was really and were excellent in that regard there's a little bit of machiavell­ianism to it youبه قورت دادن بنابراین من فکر می کنم او واقعا و
01:20:54
know they've both been beatifiedبدانید که هر دوی آنها شادمان شده اند
01:21:02
regardless saints but their strategyصرف نظر از مقدسین اما استراتژی آنها
01:21:03
worked very very well for their purposesبرای اهداف خود بسیار بسیار خوب کار کردند
01:21:06
just all of us when you see someone youفقط همه ما وقتی کسی را می بینیم شما
01:21:12
know in this kind of christian i knowمی دانم در این نوع مسیحی می دانم
01:21:14
iran obviously it's nothing very highly christiani­ty but if he's someone who'sایران واضح است که چیز خیلی بالایی نیست
01:21:16
you know take a punch and just say youمیدونی یه مشت بزن و فقط تو رو بگی
01:21:21
could do whatever you want to me i'm not that maybe this is kind of a hackمی توانی هر کاری می خواهی با من بکنی من نیستم
01:21:23
most people want to side with that guyاکثر مردم می خواهند با آن مرد کنار بیایند
01:21:32
step in between and be like oh okayقدم در میان بگذارید و مثل اوه خوب باشید
01:21:34
let's take a step back because whateverبیایید یک قدم به عقب برگردیم زیرا هر چه باشد
01:21:36
led to this is not tenable we need to go back to the drawing board if theمنجر به این قابل تحمل نیست ما نیاز به رفتن
01:21:38
consequenc­e is people are having these as a result of my decisions and actionsنتیجه این است که مردم اینها را دارند
01:21:41
so i think that aspect of anarchism uhبنابراین من فکر می کنم آن جنبه از آنارشیسم اوه
01:21:46
is very very in certain context healthy and much smarter and more sophistica­tedدر زمینه خاصی بسیار بسیار سالم است
01:21:50
than people give it credit for and let'sاز مردم به آن اعتبار می دهند و اجازه دهید
01:21:56
also point out that tolstoy wrote warned peace and he wrote anna karenina so this was not some naive or innocent whateverهمچنین اشاره کنید که تولستوی هشدار داد
01:21:58
word you want to use he knew the natureکلمه ای که می خواهید استفاده کنید او طبیعت را می دانست
01:22:06
of evil he knew how bad things get so he wasn't saying at all that human beings are inherently nice and kind he was saying it's much more effective to notاز شر او می دانست که اوضاع چقدر بد می شود بنابراین او
01:22:08
fight back and to force them to faceمقابله کنید و آنها را مجبور کنید که با آنها روبرو شوند
01:22:18
that i i i'll give you another example iکه من مثال دیگری برای شما می زنم
01:22:20
was talking to i was on the show ofداشتم با او صحبت می کردم من در برنامه بودم
01:22:23
and i was talking to the hosts and oneو من با میزبان و یکی صحبت می کردم
01:22:26
someone he knew had been uh in the gulagکسی که او می شناخت در گولاگ بوده است
01:22:29
or his mom was born the gulag grandma and after stalin died and the sovietیا مادرش مادربزرگ گولاگ به دنیا آمد
01:22:33
union liberalize­d and lots of the peopleاتحادیه آزاد شد و بسیاری از مردم
01:22:37
in the gulags were freed by khrushchev and and so on and so forth he i didn'tدر گولاگ ها توسط خروشچف آزاد شدند
01:22:39
know this many of the or some let's sayاین را بدانید که بسیاری از یا برخی از آنها می گویند
01:22:43
some of the guards of the gulags killed themselves because they had genuinelyتعدادی از نگهبانان گولاگ کشته شدند
01:22:45
believed that everyone in these campsمعتقد بودند که همه در این اردوگاه ها
01:22:50
was there for a reason and when they found out that these people were completely innocent didn't even haveبه دلیلی آنجا بود و زمانی که آنها
01:22:53
trials and that they were the ones forced them to work themselves death andآزمایشات و اینکه آنها همان بودند
01:22:59
starve they couldn't deal with thatگرسنگی می کشند آنها نمی توانند با آن مقابله کنند
01:23:02
guilt so when you are a pacifist or nonاحساس گناه پس وقتی صلح طلب هستید یا غیر
01:23:05
and you're forcing someone who's usingو شما کسی را مجبور می کنید که استفاده می کند
01:23:10
force like look what you're doing lookزور مانند نگاه کنید به آنچه انجام می دهید نگاه کنید
01:23:12
for some people some people don't careبرای برخی از مردم برخی از مردم اهمیتی نمی دهند
01:23:16
you know like the guy in scare tacticsشما می دانید مانند آن مرد در تاکتیک های ترساندن
01:23:18
like i mentioned earlier where for a lot of others they're gonna be like okayهمانطور که قبلاً ذکر کردم که در آن بسیار زیاد است
01:23:19
is this who i wanted to grow up to beاین همان کسی است که می خواستم بزرگ شوم
01:23:23
they will have that little flame ofآنها آن شعله کوچک را خواهند داشت
01:23:25
conscience that you and i talked aboutوجدانی که من و تو در موردش صحبت کردیم
01:23:26
earlier there will be like how did i get to the point where there's this lady whoقبل از آن وجود خواهد داشت مانند اینکه چگونه به دست آوردم
01:23:27
wants to ride the bus and she's you knowمی\u200cخو­اهد سوار اتوبوس شود و می\u200cدا­نی
01:23:32
lovely dressed put together and i have aلباس دوست داشتنی پوشیده و من یک
01:23:35
sending a dog on her what kind of personفرستادن یک سگ برای او چه نوع آدمی است
01:23:38
am i for some of those people they'reآیا من برای برخی از کسانی که آنها هستند؟
01:23:40
gonna be like okay i can't be a part of this i don't even understand theخوب می شود من نمی توانم بخشی از آن باشم
01:23:42
politics i still am racist but i'm notسیاست من هنوز نژادپرست هستم اما نیستم
01:23:46
going to take part in this atrocity well from the individual perspectiv­e perhapsبه خوبی در این جنایت شرکت خواهد کرد
01:23:49
he he calls that christian but listening from the individual perspectiv­e is uh silencing the rest of the world the for him probably god-given voice of conscience yes and so that that's whatاو آن را مسیحی می خواند اما گوش می دهد
01:23:56
embody anarchism and to embody christiani­ty i would think he would sayتجسم آنارشیسم و \u200b\u20­0bتجسم
01:24:23
but he would see those as basically yes so in terms of forms of government the christian government is one that'sاما او آنها را اساساً بله می بیند
01:24:27
as a device for an individual turn theبه عنوان یک وسیله برای یک فرد به نوبه خود
01:24:43
other cheek do you think uh i tend toگونه دیگر به نظر شما من تمایل دارم
01:24:46
believe that that's a really good way toباور کنید که این یک راه واقعا خوب است
01:24:48
i think it's very underrated and this isمن فکر می کنم بسیار دست کم گرفته شده است و این است
01:24:50
i think a lot of times when someoneمن خیلی وقت ها فکر می کنم وقتی کسی
01:24:54
let's suppose you're having an argumentبیایید فرض کنیم شما در حال بحث هستید
01:24:56
but you have to you have to pick your battles right let's suppose you're having a heat argument if someone saysاما شما باید خود را انتخاب کنید
01:24:59
we have attempted to double down and hitما سعی کرده\u200c­ایم دو برابر کنیم و ضربه بزنیم
01:25:04
back twice as hard but if it's someoneبرگشت دو برابر سخت تر اما اگر کسی باشد
01:25:06
who at all cares about you when they'reکه وقتی هستند اصلاً به تو اهمیت می دهند
01:25:08
just in the moment and you just stop andفقط در لحظه و شما فقط متوقف می شوید و
01:25:10
you just say did you hear what you justشما فقط می گویید آیا چیزی را که فقط شنیدید؟
01:25:12
for some cases that person will take aبرای برخی موارد آن شخص الف را می گیرد
01:25:15
step back and be like just like me whenبه عقب برگرد و مثل من باش وقتی
01:25:17
i snapped at michael uh at bitsteinبه مایکل و در بیتستاین ضربه زدم
01:25:19
wow okay this is bad this is bad i'mوای باشه این بد است این بد است
01:25:22
sorry and they kind of you know it's kind of like they have to get to 10متاسفم و آنها از شما می دانند که اینطور است
01:25:25
before they re control or delete to useقبل از اینکه برای استفاده مجدداً کنترل یا حذف شوند
01:25:29
but for overflow i appreciate that butاما برای سرریز من قدردانی می کنم که اما
01:25:34
and for some they're gonna they're gonnaو برای برخی از آنها می خواهند
01:25:36
just twist the knife but i think this is a very useful technique and alsoفقط چاقو را بچرخانید اما من فکر می کنم این است
01:25:38
you can also sleep well at night becauseشما همچنین می توانید شب ها خوب بخوابید زیرا
01:25:43
you could be like as much as this person i still didn't reciprocat­e and yeah iشما می توانید به اندازه این شخص باشید
01:25:45
took that punch and it sucks but atآن پانچ را گرفت و بد است اما در
01:25:52
least i never said anything that i couldحداقل من هرگز چیزی نگفتم که بتوانم
01:25:54
exactly do you think that's ultimately aدقیقاً فکر می کنید که در نهایت این یک است
01:25:59
anarchy implementi­ng anarchy in your uh respecting people's boundariesهرج و مرج پیاده سازی هرج و مرج در شما
01:26:05
uh not forcing people to do things theyاوه مردم را مجبور به انجام کارهایی نمی کنند
01:26:15
otherwise wouldn't want to do i thinkدر غیر این صورت من فکر می کنم نمی خواهم انجام دهم
01:26:17
you then have to take uh case by caseشما باید مورد به مورد را بررسی کنید
01:26:20
like there's so many human interactio­ns and there's tension and all those kindsمانند بسیاری از تعاملات انسانی وجود دارد
01:26:23
being so naive no should i put the hat the hat's on the other head now well iخیلی ساده لوح هستم، نباید کلاه را بگذارم
01:26:32
had to take off the hat because it'sمجبور شدم کلاه را بردارم زیرا اینطور است
01:26:39
like frodo with the ring i was startingمثل فرودو با حلقه ای که شروع کردم
01:26:40
i wanted to give you orders and i wantمن می خواستم به شما دستور بدهم و می خواهم
01:26:44
i think there's uh ways of dealing withمن فکر می کنم راه هایی برای مقابله وجود دارد
01:26:48
the tensions that are natural to humanتنش هایی که برای انسان طبیعی است
01:26:50
it's not as simple as saying you want toبه این سادگی نیست که بگوییم می\u200cخو­اهی
01:26:59
respect the freedom of others and uh the boundaries of others it's likeبه آزادی دیگران احترام بگذارید و اوه
01:27:01
you both have to agree on stuff and work something out and the mechanisms of that agreement the game theory of that agreement requires different hacks and strategies and the the the question isهر دوی شما باید در مورد چیزها و کار به توافق برسید
01:27:08
what kind of ways of behavior are more likely to be productive and notچه نوع شیوه های رفتاری بیشتر است
01:27:28
you know that that's almost like theشما می دانید که این تقریبا شبیه به
01:27:33
question do you want to turn the otherسوال آیا می خواهید دیگری را برگردانید؟
01:27:35
cheek or do you want to stand your ground really firmly when somebody is anگونه یا می خواهید خود را بایستید
01:27:36
or when somebody is an asshole to youیا زمانی که کسی برای شما احمق است
01:27:42
you turn the other cheek and give them a chance to rise to the best version ofگونه دیگر را می چرخانید و به آنها پاسخ می دهید
01:27:44
themselves and then find a common ground kind of thing it's it's an open questionخودشان و سپس نقطه مشترکی پیدا کنند
01:27:48
of how to form those collective­s when there's people with with difficultاز نحوه تشکیل آن دسته جمعی در زمانی که
01:27:53
all that kind of stuff but it also comesهمه از این نوع چیزها، اما آن را نیز می آید
01:27:59
down to what is your relationsh­ip with this person right is this out of character if you and i got into aبه این بستگی دارد که با چه رابطه ای داری
01:28:01
disagreeme­nt all of a sudden you started getting very personal first i'd be veryیکدفعه شما شروع به اختلاف کردید
01:28:05
hurt yeah but then i'd be like this isصدمه دیده آره اما من اینجوری میشم
01:28:08
out of character for lex i'm sure iخارج از شخصیت برای lex من مطمئن هستم که من
01:28:10
could be like let's take a pause hereمی تواند مانند این باشد که بیایید اینجا مکث کنیم
01:28:12
like you're getting heated i'm trying toمثل اینکه داری داغ میشی من سعی میکنم
01:28:13
work this out what's going on here andاین را حل کنید که اینجا چه خبر است و
01:28:15
you get a kind of a meta conversati­onشما نوعی مکالمه متا دریافت می کنید
01:28:17
but again you and i have a relationsh­ip with mutual respect so as opposed to if it was a stranger you know whoاما باز هم من و تو با هم رابطه داریم
01:28:19
just wants a piece of you it's just likeفقط یک تکه از تو را می خواهد، درست مثل این است
01:28:26
i don't you are coming at me not correctمن نمی کنم شما به من می آیید درست نیست
01:28:28
i don't have to reciprocat­e in kind i'mمن مجبور نیستم در نوع خود جبران کنم
01:28:30
not going to shoot you but i'm not goingقرار نیست به تو شلیک کنم اما نمی روم
01:28:32
to pretend that you deserve respect whenوقتی وانمود کنید که سزاوار احترام هستید
01:28:34
you're treating me with such contemptتو با من با این تحقیر رفتار می کنی
01:28:36
especially with people i know becauseمخصوصا با افرادی که می شناسم چون
01:28:41
it's just this is smart long-term game theory as well as the right thing to doفقط این یک بازی بلند مدت هوشمند است
01:28:42
i do try to give them the benefit of theمن سعی می کنم به آنها سود ببرم
01:28:46
data first right yeah because if you'reداده ها اول درست بله چون اگر شما هستید
01:28:47
gonna go aggro you can't go back but yougonna go aggro تو نمیتونی برگردی جز خودت
01:28:49
could always go from like let me hearهمیشه می تواند از لایک به من اجازه شنیدن
01:28:51
them out and then then i could go aggroآنها را بیرون بیاورم و سپس می توانم به آگرو بروم
01:28:53
so there's a big asymmetry there yeah and that's i mean i don't think anyone has the answer to this questionبنابراین یک عدم تقارن بزرگ در آنجا وجود دارد
01:28:55
is is that the right strategy to me gameاین است که استراتژی مناسب برای من بازی است
01:29:02
theoretica­lly it seems the rightاز نظر تئوری درست به نظر می رسد
01:29:04
strategy is to uh with reciprocit­y isاستراتژی این است که با عمل متقابل است
01:29:05
what game theory says is the rightآنچه تئوری بازی می گوید درست است
01:29:07
strategy they did the prisoner's dilemma and they found tit for tat is the one that's the most advantageo­us so that'sاستراتژی آنها معمای زندانی را انجام دادند
01:29:09
for when it's perfectly rational actorsبرای زمانی که بازیگران کاملاً منطقی هستند
01:29:14
but when you have i mean there's noiseاما وقتی شما دارید منظورم این است که سر و صدا وجود دارد
01:29:16
there's uh i think benefit to just evenاوه من فکر می کنم به نفع حتی وجود دارد
01:29:20
if they keep being shitty to you stillاگر آنها همچنان با شما مزخرف هستند
01:29:24
being nice to them well then there's theخوب بودن با آنها پس از آن وجود دارد
01:29:27
universe where girls are turned off some people are like if you're in a relationsh­ip and not just girls but girlجهان که در آن دختران خاموش برخی از
01:29:28
like some people when you're kind to them they find you less attractive right that is kind of this weird what am iمثل بعضی از آدمها وقتی مهربانی
01:29:33
supposed to do like you're only into meقرار است این کار را بکنم که انگار فقط به من علاقه دارید
01:29:40
if i'm mean to you i don't want to beاگر من با تو بدم نمی خواهم باشم
01:29:42
mean but then i'm getting punished forبد است، اما پس از آن من برای مجازات
01:29:44
doing the right thing that's anotherانجام کار درست، آن چیز دیگری است
01:29:46
tricky one and i mean this is nothingمشکل است و منظورم این است که این چیزی نیست
01:29:47
that necessaril­y do with anarchism soکه لزوماً با آنارشیسم چنین است
01:29:49
much as like you know human beings areهمانطور که می دانید انسان ها هستند
01:29:51
infinitely complex we don't often knowبی نهایت پیچیده است که ما اغلب نمی دانیم
01:29:53
the back story like for example justداستان پشتی مانند برای مثال فقط
01:29:55
yesterday jay who's here is one of myدیروز جی که اینجاست یکی از من است
01:29:57
closest friends i had a dinner with aنزدیکترین دوستان من با یک شام شام خوردم
01:29:59
bunch of people i couldn't bring a plusچند نفری که نتونستم یه امتیاز بیارم
01:30:02
four so i didn't he wasn't invited he didn't know the circumstan­ces he justچهار پس من نگرفتم او دعوت نشده بود
01:30:03
thought we were having dinner withoutفکر میکردیم بدون شام داریم میخوریم
01:30:08
him he was hurt once i spelled it out heاو یک بار که من آن را به زبان آوردم او صدمه دیده بود
01:30:09
completely understood it i felt horribleکاملاً فهمیدم که احساس وحشتناکی کردم
01:30:11
because for me to have any of my friendsچون برای اینکه من یکی از دوستانم را داشته باشم
01:30:13
feel left out is just a very very cruelاحساس کنار گذاشته شدن فقط بسیار بسیار بی رحمانه است
01:30:16
thing um and i was i felt bad and i'mمن و اوم احساس بدی داشتم و هستم
01:30:18
glad to apologize again publicly that that's end up being the circumstan­cesخوشحالم که دوباره به طور عمومی عذرخواهی می کنم
01:30:20
but yeah it's it's it's a lot of timesاما بله، این است که بسیاری از اوقات
01:30:23
we're also in plato's cave when you'reوقتی شما هستید ما هم در غار پلاتون هستیم
01:30:26
dealing with somebody else you have veryبرخورد با شخص دیگری که خیلی دارید
01:30:28
very limited informatio­n about their background and circumstan­ces and that'sاطلاعات بسیار محدود در مورد آنها
01:30:29
why i will always if it's someone i even have a little bit of a relationsh­ip withچرا من همیشه اگر آن کسی است من حتی
01:30:33
try to give them benefit of doubtسعی کنید از شک و تردید بهره مند شوید
01:30:38
because i've found especially this comesچون متوجه شدم مخصوصاً این می آید
01:30:39
from being a co-author when youاز یک نویسنده مشترک زمانی که شما
01:30:42
co-author books and you're walking otherکتاب\u200c­های هم\u200cنو­یسنده و شما در حال قدم زدن در
01:30:43
people's shoes you don't know what's aکفش های مردم که نمی دانید چیست
01:30:44
lot of the informatio­n so if it's a lotبسیاری از اطلاعات پس اگر زیاد باشد
01:30:46
of times it's just a misunderst­anding but isn't that a fundamenta­lly anarchistگاهی اوقات این فقط یک سوء تفاهم است
01:30:49
uh how we figure out this puzzle ofاوه چگونه ما این معما را کشف می کنیم
01:30:54
human complexiti­es in order to formپیچیدگی های انسانی به منظور شکل گیری
01:30:56
voluntary collective­s like we have toگروه های داوطلبانه مانند ما باید
01:30:58
figure that out how to make people feelدریابید که چگونه می توان به مردم احساس کرد
01:31:00
good how to make people i agree that'sخوب است چگونه مردم را بسازیم که موافقم
01:31:02
fair and that i think i think not onlyمنصفانه است و من فکر می کنم نه تنها
01:31:05
anarchists have to think about this asآنارشیست ها باید به این موضوع فکر کنند
01:31:08
but we have to think about it more thanاما ما باید بیشتر از این به آن فکر کنیم
01:31:12
right i feel like i should try to argue against anarchism at some point out ofدرست است، احساس می کنم باید سعی کنم بحث کنم
01:31:14
and so because people out of joy doو به این دلیل که مردم از خوشحالی انجام می دهند
01:31:20
what is it when like ben shapiro argues against like a 20 year old feministوقتی مثل بن شاپیرو بحث می کند چه چیزی است
01:31:26
destroys high school students so this isدانش آموزان دبیرستانی را نابود می کند پس این است
01:31:30
this is this video of uh michael malesاین ویدیو از اوه مایکل مردانه است
01:31:32
destroys uh a a marxist russianیک روسی مارکسیست را نابود می کند
01:31:35
so anarchism as opposed to hierarchie­sبنابراین آنارشیسم در مقابل سلسله مراتب
01:31:40
well that's left anarchism yeah anarcho-co­mmunism yeah the state butخوب این همان آنارشیسم چپ است بله
01:31:43
there are many hierarchie­s that are notسلسله مراتب زیادی وجود دارد که نیست
01:31:47
the state you we have a hierarchy hereوضعیت شما ما در اینجا یک سلسله مراتب داریم
01:31:48
this is your show on differenti­al to youاین نمایش دیفرانسیل شما برای شماست
01:31:49
right but they're okay rigid hierarchie­sدرست است اما آنها سلسله مراتب سفت و سختی دارند
01:31:51
forced hierarchie­s is the first time yes do you think it's possible thatسلسله مراتب اجباری اولین بار است که بله
01:31:53
humans when left on their ownانسانها وقتی به حال خود رها شوند
01:32:00
chord they they form hierarchie­sآنها سلسله مراتب را تشکیل می دهند
01:32:03
naturally yes inevitably it might beبه طور طبیعی بله به ناچار ممکن است اینطور باشد
01:32:04
inevitably which is why i disagree withبه ناچار به همین دلیل است که با آن مخالفم
01:32:06
the left anarchist i i think it's not aآنارشیست چپ من فکر می کنم این یک نیست
01:32:08
relationsh­ips even in theory it doesn'tروابط حتی در تئوری اینطور نیست
01:32:13
make sense to me and i i know the theبرای من معنا دارد و من آن را می دانم
01:32:15
the old school anarchist will call me stupid or uninformed but i i've neverآنارشیست مدرسه قدیمی با من تماس می گیرد
01:32:18
been able to even wrap my head aroundحتی توانستم سرم را دور خودم بپیچم
01:32:22
this claim that you could have relationsh­ips with that hierarchyاین ادعایی که می توانستی داشته باشی
01:32:24
i guess there's a certain sense in whichمن حدس می زنم یک حس خاصی در آن وجود دارد
01:32:28
we're living in anarchism now and i don't mean just like because the theما اکنون در آنارشیسم زندگی می کنیم و من
01:32:29
are uh in anarchism relative to eachنسبت به هر کدام در آنارشیسم هستند
01:32:35
other but isn't the united states just a collective that was formed in anarchy and this is just the collective thatدیگر اما آیا ایالات متحده فقط یک
01:32:37
we're operating under this hierarchyما تحت این سلسله مراتب عمل می کنیم
01:32:44
that was naturally formed it wasn't wellکه به طور طبیعی شکل گرفته بود، خوب نبود
01:32:46
the united states was not naturallyایالات متحده به طور طبیعی نبود
01:32:48
formed it was formed by force and and byشکل گرفت آن را با زور و و با شکل گرفت
01:32:49
to your point um i i stress thisبه حرف شما، من بر این تاکید می کنم
01:32:52
throughout the book uh i always say thisدر طول کتاب همیشه این را می گویم
01:32:55
anarchism is not a location it's aآنارشیسم یک مکان نیست، یک مکان است
01:32:58
so yeah you and i do have a hierarchy inبنابراین بله من و شما یک سلسله مراتب داریم
01:33:00
that this is your show but not butکه این نمایش شماست اما نه اما
01:33:02
neither of us really has an authorityهیچ کدام از ما واقعاً اقتدار نداریم
01:33:04
over the other like i'm here voluntaril­yبیش از دیگری مثل اینکه من داوطلبانه اینجا هستم
01:33:06
you can kick me out if you want i canاگر بخواهی می توانی من را بیرون کنی من می توانم
01:33:08
leave it anyone neither of us has theآن را رها کن که هیچ کدام از ما آن را نداریم
01:33:10
power to force the other to be in thisقدرت وادار کردن دیگری به حضور در این
01:33:11
relationsh­ip we've chosen my lawyerرابطه ما وکیلم را انتخاب کرده ایم
01:33:13
uh you know i defer to his judgment he'sاوه می دانی که من به قضاوت او موکول می کنم
01:33:15
not forcing me to do it he gives me hisمن را مجبور به انجام آن نمی کند، او به من می دهد
01:33:17
advice and i can take it or leave itمشاوره و من می توانم آن را بگیرم یا بگذارم
01:33:19
same with the doctor so there is aهمین طور با دکتر، بنابراین یک وجود دارد
01:33:21
clearly like who's in charge and who's not in charge but they're not in a position to impose their will andبه وضوح دوست دارم که چه کسی مسئول و چه کسی است
01:33:22
everybody else and you could very easily uh john is stephanie'­s lawyer andهر کس دیگری و شما به راحتی می توانید
01:33:27
stephanie is john's doctor and in eachاستفانی دکتر جان است و در هر کدام
01:33:32
of those contexts one has this position of ostensible authority over the otherیکی از آن زمینه ها این موقعیت را دارد
01:33:34
so anarchism is in fact not some utopianبنابراین آنارشیسم در واقع آرمان\u200­cشهری نیست
01:33:38
of human relationsh­ips where you meetاز روابط انسانی که در آن ملاقات می کنید
01:33:44
people you're not necessaril­y equal someone's gonna be taller someone'sافرادی که لزوماً با آنها برابر نیستید
01:33:46
gonna be stronger someone start smarterقوی تر می شود، کسی باهوش تر شروع کند
01:33:49
wealthier with others but you're not atبا دیگران ثروتمندتر اما شما در آن نیستید
01:33:51
all thinking i am here and i could tellهمه فکر می کنند من اینجا هستم و می توانم بگویم
01:33:53
you what to do and you are legally orشما چه باید بکنید و شما قانونی یا
01:33:56
morally obligated to follow my wishesاز نظر اخلاقی موظف به پیروی از خواسته های من است
01:33:58
that that is the basis of anarchism so in what way is the united states imposing by force something on you doکه این اساس آنارشیسم است بنابراین
01:34:01
you think uh if you leave your house youفکر می کنی اگر خانه ات را ترک کنی
01:34:08
uh 40 of my money being taken from youاوه 40 از پول من از شما گرفته شده است
01:34:12
by taxation right but don't you have theاز نظر مالیات حق است، اما شما آن را ندارید
01:34:14
to not operate under that no but that's like yeah like technicall­y if someoneتحت این کار نمی کنند اما این است
01:34:17
comes up to you and mugs you and saysبه سمت شما می آید و شما را به گلوله می زند و می گوید
01:34:21
your money or your life you are making aپول یا زندگی خود را که دارید می سازید
01:34:23
choice but what the anarchist argumentانتخاب اما آنچه استدلال آنارشیست
01:34:25
is they're not a position to force youآیا آنها موقعیتی نیستند که شما را مجبور کنند
01:34:27
to make that choice that is not morally binding even though they haveبرای انتخابی که از نظر اخلاقی نیست
01:34:30
practicall­y the power to force you intoعملا این قدرت را دارد که شما را مجبور کند
01:34:34
that dilemma but you have the freedom toاین دوراهی است، اما شما این آزادی را دارید
01:34:36
live on the united states or not so soدر ایالات متحده زندگی کنید یا نه
01:34:39
i see yeah the argument is if you don't like it leave right not necessaril­yمن می بینم بله استدلال این است که اگر شما این کار را نکنید
01:34:43
leave like geographic­ally but there's outside the force of the united statesترک مانند جغرافیایی اما وجود دارد
01:34:47
there's ways it's just very difficult toراه هایی وجود دارد که خیلی سخت است
01:34:55
operate that way but that's like sayingبه این ترتیب عمل کنید، اما این مانند گفتن است
01:34:56
you could outrun the mugger which isشما می توانید از قاتل که هست پیشی بگیرید
01:34:58
true but the issue is does that muggerدرست است، اما مسئله این است که آیا این دزدگیر است
01:35:00
to tell you at gunpoint you're eitherبا اسلحه به شما بگویم که شما هم هستید
01:35:04
giving me your money or i'm gonna shootپولت را به من بده وگرنه تیراندازی می کنم
01:35:07
you or secret plan c you get to run awayشما یا نقشه مخفی ج می توانید فرار کنید
01:35:09
is that person a moral actor and the anarchist answer is never and the difference one more thing the anarchist view is the difference between that mugger and the government is onlyآیا آن شخص یک کنشگر اخلاقی است و
01:35:12
an air of legitimacy literally they'reهوای مشروعیت به معنای واقعی کلمه آنها هستند
01:35:24
morally identical so is it possible thatاز نظر اخلاقی یکسان است پس آیا ممکن است
01:35:26
hierarchy that gets big enough and successful enough such that it canسلسله مراتبی که به اندازه کافی بزرگ می شود
01:35:30
a bunch of services it provides isn't it always going to be a moralمجموعه ای از خدمات ارائه می دهد
01:35:35
in your sense the way the united statesبه نظر شما راه ایالات متحده است
01:35:41
government is immoral well i i don'tدولت غیر اخلاقی است خوب من این کار را نمی کنم
01:35:43
want to say just like the united states government is immoral because thatمی خواهم بگویم درست مثل ایالات متحده
01:35:45
implies the united states government isدلالت بر دولت ایالات متحده دارد
01:35:47
uniquely or especially immoral veryمنحصر به فرد یا به خصوص غیراخلاقی بسیار
01:35:49
government­al i just want to clarify that because i know you didn't mean that i don't want that to be an implicatio­nدولتی من فقط می خواهم آن را روشن کنم
01:35:51
um can you repeat the question so like okay so that's right this is so that's progressiv­e economics yeah so theاوم می توانید این سوال را تکرار کنید
01:35:55
argument is in any market at a certainاستدلال در هر بازار در یک معین است
01:36:03
point things tend to centralize and thenچیزهای نقطه ای تمایل به متمرکز شدن دارند و سپس
01:36:06
that organizati­on de facto can dictateآن سازمان عملاً می تواند دیکته کند
01:36:08
price can dictate so on and so forth that is completely historical if youقیمت می تواند چنین و غیره را دیکته کند
01:36:11
look at any market the trend is always towards decentrali­zation the musicبه هر بازاری نگاه کنید روند همیشه همین است
01:36:15
industry right when we were kids there were four or five record labels theyصنعت درست زمانی که ما بچه بودیم آنجا
01:36:20
were the ones who made all the songsکسانی بودند که همه آهنگ ها را ساختند
01:36:23
that you're going to see in the billboard top 100 with a few exceptions100 بیلبورد برتر با چند استثنا
01:36:25
now anyone can go to direct to market ifدر حال حاضر هر کسی می تواند به مستقیم به بازار مراجعه کند اگر
01:36:27
you look at tv stations right it wentشما به ایستگاه های تلویزیونی نگاه کنید درست رفت
01:36:30
from cbs nbc abc then you got fox thenاز cbs nbc abc سپس شما fox را دریافت کردید
01:36:32
you had cable which is 100. now you haveشما کابل داشتید که 100 است. اکنون دارید
01:36:35
satellite which have sounds around theماهواره ای که صداهایی در اطراف دارد
01:36:37
world and you have youtube which isجهان و شما یوتیوب دارید که هست
01:36:38
literally infinite so as technologyبه معنای واقعی کلمه بی نهایت به عنوان فن آوری
01:36:39
improves and as wealth increases whichبهبود می یابد و با افزایش ثروت که
01:36:42
is a function of free enterprise you areتابعی از شرکت آزاد است که شما هستید
01:36:44
going to always have more and moreهمیشه بیشتر و بیشتر خواهد داشت
01:36:46
choice even within a monopoly coca-colaانتخاب حتی در یک کوکاکولا انحصاری
01:36:48
right uh uh this is an example i used iدرست اوه اوه این مثالی است که من استفاده کردم
01:36:51
think and then you write when we wereفکر کن و بعد وقتی ما بودیم بنویس
01:36:54
kids every terrible comedian would be like oh now that i've got diet uhبچه ها هر کمدین وحشتناکی خواهد بود
01:36:56
caffeine-f­ree coke what's next and it'sکک بدون کافئین چه چیزی بعد و آن است
01:37:00
like yeah that's good you want to haveخوب است که می خواهید داشته باشید
01:37:02
caiman the guy who invented the segwayکیمن مردی که سگوی را اختراع کرد
01:37:07
if you go it dean came in if you go intoاگر رفتی، اگر وارد شدی، دین وارد شد
01:37:09
restaurant­s right now you will haveرستوران ها در حال حاضر خواهید داشت
01:37:12
those machines where you have like 80آن ماشین هایی که شما در آنها 80 دارید
01:37:14
kinds of cokes and then you could haveانواع کوک و سپس می توانید داشته باشید
01:37:17
whatever flavor you want to add to it grape cherry lemon lime so on and soهر طعمی که می خواهید به آن اضافه کنید
01:37:18
you're going to have more and more competitio­n you're going to have lessشما بیشتر و بیشتر خواهید داشت
01:37:25
competitio­n and less choices when the state gets involved because the stateرقابت و انتخاب کمتر زمانی که
01:37:28
wants control the state wants one big neck with one leash around it and thatمی\u200cخو­اهد کنترل داشته باشد، دولت یکی از آنها را بزرگ
01:37:32
way it could just pull that dog in oneبه این ترتیب می\u200cتو­انست آن سگ را در یکی بکشد
01:37:37
direction another and you saw this lastجهت دیگری و این آخری را دیدی
01:37:39
year with the lockdowns carol roth wroteسال با قفل\u200cه­ا کارول راث نوشت
01:37:41
this amazing book called the war inاین کتاب شگفت انگیز به نام جنگ در
01:37:43
small business and she talked about weکسب و کار کوچک و او در مورد ما صحبت کرد
01:37:45
have seen for the first time in history a massive wealth transfer from small andبرای اولین بار در تاریخ دیده شده است
01:37:47
medium business towards organizati­onsکسب و کار متوسط \u200b\u20­0bنسبت به سازمان ها
01:37:53
like target and amazon who madeمانند هدف و آمازون که ساخته اند
01:37:55
trillions of dollars last year whereasتریلیون ها دلار در سال گذشته
01:37:57
mom and pop which to me at least is like the acme of american achievemen­t youمامان و پاپ که حداقل برای من شبیه است
01:37:59
come to america you have a fruit stand aبیا آمریکا تو میوه فروشی دارید a
01:38:04
laundromat uh you make you socksلباسشویی آه تو جوراب درست می کنی
01:38:06
whatever it is you're that unique artisan creating something specialهر چه که هست تو آنقدر بی نظیری
01:38:08
they're the ones who didn't last whereasآنها کسانی هستند که دوام نیاوردند در حالی که
01:38:12
target amazon did so when you have theهدف آمازون این کار را زمانی انجام داد که شما آن را دارید
01:38:13
state involvemen­t it will always be inدخالت دولت همیشه در آن خواهد بود
01:38:15
favor of jeff bezos and for the simple reason that it's going to be a lotبه نفع جف بزوس و برای افراد ساده
01:38:17
easier for jeff bezos to get nancy pelosi and mitch mcconnell on the phoneبه دست آوردن نانسی برای جف بزوس آسان تر است
01:38:20
than it is for me making socks on etsyبیشتر از آن است که برای من جوراب درست کنم در etsy
01:38:25
that there'll be less and less over timeکه با گذشت زمان کمتر و کمتر خواهد شد
01:38:29
like whatever the industry will look at there's be less there's a trend towardsمانند آنچه صنعت به آن نگاه خواهد کرد
01:38:33
decentrali­zation i just mean choiceتمرکززدایی منظور من فقط انتخاب است
01:38:43
right so if you look at again networksدرست است، بنابراین اگر دوباره به شبکه ها نگاه کنید
01:38:45
you're gonna if you were in the 80s andاگر در دهه 80 بودید، می خواهید
01:38:48
you had a network just for uh lgbtشما یک شبکه فقط برای uh lgbt داشتید
01:38:50
issues first of all it's going to be completely heretical that's not going toمسائل اول از همه این خواهد بود
01:38:52
happen and there's not going to beاتفاق می افتد و قرار نیست وجود داشته باشد
01:38:56
enough necessaril­y people identify as that to have an audience then there was something called logo they have thatبه اندازه کافی مردم لزوما به عنوان
01:38:57
there's lots of other shows like that in this the way so more specific look atبسیاری از نمایش های دیگر مانند آن در وجود دارد
01:39:01
yeah i'm positive that you and i if weبله من مطمئن هستم که من و شما اگر ما باشیم
01:39:06
wanted to look up uh breeding guineaمی خواستم به دنبال گینه پرورشی باشم
01:39:09
pigs would find thousands of websitesخوک ها هزاران وب سایت پیدا می کنند
01:39:11
about different breeds and all this 20 years ago 30 years ago like you'reدر مورد نژادهای مختلف و همه اینها
01:39:14
going to have two books yeah and they'reقرار است دو کتاب داشته باشم، بله و آنها هستند
01:39:18
not going to be dynamic as these new uhبه عنوان این جدید پویا نخواهد بود
01:39:20
um uh breeds are developed so at theام اوه نژادها به همین ترتیب در این کشور توسعه یافته اند
01:39:22
and immigrate from from state to state within the united states and to otherو از ایالتی به ایالت دیگر مهاجرت کنید
01:39:32
countries do you think that's a form ofآیا به نظر شما این یک شکل از کشورهاست
01:39:36
the force of state by choosing where youنیروی دولت با انتخاب جایی که شما
01:39:45
live to some extent but the line peopleزندگی می کنند تا حدی اما مردم خط
01:39:47
some of these boomers will got me onبرخی از این رونق\u200c­ها من را جذب خواهند کرد
01:39:50
twitter if i'm going after the police orتوییتر اگر من به دنبال پلیس یا
01:39:51
something and be like if you don't likeچیزی و اگر دوست ندارید مثل آن باشید
01:39:53
america get out of here and i tell themآمریکا از اینجا برو و من به آنها می گویم
01:39:54
i do what i want not what you wantمن آنچه را که می خواهم انجام می دهم نه آنچه شما می خواهید
01:39:58
freedom means i don't have to move youآزادی یعنی من مجبور نیستم تو را تکان دهم
01:40:00
don't have to move free speech is a goodمجبور نیستید حرکت کنید آزادی بیان خوب است
01:40:02
example it doesn't mean i have to be on twitter right twitter has the right toبه عنوان مثال به این معنی نیست که من باید روشن باشم
01:40:04
ban me but what i'm saying is i'm sayingمن را ممنوع کنید اما چیزی که می گویم این است که می گویم
01:40:06
something and you don't like it too badچیزی است و شما آن را خیلی دوست ندارید
01:40:08
you're the one who has to accommodat­e meتو کسی هستی که باید به من کمک کنی
01:40:11
because i have a right to do what i want with my person as long as i'm beingچون من حق دارم کاری را که می خواهم انجام دهم
01:40:13
so i guess i'm trying to get to theبنابراین حدس می\u200cزن­م که دارم سعی می\u200cکن­م به آن برسم
01:40:18
and what you would naturally wantو آنچه شما به طور طبیعی می خواهید
01:40:23
in anarchy which is like a security company sure all those thingsدر هرج و مرج که مانند امنیت است
01:40:26
they will as they become successfulآنها به عنوان موفق خواهند شد
01:40:31
start looking more and more like theشروع به نگاه کردن بیشتر و بیشتر شبیه به
01:40:34
because you get to elect you give themچون شما باید انتخاب کنید به آنها می دهید
01:40:36
they uh i got you they have leaders a government and a very successfulآنها اوه من شما را فهمیدم آنها رهبرانی دارند
01:40:40
service provider in in anarchism thisارائه دهنده خدمات در آنارشیسم این
01:40:48
gets a little confused in america's big companies necessaril­y are in hand inدر آمریکای بزرگ کمی گیج می شود
01:40:51
hand with the government ended up in bedدست با دولت در رختخواب به پایان رسید
01:40:55
with them the answer to this question isبا آنها پاسخ به این سوال است
01:40:57
a long complicate­d one and thankfullyیک طولانی پیچیده و خوشبختانه
01:40:59
it's all in the anarchist handbook thereهمه اینها در کتابچه راهنمای آنارشیست وجود دارد
01:41:00
was an essay by murray rothbard who dave smith is this is the essay thatمقاله ای از موری روثبارد که دیو بود
01:41:02
converted dave smith so maybe it's notدیو اسمیت را تبدیل کرد پس شاید اینطور نباشد
01:41:06
as good as it could have been otherwiseبه همان خوبی که می توانست در غیر این صورت باشد
01:41:08
called anatomy of the state and maryآناتومی حالت و مریم نامیده می شود
01:41:09
rothbard points out that state is theروتبارد اشاره می کند که حالت همان است
01:41:11
only agency in a country which gets its the state is the only agency that is notتنها آژانس در کشوری که آن را دریافت می کند
01:41:13
a producer but inherently a parasite because it does not get its moneyیک تولید کننده اما ذاتا یک انگل
01:41:21
voluntaril­y but through taxation and byداوطلبانه اما از طریق مالیات و توسط
01:41:25
imposing its values on a country that isتحمیل ارزش های خود بر کشوری که هست
01:41:28
what makes a state uniquely differentچه چیزی یک دولت را به طور منحصر به فرد متفاوت می کند
01:41:30
from let's suppose an amazon or a barnes does not have the authority or the moralاز یک آمازون یا یک بارنز فرض کنید
01:41:32
legitimacy to get an army and go intoمشروعیت گرفتن ارتش و رفتن به داخل
01:41:40
somebody's house whereas andrew cuomo orخانه کسی در حالی که اندرو کومو یا
01:41:43
ron desantis donald trump and barackرون دسانتیس دونالد ترامپ و باراک
01:41:46
to refrain so jeff pesos does if he ifبرای خودداری کنند تا جف پزو انجام دهد اگر او اگر
01:41:53
he hires a security force rightاو یک نیروی امنیتی را استخدام می کند
01:41:57
is it possible to reframe taxation as aآیا می توان مالیات را به عنوان یک چارچوب مجدد در نظر گرفت
01:42:01
uh if it was done much better if youاوه اگر شما انجام می شد خیلی بهتر بود
01:42:05
could pay this collective that we callمی تواند به این جمعی که ما تماس می گیریم بپردازد
01:42:08
in ways where you could pay for things so much your money would be much moreبه روش هایی که می توانید برای چیزها هزینه کنید
01:42:12
directly contributi­ng to the things youبه طور مستقیم به چیزهایی که شما کمک می کند
01:42:18
care for whether if you care for aمراقبت از اینکه اگر شما برای یک
01:42:20
service like healthcare you'll be able to buy essentiall­y insurance from the government uh why am i buying insurance from the government as opposed to insurance from insurance company what do you perceive as a difference between a tax and a price do you see theخدماتی مانند مراقبت های بهداشتی شما قادر خواهید بود
01:42:22
yes i know on the surface level i'mبله، در سطح سطحی می دانم که هستم
01:42:35
there's a lot of similariti­es but whatشباهت های زیادی وجود دارد اما چیست
01:42:39
i'm saying is there's one essentialمن می گویم یک مورد ضروری وجود دارد
01:42:41
difference which is taxes are imposed onمابه التفاوت که مالیات بر آن تحمیل می شود
01:42:44
you and you have no choice as here's anشما و شما هیچ انتخابی ندارید زیرا اینجاست
01:42:46
example my my book ego and hubris myمنیت کتاب من و غرور من را مثال بزنید
01:42:49
biography uh it goes for 500 on ebayبیوگرافی اوه در ebay به قیمت 500 می رود
01:42:51
someone paid for it some crazy personکسی برای آن پول پرداخت یک فرد دیوانه
01:42:54
people are showing me that it's on amazon for three thousand dollarsمردم به من نشان می دهند که روشن است
01:42:56
something like that you could put aچیزی شبیه به آن شما می توانید قرار دهید
01:42:59
million for it it's you could chargeمیلیون دلار برای آن می توانید شارژ کنید
01:43:00
whatever price you want the question isهر قیمتی که بخواهید سوال این است
01:43:02
is someone paying that three thousandآیا کسی این سه هزار را پرداخت می کند
01:43:04
ford is someone paying that million for it and if it's actually the buyer whoفورد کسی است که برای آن میلیون پول می پردازد
01:43:05
establishe­s the price because the sellerقیمت را تعیین می کند زیرا فروشنده
01:43:09
can put any price tag he wants 80می تواند هر برچسب قیمتی که می خواهد 80 بگذارد
01:43:11
trillion dollars but unless someone's paying that amount and clearing theتریلیون دلار اما مگر اینکه مال کسی باشد
01:43:13
market uh that price has literally noبازار اوه که قیمت به معنای واقعی کلمه هیچ است
01:43:16
real meaning right it's not an indicator of value or worth or market priceبه معنای واقعی درست است که یک شاخص نیست
01:43:19
taxation on the other hand is by fiat iمالیات از سوی دیگر توسط fiat i است
01:43:22
can decide it's fair that you lex have joe and lex are in no position to beمی توانید تصمیم بگیرید که این عادلانه است که شما lex دارید
01:43:25
like this price is too high that not only is that money uh set justمثل این قیمت خیلی بالاست که نه
01:43:34
completely out of their handsکاملاً از دست آنها خارج شده است
01:43:38
it's taki for people who are employeesبرای افرادی که کارمند هستند تاکی است
01:43:40
it's taken out of their paychecks beforeقبلاً از حقوق آنها خارج شده است
01:43:43
they even see it so they don't have theآنها حتی آن را می بینند تا آن را نداشته باشند
01:43:45
choice to be like you know what i agree that the government has the right to payانتخاب مثل تو بودن را می\u200cدا­نی که موافقم
01:43:47
taxation here's my check for 40 it'sمالیات در اینجا چک من برای 40 آن است
01:43:50
going on it's a completely different uh paradigm than you are when you're the government provides a lot ofدر حال انجام آن کاملا متفاوت است
01:43:52
services in the current system right butخدمات در سیستم فعلی درست است اما
01:43:58
there's no service the governmentهیچ خدمتی برای دولت وجود ندارد
01:44:00
provides that cannot be that would not be provided better more efficientl­y andفراهم می کند که نمی تواند باشد که نمی شود
01:44:02
with more choices in a market well that's a hypothesis no that's veryبا انتخاب های بیشتر در یک بازار خوب
01:44:05
likely no well that's not this i canبه احتمال زیاد نه خوب این نیست که من می توانم
01:44:09
demonstrat­e this to you very easilyاین را خیلی راحت به شما نشان می دهد
01:44:10
i love it when you get flustered this isمن آن را دوست دارم زمانی که شما آشفته می شوید این است
01:44:14
this is what this is what people likeاین چیزی است که مردم دوست دارند
01:44:16
cute the robot don't make me put on theربات زیبا، مجبورم نکن آن را بپوشم
01:44:19
the smoke coming out of his ears what isدودی که از گوشش خارج می شود چه هست
01:44:24
there okay so it will tax love you knowخوب است، بنابراین آن را مالیات بر عشق شما می دانید
01:44:29
i i think of uh the government as a kind of subscripti­on service no no that's theمن به دولت به عنوان یک نوع فکر می کنم
01:44:34
anarchist view the anarchist view of gov of a private security would be aدیدگاه آنارشیستی دیدگاه آنارشیستی دولت
01:44:37
subscripti­on service so that's exactlyخدمات اشتراک پس دقیقاً همینطور است
01:44:42
when uh you sign up to a gym and thenوقتی در باشگاه ثبت نام می کنید و سپس
01:44:46
you realize in the contract it's very difficult to cancel that uh membershipدر قرارداد متوجه شدید که خیلی
01:44:48
and then they up the price i mean that'sو سپس آنها قیمت را افزایش می دهند منظورم این است
01:44:53
there's a lot of unpleasant things with with uh with a subscripti­on service thatچیزهای ناخوشایند زیادی وجود دارد
01:44:55
then you can elect to go to anotherسپس می توانید انتخاب کنید که به سراغ دیگری بروید
01:44:59
subscripti­on service sure you're or youخدمات اشتراک مطمئن شوید که شما هستید یا شما
01:45:01
could go and yelp and complain and ifمی تواند برود و داد بزند و شکایت کند و اگر
01:45:04
there's enough people do that the gym will be receptive look at the power of yelp versus the power of the voteتعداد افراد زیادی در باشگاه این کار را انجام می دهند
01:45:06
we could talk about that too so you'reما می توانیم در مورد آن نیز صحبت کنیم پس شما
01:45:12
you go take a further step you say thatتو برو یه قدم بیشتر بردار که اینو میگی
01:45:23
and voting is amoral or like not votingو رای دادن غیر اخلاقی یا مانند رای ندادن است
01:45:29
but government is immoral so like it's not only is one more efficient than the you're saying like because i would sayاما دولت مانند آن غیر اخلاقی است
01:45:32
government sucks at doing what it doesدولت از انجام کاری که انجام می دهد بد است
01:45:39
and it's gotten a lot better at it and iو در آن خیلی بهتر شده است و من
01:45:42
believe it can get keep getting betterباور داشته باشید که می تواند بهتر شود
01:45:45
as it gets smaller and leveragesهمانطور که کوچکتر می شود و اهرم می کند
01:45:49
companies more and more but you'reشرکت ها بیشتر و بیشتر می شوند اما شما هستید
01:45:50
is fundamenta­lly as an idea gets in theاست اساسا به عنوان یک ایده می شود در
01:45:55
of companies that should be doing thoseاز شرکت هایی که باید این کار را انجام دهند
01:46:00
i i just think that companies when youمن فقط فکر می کنم که شرکت ها زمانی که شما
01:46:03
take away government will start lookingدولت از بین برود شروع به جستجو خواهد کرد
01:46:05
they just because something looks likeآنها فقط به این دلیل که چیزی شبیه به نظر می رسد
01:46:08
something does not mean it's the sameچیزی به این معنی نیست که یکسان است
01:46:09
if someone puts out a yamaka intoاگر کسی یک یاماکا را در آن قرار دهد
01:46:11
fill-in and they go to shul they're not the the basic objection you have withپر کردن و آنها به شول که نیستند
01:46:13
government because you can leave like iدولت چون شما می توانید مانند من ترک کنید
01:46:19
i i apologize that this is that stupid your opposition to the this idea ofمن عذرخواهی می کنم که این خیلی احمقانه است
01:46:22
is that it's just it's a lot of effort it's it's it's too much friction not the opposite the option the opposition is i in the introducti­on to the book yeah iاین است که این فقط تلاش زیادی است
01:46:33
say anarchism can be summed up in oneآنارشیسم را می توان در یک خلاصه کرد
01:46:42
sentence you do not speak for meجمله شما به جای من صحبت نمی کنید
01:46:44
everything else is applicatio­n so theهمه چیز دیگر برنامه است بنابراین
01:46:46
claim that somebody i've never met orادعا کنم که کسی را که هرگز ندیده ام یا
01:46:48
who i voted against let's say i hateبه چه کسی رای منفی دادم، بیایید بگوییم از آنها متنفرم
01:46:51
donald trump i despise him you know iدونالد ترامپ من او را تحقیر می کنم
01:46:53
want hillary clinton to be president tooمی خواهم هیلاری کلینتون نیز رئیس جمهور شود
01:46:55
that's not what i want yeah the ideaاین چیزی نیست که من می خواهم بله ایده
01:46:59
that this person can come on me and makeکه این شخص می تواند روی من بیاید و بسازد
01:47:00
any claims onto one second of my time asهر گونه ادعا بر روی یک ثانیه از زمان من به عنوان
01:47:02
opposed to trying to persuade me that isمخالف تلاش برای متقاعد کردن من است
01:47:05
something that i at anarchists regard as inherently uh evil and nonsensica­l butچیزی که من در آنارشیست ها آن را به آن می دانم
01:47:07
to operate large organizati­ons like youبرای اداره سازمان های بزرگی مثل شما
01:47:13
you see this with cryptocurr­ency there's governance you have to make difficultشما این را با ارز رمزنگاری شده می بینید
01:47:16
decisions there's a block size wars for bitcoin sure so you will there is aتصمیمات جنگ اندازه بلوک وجود دارد
01:47:19
voting mechanism often with membershipمکانیسم رای گیری اغلب با عضویت
01:47:24
when your subscripti­on service but seeهنگامی که خدمات اشتراک خود را ببینید
01:47:26
the thing is you're using these wordsمسئله این است که شما از این کلمات استفاده می کنید
01:47:28
and you're switching definition­s becauseو شما تعاریف را تغییر می دهید زیرا
01:47:30
technicall­y say i'm voting for tropicanaاز نظر فنی بگویید من به تروپیکانا رای می دهم
01:47:34
orange juice as opposed to another oneآب پرتقال بر خلاف آب پرتقال دیگر
01:47:35
but to kind of say oh well you're makingاما یه جورایی بگم آه خوب داری درست می کنی
01:47:38
a choice therefore every choice is aیک انتخاب بنابراین هر انتخاب یک است
01:47:40
vote i i don't i think that that's something that the venn diagram is notرای من فکر نمی کنم که اینطور باشد
01:47:41
no i literally mean vote in this caseنه من در این مورد به معنای واقعی کلمه رای دادن است
01:47:45
not money okay there's some decisionsپول نیست، برخی تصمیمات وجود دارد
01:47:46
like should bitcoin have increases blockهمانطور که بیت کوین باید بلوک افزایش داشته باشد
01:47:49
size okay there's a bunch of differentاندازه خوب است یک دسته از آن متفاوت است
01:47:52
uh they're called soft forks they'reاوه آنها را سافت فورک می نامند
01:47:54
hard forks oh i'm not saying you shouldهارد فورک اوه من نمی گویم باید
01:47:56
never vote like stockholde­rs have toهرگز آنطور که سهامداران مجبور به رأی دادن نیستند
01:47:58
vote right exactly but there's noدقیقاً درست رای دهید اما وجود ندارد
01:48:00
pretense here's let's look at this ifتظاهر اینجاست بیایید به این اگر نگاه کنیم
01:48:02
you want to build robots right you would sit down with the company you would youشما می خواهید روبات ها را درست بسازید
01:48:04
guys would be like we should do thisبچه ها مثل این هستند که ما باید این کار را انجام دهیم
01:48:08
kind of rubble i should do this kind ofنوعی قلوه سنگ من باید این نوع را انجام دهم
01:48:09
robot the stockholde­rs would have a vote or the board in proportion to theirروباتی که سهامداران رای خواهند داشت
01:48:10
me who knows nothing about robots uh iمن که چیزی در مورد ربات نمی دانم
01:48:16
am the idea that i'm in a position to walk in and be like this is what youمن این ایده را دارم که در موقعیتی هستم
01:48:19
should do is crazy and bizarre and wrongباید انجام داد دیوانه و عجیب و غریب و اشتباه است
01:48:23
because i'm not in an informed positionچون در موقعیت آگاهانه ای نیستم
01:48:26
so what democracy does is it forcesپس کاری که دموکراسی انجام می دهد این است که آن را مجبور می کند
01:48:28
people who run businesses well to runافرادی که کسب و کار را به خوبی اداره می کنند
01:48:30
businesses poorly by people who don'tکسب و کار ضعیف توسط افرادی که این کار را نمی کنند
01:48:33
know how to run businesses at all that'sبدانید که چگونه کسب و کار را اداره کنید
01:48:35
the that's one of the many concerns but you're saying that's the fundamenta­lاین یکی از نگرانی های بسیاری است اما
01:48:37
i have a sense that the state couldمن احساس می کنم که دولت می تواند
01:48:43
as effective as what we think of asبه اندازه آنچه ما به آن فکر می کنیم موثر است
01:48:46
as this is why they can't because the state does not have access to data theبه همین دلیل است که آنها نمی توانند زیرا
01:48:49
way that firms do and this is one ofروشی که شرکت ها انجام می دهند و این یکی از آنهاست
01:48:53
ludwig von mises great points what heلودویگ فون نکات مهمی را از دست می دهد
01:48:56
if i'm looking at comic books right andاگر من به درستی به کتاب های کمیک نگاه می کنم و
01:48:59
i have detective comics if detective comics 26 is a thousand and detectiveمن کمیک های پلیسی دارم اگر کارآگاهی
01:49:02
comics 28 is a thousand and detectivecomics 28 هزار و کارآگاهی است
01:49:07
comics 27 is 50 000 that is telling meکمیک 27 50 000 است که به من می گوید
01:49:10
that even if i don't know anything aboutکه حتی اگر چیزی در موردش ندانم
01:49:13
comics that detective comics 27 isکمیک هایی که کمیک های پلیسی 27 هستند
01:49:15
either very very scarce for some reasonیا به دلایلی بسیار بسیار کمیاب است
01:49:18
or very very desirable it's the first appearance of batman whatever but youیا خیلی خیلی مطلوب این اولین است
01:49:20
don't need to know that to just look at this data and be like okay this is theبرای نگاه کردن به آن نیازی به دانستن آن نیست
01:49:24
if prices are set by the government which the government is a monopoly iاگر قیمت ها توسط دولت تعیین شود
01:49:28
have no way of picking those winners orهیچ راهی برای انتخاب آن برندگان یا
01:49:32
losers i don't have that data of supply and demand of an entire nation or aبازنده من آن اطلاعات عرضه را ندارم
01:49:34
world of people making individualدنیای آدم هایی که فردی می شوند
01:49:39
decisions and having price be dynamicتصمیمات و داشتن قیمت پویا است
01:49:41
and informing me as the the organizati­onو به من به عنوان سازمان اطلاع داد
01:49:44
where i should allocate my resources soجایی که باید منابعم را تخصیص دهم
01:49:47
the price is a really strong signal yesقیمت یک سیگنال واقعا قوی است بله
01:49:50
to operate a voluntary collective whereبرای راه اندازی یک جمع داوطلبانه که در آن
01:49:56
and don't get what they don't want andو آنچه را که نمی خواهند به دست نمی آورند و
01:50:01
it tells me what to produce what not toبه من می گوید چه چیزی را تولید کنم چه چیزی را نباید تولید کنم
01:50:02
produce and it also is great because ifتولید می کند و همچنین عالی است زیرا اگر
01:50:04
i see this podcasting industry whichمن این صنعت پادکست را می بینم که
01:50:07
didn't exist five years ago and nowپنج سال پیش و اکنون وجود نداشت
01:50:08
these people are making bank that tellsاین افراد دارند بانکی می سازند که می گوید
01:50:10
me as someone who is an investor okay they're making 50 pro whatever 10 profitمن به عنوان کسی که یک سرمایه گذار هستم خوب است
01:50:12
plant industry it's 2 percent if i i'mصنعت کارخانه اگر من باشم 2 درصد است
01:50:20
going to further my capital into this 10 percent and that's going to lower the profit rate as that builds up and thatسرمایه خود را به این 10 افزایش خواهم داد
01:50:23
is how uh markets are regulated voluntaril­y but the word government i just think it's possible to have collective­s that of human beings thatاین است که چگونه بازارها تنظیم می شوند
01:50:29
represent others based on their yes of course you have private governance absolutely private governanceنشان دادن دیگران بر اساس آنها
01:50:39
any company you can have a ceo you'reهر شرکتی که می توانید مدیر عامل داشته باشید شما هستید
01:50:46
gonna have a board directors yeah butیک هیئت مدیره خواهم داشت، بله، اما
01:50:48
look very similar to me a successful governance mechanism at a scale of theبه نظر من بسیار شبیه یک موفق است
01:50:54
united states starts looking a whole lotایالات متحده شروع به جستجوی زیادی می کند
01:51:00
the current government of the unitedبیان می کند که چه چیزی چگونه است
01:51:04
even amazon i don't think is anythingحتی آمازون هم فکر نمی کنم چیزی باشد
01:51:07
close to the center size-wise orنزدیک به مرکز از نظر اندازه یا
01:51:09
it's not even state it's almost likeحتی حالتی نیست که تقریباً شبیه آن است
01:51:16
anything at that size you want to keepهر چیزی در آن اندازه که می خواهید نگه دارید
01:51:18
things smaller and i don't i their combine to that level of the stateچیزهای کوچکتر هستند و من آنها را ندارم
01:51:20
because no jeff bezos will never evenزیرا هیچ جف بزوس هرگز حتی نخواهد شد
01:51:28
position to tell everyone in america i'mموقعیتی که به همه در آمریکا بگویم من هستم
01:51:30
going to take 40 of your money beforeقرار است 40 از پول شما را قبلاً بگیرم
01:51:33
you even see it that to me is actuallyشما حتی می بینید که برای من در واقع همین است
01:51:35
unclear we don't know that to be true orنامشخص است که ما نمی دانیم که درست است یا
01:51:36
that google or amazon can't grow to theکه گوگل یا آمازون نمی توانند به آن رشد کنند
01:51:39
size if you take away the us governmentاندازه اگر دولت آمریکا را بردارید
01:51:41
i'm not sure that amazon can't grow toمن مطمئن نیستم که آمازون نتواند رشد کند
01:51:43
the size okay so worst case scenario isاندازه خوب است پس بدترین حالت ممکن است
01:51:46
we're back where we started rightما به همان جایی که درست شروع کردیم برگشتیم
01:51:48
but the concern is that google is goingاما نگرانی این است که گوگل می رود
01:51:55
to be the federal government that's notدولت فدرال بودن که اینطور نیست
01:51:57
the concern i'm saying like this is whatنگرانی که من می گویم این است که چیست
01:51:59
it looks like when google is the federal government it's not a it's likeبه نظر می رسد زمانی که گوگل فدرال است
01:52:00
the us government is our best attempt soدولت ایالات متحده بهترین تلاش ما است
01:52:07
far to have large-scal­e representa­tion of people's interests it really sucksتا حد زیادی نمایندگی در مقیاس بزرگ داشته باشد
01:52:09
but it's our best attempt so far and theاما این بهترین تلاش ما تاکنون بوده است
01:52:14
question is how to improve it like ifسوال این است که چگونه می توان آن را مانند if بهبود بخشید
01:52:16
you take away all the if you take awayاگر بردارید همه را از بین می برید
01:52:18
the us government i'm trying to see howدولت ایالات متحده من سعی می کنم ببینم چگونه
01:52:20
of representa­tion of people's let me give you one example that's that peopleاز نمایندگی مردم به من اجازه دهید
01:52:26
could wrap their heads up very easilyمی توانستند خیلی راحت سرشان را بالا ببندند
01:52:30
i'm against government police monopoly you don't have to be an anarchist toمن مخالف انحصار پلیس دولتی هستم
01:52:31
can everyone agree or at least as aآیا همه می توانند موافق باشند یا حداقل به عنوان یک
01:52:37
hypothesis everyone can wrap the headsفرضیه همه می توانند سرها را بپیچند
01:52:39
around and here's a big concern 9-1-1در اطراف و اینجا یک نگرانی بزرگ 9-1-1 است
01:52:41
right there i've heard this 9-1-1 callهمانجا من این تماس 9-1-1 را شنیده ام
01:52:44
it's very chilling there's a kid in aخیلی سرد است که یک بچه در یک
01:52:46
closet his family's being murderedکمد خانواده اش در حال کشته شدن
01:52:48
outside right he has to call 9-1-1 he'sخارج از سمت راست او باید 9-1-1 را صدا بزند
01:52:49
whispering it's it's horrifying to hearزمزمه کردن این که شنیدن آن وحشتناک است
01:52:51
there's no reason why the number i callدلیلی وجود ندارد که با شماره ای که تماس می گیرم
01:52:54
for my families being murdered is theزیرا خانواده های من به قتل رسیده اند
01:52:57
same number i call for the fireهمان شماره ای که برای آتش سوزی تماس می گیرم
01:52:59
department is the same number i call forبخش همان شماره ای است که من با آن تماس می گیرم
01:53:00
an ambulance what if instead it operatedیک آمبولانس چه می شود اگر به جای آن عمل کند
01:53:02
like uber you had buttons on your phone if there's a real emergency like someone's gun flyers someone's beingمانند uber دکمه هایی روی گوشی خود داشتید
01:53:04
killed you press this and it sends instead of the one police district whatever company is nearby you have aکشته شما این را فشار دهید و می فرستد
01:53:10
bunch of them and they're the ones whoدسته ای از آنها و آنها هستند که
01:53:16
are going to come to your house to saveبرای پس انداز به خانه شما می آیند
01:53:18
you people can wrap their heads aroundشما مردم می توانید سر خود را به اطراف بپیچید
01:53:19
that very easily that is one very clear way to go from having a governmentکه خیلی آسان است که بسیار واضح است
01:53:21
security monopoly towards having a moreانحصار امنیتی نسبت به داشتن بیشتر
01:53:26
free enterprise system so when you applyسیستم سازمانی رایگان بنابراین زمانی که درخواست می کنید
01:53:28
that to pretty much anything it doesn'tکه تقریباً به هر چیزی که اینطور نیست
01:53:30
become that complicate­d of alternativ­e the government it's like the parentingتبدیل شدن به آن پیچیده از جایگزین
01:53:32
thing we've talked about earlierچیزی که قبلا در موردش صحبت کردیم
01:53:43
for govern for uh i'm for safe spaces soبرای حکومت برای اوه من برای فضاهای امن هستم بنابراین
01:53:48
i'm not going to laugh you about that noمن قصد ندارم شما را به این نه بخندم
01:53:51
i want people to be safe but for uh aمن می خواهم مردم امن باشند اما برای اوه
01:53:53
safe space for entreprene­urship so iفضای امن برای کارآفرینی بنابراین i
01:53:55
good government hold on give me a secondدولت خوب صبر کن یک لحظه به من بده
01:54:00
give me a second sure i'm sorry i'm sorry you're right you're right i'mیک لحظه به من بدهید مطمئن شوید که متاسفم
01:54:01
sorry uh i think government gives opportunit­y for companies to out-compet­eمتاسفم آه من فکر می کنم دولت می دهد
01:54:04
so yes fedex 100 not a question so iبله فدکس 100 سوالی نیست پس من
01:54:13
believe you need to have private schoolباور کنید که باید مدرسه خصوصی داشته باشید
01:54:17
ups fedex for spacex always an x inups fedex برای اسپیس ایکس همیشه x اینچ است
01:54:22
there uh to uh to to pop up and thenوجود دارد اوه به اوه به پاپ تا و سپس
01:54:25
government will naturally back off fromدولت طبیعتا از آن عقب نشینی خواهد کرد
01:54:29
that place so like you but you need the innovator to step in and build the thingآن مکان خیلی شبیه شماست اما به آن نیاز دارید
01:54:31
okay like you can't just when hasخوب مثل زمانی که شما نمی توانید
01:54:36
government ever backed off though thatهر چند دولت هرگز از آن عقب نشینی کرد
01:54:38
back well from from from what from fedexبه خوبی از از چه از فدرال اکسپرس
01:54:41
hold on the u.s postal service stillخدمات پستی ایالات متحده را همچنان نگه دارید
01:54:49
competes with fedex and ups so here's the other thing not nearly not well butبا فدرال اکسپرس و آپدیت ها رقابت می کند بنابراین اینجاست
01:54:51
they still exist and the point isآنها هنوز وجود دارند و نکته اینجاست
01:54:55
they're dying but ups and fedex areآنها در حال مرگ هستند، اما بالا رفتن و فدرال اکسپرس هستند
01:54:57
taxed so not only are they paying forمالیات می گیرند، بنابراین نه تنها برای آنها پرداخت می کنند
01:55:00
their own company they're paying for this competitor this is the essentialشرکت خودشان که برای آن پول می پردازند
01:55:02
difference imagine if you didn't have ups excuse me the federal government noتفاوت را تصور کنید اگر نداشتید
01:55:05
post office so you had fedex you haveاداره پست بنابراین شما فدرال اکسپرس شما دارید
01:55:09
dhl you have u.s post service and manydhl شما خدمات پستی و بسیاری را دارید
01:55:11
others how about in this scenario upsدیگران چگونه در مورد در این سناریو یو پی اس
01:55:13
has the capacity to take 20 of fedex'sظرفیت گرفتن 20 فدرال اکسپرس را دارد
01:55:17
dhl and couriers money and put in theirdhl و پیک پول و در خود قرار داده است
01:55:20
own pocket and they never have to doجیب خود را دارند و هرگز مجبور به انجام آن نیستند
01:55:23
anything in return this is going to beهر چیزی در عوض این خواهد بود
01:55:24
an enormous advantage of ups and then when you add the addition that ups is not necessaril­y going to be more efficient the others this is going to beیک مزیت عظیم از بالا رفتن و سپس
01:55:26
a huge distortion in the market can youیک انحراف بزرگ در بازار می توانید
01:55:33
imagine if your podcast you justتصور کنید اگر پادکست شما فقط باشد
01:55:35
automatica­lly got 20 percent of theبه طور خودکار 20 درصد از آن را به دست آورد
01:55:37
i mean would there be any incentive forمنظورم این است که آیا انگیزه ای وجود خواهد داشت
01:55:40
you to be great or you could just sit inتو عالی باشی یا میتوانی بنشینی
01:55:42
your laurels and do whatever you wantافتخاراتت را بکن و هر کاری می خواهی بکن
01:55:43
it's hard to imagine more than now i didn't say your robot and lackتصور کردن بیشتر از الان سخت است
01:55:47
imaginatio­n i i think there just has toتصور من فکر می کنم فقط باید وجود داشته باشد
01:55:50
be uh it's of course you can do it completely without government butالبته شما می توانید آن را انجام دهید
01:55:53
government­'s all i need to hear okayدولت تمام چیزی است که باید بشنوم، خوب است
01:55:56
that's all i need to hear show's overاین تمام چیزی است که برای شنیدن پایان نمایش نیاز دارم
01:55:58
is uh like that safety net that's neededشبیه آن شبکه ایمنی است که مورد نیاز است
01:56:03
for entreprene­urship that's needed forبرای کارآفرینی که مورد نیاز است
01:56:06
i have a sense that there needs to be a bit of a safety net for freedom i i'm much more comfortabl­e with sayingمن احساس می کنم که باید وجود داشته باشد
01:56:11
you need a safety net for freedom thenپس برای آزادی به یک شبکه ایمنی نیاز دارید
01:56:17
you need one for entreprene­urs theشما به یکی برای کارآفرینان نیاز دارید
01:56:18
beauty of markets is with your startupزیبایی بازارها با استارتاپ شماست
01:56:20
if you have a startup and it completelyاگر یک استارت آپ دارید و آن را به طور کامل
01:56:23
fails the only person who's screwed isشکست می خورد تنها کسی که خراب شده است
01:56:25
you and your investors if i'm a government and i make a startup theشما و سرمایه گذاران شما اگر من هستم
01:56:27
entire society fails like the iraq warکل جامعه مانند جنگ عراق شکست می خورد
01:56:30
right if i have this cockamamie plan i don't everyone else doesn't have aدرست است اگر من این طرح کاکائویی را داشته باشم
01:56:32
choice they are both funding it andانتخاب آنها هر دو آن را تامین مالی می کنند و
01:56:36
sometimes even drafted or forced into it the antlers getting back to the earlyگاهی اوقات حتی پیش نویس یا مجبور به آن می شوند
01:56:38
anarchists one of the things that iآنارشیست ها یکی از چیزهایی که من
01:56:43
admire about them the inauguralدر مورد آنها افتتاحیه را تحسین کنید
01:56:45
communists the old school leftکمونیست ها مدرسه قدیمی را ترک کردند
01:56:46
anarchists is people don't remember whatآنارشیست ها این است که مردم به یاد ندارند چه چیزی
01:56:48
context they were in they were inزمینه ای که در آن قرار داشتند در آن بودند
01:56:50
context without a welfare state they're immigratin­g in huge numbers from easternزمینه بدون دولت رفاه آنها هستند
01:56:52
europe people are you go to the tenementمردم اروپا شما به اجاره خانه بروید
01:56:56
museum in new york people like 12 toموزه در نیویورک مردم دوست دارند 12 تا
01:56:57
room kids are working factories or theyبچه های اتاق در کارخانه ها کار می کنند یا آنها
01:56:59
either work in factories or they have toیا در کارخانه ها کار می کنند یا مجبورند
01:57:02
starve it's not their parents didn'tگرسنگی می\u200cکش­ند، والدینشان این کار را نکرده\u200­cاند
01:57:03
love them it's that the parents didn'tآنها را دوست داشته باشند، زیرا والدین آنها را دوست نداشتند
01:57:04
have birth control which was a felonyکنترل بارداری داشته باشید که یک جنایت بود
01:57:06
and they also were in a position to putو آنها نیز در موقعیتی قرار گرفتند
01:57:07
food in the table for their kids because they're uneducated and the jobs areغذا در سفره برای بچه های خود به دلیل
01:57:09
paying nothing so you could understand why emma goldman alexander berkmanهیچی پرداخت نمیکنی تا بتونی بفهمی
01:57:12
prudone uh and and all these otherمحتاط آه و و همه این های دیگر
01:57:16
figures were like this is untenable weارقام مانند این غیر قابل دفاع ما بود
01:57:18
see carnegie with 80 000 mansionsکارنگی را با 80000 عمارت ببینید
01:57:20
whereas this lady whose husband died atدر حالی که این خانم که شوهرش در
01:57:23
age 30 who's never been to uh high school or even junior high school has 10سن 30 ساله ای که هرگز به اوج نرفته است
01:57:26
kids how is she going to put food in theبچه ها او چگونه می خواهد غذا را در آن بگذارد
01:57:30
table it's not going to happen you couldجدول این اتفاق نمی افتد شما می توانید
01:57:32
understand why they would be like allدرک کنید که چرا آنها مانند همه خواهند بود
01:57:34
right we need to seize this money andدرست است که ما باید این پول را ضبط کنیم و
01:57:35
distribute around the people that makesدر اطراف افرادی که می سازند توزیع کنید
01:57:37
a lot of sense in a contempora­ry contextمعنی زیادی در زمینه معاصر دارد
01:57:38
where food is much cheaper where shelterجایی که غذا در جایی که سرپناه بسیار ارزان تر است
01:57:41
to some extent is uh more available whenزمانی که تا حدی در دسترس است
01:57:43
oblivious to how bad things were that weغافل از اینکه ما چقدر بد بودیم
01:57:50
see things are bad now so we assume thatببینید الان اوضاع بد است، بنابراین ما این را فرض می کنیم
01:57:53
they were better than in some contextآنها بهتر از برخی زمینه ها بودند
01:57:54
they were much much worse there in manyدر بسیاری از آنها خیلی بدتر بودند
01:57:56
contexts so if you're going to make an argument for government for me theزمینه ها بنابراین اگر می خواهید یک
01:57:58
strongest argument is like food stampsقوی ترین استدلال مانند کوپن غذا است
01:58:02
or like uh free lunches for children because i agree that would be veryیا مانند ناهار رایگان برای کودکان
01:58:05
inefficien­t and it's gonna probably makeناکارآمد است و احتمالاً درست خواهد شد
01:58:09
them obese because you're gonna have uhآنها چاق هستند زیرا شما دچار آه
01:58:11
nabisco lobbying to make sure that if you're gonna have this uh protein you wanna you're not gonna give the kids anنابیسکو لابی می کند تا مطمئن شود که اگر
01:58:13
oreo aren't you these kids are poor youoreo شما نیستید این بچه ها بیچاره هستند شما
01:58:19
want them to have some pleasure and that's gonna have deleteriou­s effects but if the choice is an inefficien­tمی خواهند که آنها کمی لذت ببرند و
01:58:21
government program and mass starvationبرنامه دولت و گرسنگی دسته جمعی
01:58:26
that is one where as an anarchist i i could easily see making the argument forاین جایی است که من به عنوان یک آنارشیست
01:58:29
even though i think very clearly private charity would be more efficient and distribute­d more effectivel­y but i atحتی اگر من به وضوح خصوصی فکر می کنم
01:58:36
that point i don't really care aboutاون نقطه واقعا برام مهم نیست
01:58:41
efficiency i if you're throwing out foodاگر شما غذا را بیرون می\u200cری­زید، کارایی دارد
01:58:42
to make sure these kids get fed i don'tتا مطمئن شوم این بچه ها سیر می شوند من نمی خورم
01:58:44
care so would uh engagement in military conflict be one of the biggest negative things about the stateمراقب باشید که درگیر شدن در ارتش
01:58:46
to you yeah of course war is wars war isبرای شما بله البته جنگ جنگ است جنگ است
01:58:55
the state at its worst so if we takeوضعیت در بدترین حالت خود، بنابراین اگر ما را در نظر بگیریم
01:58:58
yeah i mean wouldn't that be a huge stepبله منظورم این است که آیا این گام بزرگی نخواهد بود
01:59:05
forward yeah instead of regarded we'reرو به جلو بله به جای در نظر گرفته ما هستیم
01:59:07
always this is what drives me crazyهمیشه این چیزی است که من را دیوانه می کند
01:59:09
we're taught as kids in school that warبه ما در دوران کودکی در مدرسه به آن جنگ یاد می دهند
01:59:11
is a last resort and i agree with thatآخرین راه حل است و من با آن موافقم
01:59:14
and yet when you look at the corporateو با این حال وقتی به شرکت نگاه می کنید
01:59:16
press war is always the first responseجنگ مطبوعاتی همیشه اولین پاسخ است
01:59:18
and these people do not talk about whatو این افراد در مورد چه چیزی صحبت نمی کنند
01:59:21
war means they'll show examples duringجنگ به این معنی است که آنها نمونه هایی را نشان خواهند داد
01:59:25
the bush years of soldiers coming home in caskets which already is anسال\u200cه­ای پرشمار سربازانی که به خانه می\u200cآم­دند
01:59:28
unacceptab­le price in many cases for meقیمت غیر قابل قبول در بسیاری از موارد برای من
01:59:32
but they don't even pretend to care about the people overseas whoseاما آنها حتی تظاهر نمی کنند که اهمیت می دهند
01:59:34
countries we've ransacked and uh livesکشورهایی که غارت کردیم و زندگی ها
01:59:38
we've ruined and it's just like wellما خراب کرده ایم و درست مثل خوب است
01:59:41
what are you gonna do not ransack thoseچه چیزی می خواهید آنها را غارت نکنید
01:59:42
that war is it to me is the state at itsاین که جنگ است برای من دولت در آن است
01:59:45
think that there is value from small government that doesn't engage in wars iفکر کنید که ارزش از کوچک وجود دارد
01:59:50
the kind of collective­s that you imagine functionin­g well would look like the best version of government that iگروه هایی که شما تصور می کنید
01:59:57
imagine so okay what a great endorsemen­tخیلی خوب تصور کنید چه تایید بزرگی
02:00:03
i think a lot of this is just terminolog­y i have no problem sayingمن فکر می کنم بسیاری از این فقط است
02:00:09
that i'm using the word anarchismکه من از کلمه آنارشیسم استفاده می کنم
02:00:12
incorrectl­y and to go for what you wantبه اشتباه و به دنبال چیزی که می خواهید بروید
02:00:14
i have no problem with that or anythingمن هیچ مشکلی با آن و هیچ چیز ندارم
02:00:16
really because like i said life is i'm not not going to vote this time orواقعاً چون همانطور که گفتم زندگی همین است
02:00:19
ever yeah i think i won't vote this yearهمیشه بله فکر می کنم امسال رای نخواهم کرد
02:00:29
uh and the basic i hope you do a betterاوه و اساسی من امیدوارم که شما بهتر انجام دهید
02:00:33
job reading it than you just read thatکار خواندن آن از شما فقط خواندن آن است
02:00:35
title i guess you'll take as many takesعنوان من حدس می\u200cزن­م شما به همان اندازه برداشت خواهید داشت
02:00:37
i'll read it in russian and then pay somebody to just translate it this isn't even russian at all you justمن آن را به زبان روسی می خوانم و سپس پرداخت می کنم
02:00:42
you get what you pay for exactly uh like your basic summary is uhشما دقیقاً همان چیزی را می گیرید که برای آن پرداخت می کنید
02:00:54
if pressed the simplest explanatio­n iاگر فشار داده شود ساده ترین توضیح i
02:01:07
have for refusing to vote is this iبرای امتناع از رای دادن این i است
02:01:09
don't vote for the same exact reasons that i don't take communion no matter he is or how much i agree with him the pope isn't the steward over my soulدقیقا به همان دلایل رای ندهید
02:01:11
nor is any president the leader of my this does not make me ignorant or evil any more than not being a christianو هیچ رئیس جمهوری رهبر من نیست
02:01:23
makes me ignorant to evil if i needدر صورت نیاز مرا نسبت به بدی نادان می کند
02:01:32
representa­tion i will hire the mostنمایندگی که من بیشتر استخدام خواهم کرد
02:01:34
developed way of hiring the mostبهترین روش استخدام را توسعه داده است
02:01:41
qualified person to represent you onشخص واجد شرایط برای نمایندگی شما
02:01:43
some things no because because if i have a lawyer and the lawyer screws up i canبعضی چیزها نه چون اگر داشته باشم
02:01:45
fire him if i vote for someone i don'tاگر به کسی رای نمی دهم او را اخراج کنید
02:01:50
get who i want i get for who myآنچه را که می خواهم بدست بیاورم برای کسی که می خواهم بدست بیاورم
02:01:52
neighbors want so what that makes no sense but representa­tion means i wantهمسایه ها می خواهند پس چیزی که باعث می شود هیچ
02:01:54
you to speak for me whereas voting isشما به جای من صحبت کنید در حالی که رای دادن است
02:01:59
like i kind of want you but i'll takeمثل اینکه من تو را می خواهم اما می پذیرم
02:02:02
what i can get and i'm going to takeآنچه را که می توانم بدست بیاورم و قرار است بگیرم
02:02:03
what i could get regardless of what's the point what in governance againچه چیزی می توانستم به دست بیاورم بدون در نظر گرفتن اینکه چه چیزی
02:02:05
that's what with bitcoin is you want toاین چیزی است که با بیت کوین می خواهید
02:02:09
what to do but once wait bitcoin isn'tچه باید کرد اما یک بار صبر کنید بیت کوین نیست
02:02:14
picking a person they're not picking aانتخاب شخصی که آنها انتخاب نمی کنند
02:02:16
president of bitcoin they're picking anرئیس بیت کوین آنها در حال انتخاب یک
02:02:18
idea yeah it's more like a referendumایده آره بیشتر شبیه یک رفراندوم است
02:02:20
right and to me a referendum is muchدرست است و برای من رفراندوم بسیار است
02:02:22
more represent is much more coherent andنمایندگی بیشتر بسیار منسجم تر است و
02:02:24
defensible than it is voting forقابل دفاع از آن است که به آن رای دهد
02:02:27
representa­tive because if i'm voting forنماینده چون اگر به آن رای بدهم
02:02:29
joe biden i'm saying this person speaks environmen­tal policy immigratio­n warجو بایدن من می گویم این شخص صحبت می کند
02:02:31
right the odds that unless you're aدرست است که مگر اینکه شما یک
02:02:38
complete npc that this one person willnpc کامل که این یک نفر انجام خواهد داد
02:02:39
speak for you for everything and willبرای همه چیز و اراده به جای تو صحبت کنم
02:02:42
and will deliver what he promised as andو آنچه را که وعده داده است به عنوان و
02:02:44
has the power to deliver what heاین قدرت را دارد که آنچه را که او ارائه می کند
02:02:46
promised is not true whereas if i haveوعده داده شده درست نیست در حالی که اگر داشته باشم
02:02:47
if i say i want britain to be remainاگر بگویم می خواهم بریتانیا بماند
02:02:50
part of the european union to say yes orبخشی از اتحادیه اروپا برای گفتن بله یا
02:02:53
no question that makes a lot more senseسوالی نیست که خیلی منطقی تر باشد
02:02:55
to me but even that is not pureبرای من اما حتی آن هم خالص نیست
02:02:57
democracy because going back to the idea of the circulatio­n of the elites which uh james burnham talked about pareto and you're still going to have someoneدموکراسی به دلیل بازگشت به ایده
02:02:59
telling you what you can and can't voteبه شما می\u200cگو­یم به چه چیزی می\u200cتو­انید رای دهید و به چه
02:03:08
for and how these questions are framedبرای و چگونه این سؤالات چارچوب بندی می شوند
02:03:10
so the contradict­ion to what the leftبنابراین تناقض با آنچه سمت چپ
02:03:12
anarchist said some element of hierarchyآنارشیست گفت برخی از عناصر سلسله مراتبی
02:03:15
is always going to be inevitableهمیشه اجتناب ناپذیر خواهد بود
02:03:17
so listen i agree with this aspect very much so that we should be votingپس گوش کن من با این جنبه موافقم
02:03:22
for ideas and issues not voting forبرای ایده ها و مسائلی که به آنها رای نمی دهند
02:03:27
for leaders to represent us across theبرای رهبران به نمایندگی از ما در سراسر
02:03:31
full spectrum of issues right it seemsطیف کاملی از مسائل درست به نظر می رسد
02:03:33
okay good man this is great but i doخوب مرد خوب این عالی است اما من انجام می دهم
02:03:36
a leader i i do believe in voting for debate to be communicat­ors of ideas toرهبری که من به رای دادن به او اعتقاد دارم
02:03:41
us but that you here's here let meاما اینکه تو اینجایی به من اجازه بده
02:03:48
interrupt you but you can you could youحرف شما را قطع کند اما شما می توانید
02:03:50
could have those two things for exampleمی تواند آن دو چیز را برای مثال داشته باشد
02:03:52
wouldn't this be an improvemen­t if they have that now you have a referendum doآیا این یک پیشرفت نخواهد بود اگر آنها
02:03:53
you want tax rates to be 30 or 40می خواهید نرخ مالیات 30 یا 40 باشد
02:03:57
whatever percent yeah you have the guyهر درصد بله شما آن پسر را دارید
02:03:58
leading the campaign for 50. fight forرهبری مبارزات انتخاباتی برای 50. مبارزه برای
02:04:00
50. then you have the lady leading the50. سپس شما باید خانم را رهبری کند
02:04:02
campaign for 45 for 40. they'll go outکمپین برای 45 برای 40. آنها بیرون خواهند رفت
02:04:04
there they can have debates they canدر آنجا می توانند مناظره کنند
02:04:06
talk about the issue but you're stillدر مورد این موضوع صحبت کنید اما هنوز هستید
02:04:08
not voting for one of them you're votingبه یکی از آنها رای نمی دهید، در حال رای دادن هستید
02:04:10
for the issue that makes much more senseبرای موضوعی که بسیار منطقی تر است
02:04:11
to me then i'm going to vote for him andبه من پس من به او رای می دهم و
02:04:13
hope that he puts forward 50 and thatامیدوارم که او 50 را مطرح کند و این
02:04:15
depends on 99 other senators exactly andدقیقا به 99 سناتور دیگر بستگی دارد و
02:04:17
but but also i mean i do like the ideaاما همچنین منظورم این است که این ایده را دوست دارم
02:04:19
of voting for certain people to debateرای دادن به افراد خاصی برای مناظره
02:04:21
certain ideas yes i think that's a majorایده\u200c­های خاص بله، من فکر می\u200cکن­م این یک موضوع اصلی است
02:04:23
improvemen­t but the final vote should beبهبود اما رای نهایی باید باشد
02:04:25
based on the idea so okay so we agreeبر اساس این ایده بسیار خوب است بنابراین ما موافقیم
02:04:27
that would be nice to have plus no warsخوب است که به علاوه هیچ جنگی وجود نداشته باشد
02:04:29
then uh you'll stop tweeting so uh aggressive­ly and to decriminal­ize thingsپس اوه توئیت کردن را متوقف می کنی
02:04:32
that don't hurt people drugs crimesکه جرایم مواد مخدر به مردم صدمه نمی زند
02:04:38
drugs especially prostituti­on is a bigمواد مخدر به خصوص فحشا بزرگ است
02:04:40
one if there's and this is me talking mrیکی اگر هست و این من صحبت می کنم آقای
02:04:42
mr all cops are criminals there is noآقای همه پلیس ها جنایتکار هستند وجود ندارد
02:04:45
one or maybe other than like abusedیکی یا شاید غیر از مورد سوء استفاده
02:04:48
children who needs access to the policeکودکانی که نیاز به دسترسی به پلیس دارند
02:04:50
other than sex workers they're the onesبه غیر از کارگران جنسی، آنها هستند
02:04:52
who are the most likely to really putکه به احتمال زیاد واقعا قرار است
02:04:55
themselves in dangerous situation soخودشان در موقعیت خطرناکی قرار دارند
02:04:57
they need to be able to call security because that's why they have pimpsآنها باید بتوانند با امنیت تماس بگیرند
02:04:59
because you're a woman dealing with someچون تو زنی هستی که با بعضی ها سر و کار دارید
02:05:02
a lot of the time gonna have weird kinksخیلی وقت ها پیچ و تاب های عجیبی خواهد داشت
02:05:06
you want to be able to be sure even if you don't approve of prostituti­on think it's horrible that she's not going to beشما می خواهید بتوانید مطمئن باشید حتی اگر
02:05:08
raped and murdered and have no consequenc­es and if you're going to sayتجاوز شده و به قتل رسیده اند و هیچ
02:05:13
oh well she's a prostitute she can't beاوه خوب او یک فاحشه است که نمی تواند باشد
02:05:16
raped i uh just think for a second if you're agreeing to sleep with somebodyتجاوز شده من فقط برای یک ثانیه فکر می کنم اگر
02:05:18
and then he starts choking you and beating the crap out of you and saying it's now it's a dumb situation that isو سپس او شروع به خفه کردن شما می کند و
02:05:22
clearly a beyond the pale assault andبه وضوح فراتر از حمله رنگ پریده و
02:05:27
the same thing with drugs uh heroinهمان چیزی که در مورد مواد مخدر و هروئین وجود دارد
02:05:29
the people that need help the most areافرادی که بیشتر به کمک نیاز دارند هستند
02:05:36
the ones who are addicted to those drugsکسانی که به آن مواد معتاد هستند
02:05:38
even the ones who need punishment let'sحتی آنهایی که نیاز به مجازات دارند بیایند
02:05:40
suppose you think drug dealers should beفرض کنید شما فکر می کنید فروشندگان مواد مخدر باید باشند
02:05:41
in jail right it is very hard for me to say that someone who sells uh cocaine should be treated or in the sameدر زندان برای من خیلی سخت است
02:05:43
building as someone who rapes childrenساختن به عنوان کسی که به کودکان تجاوز می کند
02:05:52
or is a murderer these are not similarیا قاتل است اینها شبیه نیستند
02:05:54
types of evil even if you believe thatانواع شر حتی اگر به آن اعتقاد داشته باشید
02:05:56
that drug dealer is an evil personآن فروشنده مواد مخدر یک آدم شرور است
02:05:58
i mean there's an essay in there calledمنظورم این است که یک مقاله وجود دارد به نام
02:06:02
by alexander burkman who is emma goldman's partner crime on crime onتوسط الکساندر بورکمن که اِما است
02:06:04
prisons and crime and this is leftism atزندان و جنایت و این چپ گرایی است
02:06:08
its best for getting the person who'sبهترین کار برای بدست آوردن کسی است که دارد
02:06:10
forgotten and the fact that we have the world's largest prison population theفراموش شده و این واقعیت است که ما داریم
02:06:12
fact that so many people are just likeاین واقعیت است که بسیاری از مردم دقیقا شبیه هستند
02:06:16
oh you commit a crime just put them in at the very least if you want to beاوه شما مرتکب جنایت می شوید فقط آنها را وارد کنید
02:06:18
totally immoral about it's expensive and second of all the the concept thatکاملا غیر اخلاقی در مورد آن گران است
02:06:22
all criminals should be locked in a roomهمه مجرمان باید در یک اتاق حبس شوند
02:06:26
together in these kind of largelyبا هم در این نوع تا حد زیادی
02:06:28
inhuman conditions and that's going toشرایط غیر انسانی و این در حال رفتن است
02:06:29
help people i don't think that that'sبه مردم کمک کنید که فکر نمی کنم اینطور باشد
02:06:31
yeah i tend to believe i usually don'tبله، من معمولاً باور نمی کنم
02:06:35
speak so negatively about politician­sدر مورد سیاستمدارا­ن بسیار منفی صحبت کنید
02:06:37
but i do think that politician­s haveاما من فکر می کنم که سیاستمدارا­ن دارند
02:06:39
evil in the war on drugs than did the people that are supposed to be theبد در جنگ با مواد مخدر نسبت به
02:06:43
criminals in this picture and i'll giveجنایتکاران در این تصویر و من خواهم داد
02:06:48
you one another example of how this is the anarchist critique of power hunter biden and i'm not gonna i'm not makingشما یکی دیگر از نمونه های این که چگونه است
02:06:49
fun of him not taking shots at him he had an article in uh the new yorkerاز اینکه او به سمت او شلیک نمی کند لذت می برد
02:06:55
where he talks about when he was in laجایی که او در مورد زمانی که در لا
02:06:59
he was buying crack and there was aاو در حال خرید کرک بود و وجود داشت
02:07:01
misunderst­anding or like he left theسوء تفاهم یا مانند او را ترک کرد
02:07:03
crack pipe in the hertz car and then blah blah there's an issue he's admitting to a felony in writing to aترک لوله در ماشین هرتز و سپس
02:07:04
reporter and i'm sure this was within the statute of limitation­s there was noخبرنگار و من مطمئن هستم که این در داخل بود
02:07:10
possibilit­y he was going to have consequenc­es kamala harris who was a copاحتمالی که او قرار بود داشته باشد
02:07:14
talked about when she was in collegeدر مورد زمانی که او در دانشگاه بود صحبت کرد
02:07:19
through smoking weed and it's like iاز طریق کشیدن علف هرز و آن را مانند من
02:07:21
don't begrudge you guys smoking yourاز شما که سیگار میکشید ناراحت نباشید
02:07:23
crack or smoking your weed but for otherترک کردن یا کشیدن علف هرز خود را به جز برای دیگر
02:07:25
people who are poor or maybe just hadافرادی که فقیر هستند یا ممکن است تازه داشته باشند
02:07:28
their short end the stick this is years of their life being uh destroyed at theپایان کوتاه آنها چوب این سال است
02:07:30
very least even a rest is a traumaticحداقل حتی استراحت هم آسیب زا است
02:07:35
situation yeah if you have a weed orوضعیت بله اگر علف هرز دارید یا
02:07:37
cocaine or crack you're arrested that's really going to screw up it's going toکوکائین یا کراک شما دستگیر شده اید همین است
02:07:39
do a number on you being locked up so toیک شماره در مورد شما قفل شده تا به
02:07:43
have that double standard to me is completely unacceptab­le and that has nothing to do with republican orاین استاندارد دوگانه برای من است
02:07:45
democrat that george w bush wasدموکراتی که جورج دبلیو بوش بود
02:07:51
i i coke head back in the day he talksمن در همان روزی که او صحبت می کند، سرم را می زنم
02:07:53
about overcoming his addiction and i'mدر مورد غلبه بر اعتیاد او و من هستم
02:07:56
glad that he did more power to him butخوشحالم که قدرت بیشتری به او کرد اما
02:07:57
just to have this kind of you know it'sفقط برای داشتن این نوع از شما می دانید که این است
02:08:00
just really kind of um disturbing to me and this is my anarchist brain like howواقعاً برای من ناراحت کننده است
02:08:02
prevalent drug use is in college there'sمصرف رایج مواد مخدر در دانشگاه وجود دارد
02:08:06
that i think this joke on south parkکه فکر می کنم این شوخی در پارک جنوبی است
02:08:08
like there's a time and a place to tryمثل اینکه زمان و مکانی برای تلاش وجود دارد
02:08:09
drugs and that's called college whereمواد مخدر و به آن کالج می گویند
02:08:10
people experiment but all those collegeمردم تجربه می کنند اما همه آن دانشگاه ها
02:08:12
kids which are going to become next generation­'s elite don't really haveبچه هایی که قرار است بعدی شوند
02:08:14
that worry that if they get caught thenکه نگران این هستند که اگر گرفتار شوند
02:08:17
anything's going to happen to them butقرار است هر اتفاقی برای آنها بیفتد اما
02:08:20
that kid in the street uh who did notاون بچه تو خیابون آه که اینکارو نکرد
02:08:22
have that good upbringing even if he's aآن تربیت خوب را داشته باشد حتی اگر او باشد
02:08:24
like he's not gonna have a differentمثل اینکه او قرار نیست متفاوت باشد
02:08:27
punishment i i think that's just reallyتنبیه من فکر می کنم که واقعاً این است
02:08:28
let me ask you about emma goldman youاجازه دهید از شما در مورد اما گلدمن شما بپرسم
02:08:36
if anarchism believed in rulers thenاگر آنارشیسم به حاکمان اعتقاد داشت
02:08:39
emma goldman would be the undisputedاما گلدمن بی چون و چرا خواهد بود
02:08:42
ideas define her flavor of anarchismایده ها طعم آنارشیسم او را تعریف می کنند
02:08:48
she was a radical among radicalsاو یک رادیکال در میان رادیکال ها بود
02:08:56
i don't know what ideas i mean whatمن نمی دانم چه ایده هایی منظورم چیست
02:08:59
would diabetes find her was anarchismآیا دیابت متوجه می شود که او آنارشیسم است
02:09:00
there's the violence i mean she was moreخشونت وجود دارد، منظورم این است که او بیشتر بود
02:09:04
open to the idea of violent oppositionپذیرای ایده مخالفت خشونت آمیز است
02:09:06
versus somebody like tolstoy oh sure for sure so basically emma and alexanderدر مقابل کسی مثل تولستوی، مطمئناً
02:09:09
berkman their mentor was someone namedberkman مربی آنها شخصی به نام بود
02:09:14
johan most and johan most was a veryjohan most و johan most بسیار بود
02:09:16
free speech not very early but he was aآزادی بیان نه خیلی زود اما او یک
02:09:20
free speech concern because he published a pamphlet in europe that was translated in the states about how to build dynamite because his idea was all right you have this oppressive government thisنگرانی آزادی بیان زیرا او منتشر کرد
02:09:22
oppressive police force that useنیروی پلیس سرکوبگر که استفاده می کند
02:09:32
batons and bolts against us the only wayباتوم و پیچ و مهره علیه ما تنها راه
02:09:34
for us as the working class to level the playing field is through dynamite andبرای ما به عنوان طبقه کارگر به سطح
02:09:37
here's how you build it so the questionدر اینجا این است که چگونه آن را بسازید، بنابراین سوال است
02:09:41
is all right is this something thatهمه چیز درست است این چیزی است که
02:09:43
could be allowed to be legal now thatاکنون می توان اجازه داد که قانونی باشد
02:09:44
you're allowing the layman to in his ownشما اجازه می\u200cده­ید که فرد عادی در خودش باشد
02:09:46
so uh johann most turn basically they had a big parting of ways because whenپس یوهان اکثراً آنها را می چرخانند
02:09:50
alexander berkman tried to assassinat­eالکساندر برکمن سعی کرد ترور کند
02:09:56
uh frick johann said no no this is notاوه فریک جوهان گفت نه نه این نیست
02:09:58
uh something i'm for and in fact they thought uh with this assassinat­ion this failed assassinat­ion this would be theاوه چیزی که من برای آن هستم و در واقع آنها
02:10:01
thing that's fired off the revolution because you have this strike the pinkerton'­s interval pinker's gettingچیزی که انقلاب را به آتش کشیده است
02:10:07
killed strikers are getting killed youاعتصاب کنندگان کشته شده شما را می کشند
02:10:12
know this is what marx predicted youبدانید این همان چیزی است که مارکس برای شما پیش بینی کرده است
02:10:14
know they're gonna light the spark andبدانند که جرقه را روشن خواهند کرد و
02:10:16
everything­'s come falling down he endsهمه چیز در حال سقوط است او به پایان می رسد
02:10:17
up going to jail for 13 years instead alexander berkman does uh and thenبه جای آن به 13 سال زندان می رود
02:10:19
goldman and berkman had a big issueگلدمن و برکمن مشکل بزرگی داشتند
02:10:23
because when leon salgaz killed mckinleyچون وقتی لئون سالگاز مکینلی را کشت
02:10:26
in 1901 it was really it's kind ofدر سال 1901 واقعاً این گونه بود
02:10:29
humorous in retrospect he gets arrestedبا نگاهی طنزآمیز او دستگیر می شود
02:10:32
and they're like why'd you kill theو آنها مثل این هستند که چرا شما آن را کشتید
02:10:33
president he goes i was radicalize­d byرئیس جمهور او می رود من توسط رادیکال شده بودم
02:10:34
emma goldman and she's like god damn itاما گلدمن و او مثل خدا لعنتش کند
02:10:36
so she's on the run she's like i don'tبنابراین او در حال فرار است او مانند من نیست
02:10:38
she made the point about like why is it worse than the president being killedاو به این نکته اشاره کرد که چرا اینطور است
02:10:43
and somebody else we're all equal and you would think if you're againstو شخص دیگری ما همه برابر هستیم و
02:10:47
capitalism against the ruling class thisسرمایه داری در برابر طبقه حاکم این
02:10:51
would be your first target but berkmanاولین هدف شما اما برکمن خواهد بود
02:10:53
tried to assassinat­e someone he had saidسعی کرد کسی را که گفته بود ترور کند
02:10:57
mckinley this is your villain he's justمکینلی این شرور شماست که او فقط است
02:11:00
a party hack he's like a symptom of theیک هک مهمانی او مانند یک علامت آن است
02:11:02
times he's this is this is foolish and goldman disagreed with him she thought it wasn't necessaril­y um justified butزمانی که او این است این احمقانه است و
02:11:04
it may have done something that wasممکن است کاری کرده باشد که بود
02:11:12
defensible so the three of them uh youقابل دفاع است پس هر سه تا از شما
02:11:14
know had their difference­s on the use ofدانستن تفاوت های خود را در استفاده از
02:11:17
violence and in fact when she came backخشونت و در واقع زمانی که او برگشت
02:11:18
from russia and was denouncing it in her book my disillusio­nment russia and my further solution rostra the last chapter i'm not saying i'm against violence when there's the revolution comes we'reاز روسیه و آن را در او تقبیح می کرد
02:11:20
going to have to use force she goes but it's not the force of the state against the working class against the massesمجبور به استفاده از زور می شود اما
02:11:31
this is exactly what we're opposed to this is a complete obscenity to our principle so that was interestin­g theاین دقیقاً همان چیزی است که ما با آن مخالفیم
02:11:37
periodical mother earth was a clearingدوره ای مادر زمین یک پاکسازی بود
02:11:46
house for many prominent uh you knowخانه برای بسیاری از افراد برجسته اوه شما می دانید
02:11:48
ideas of the day that weren't anarchistsایده های روز که آنارشیست نبودند
02:11:50
but were certainly radical so she was aاما مطمئناً رادیکال بودند بنابراین او یک بود
02:11:52
bit and also she was like tiny she wasکمی و همچنین او مانند کوچک بود
02:11:53
like 5-1 so to have this little womanمانند 5-1 بنابراین برای داشتن این زن کوچک
02:11:55
who was so feisty um and talk back to lennon talk back to lennon uh would sheکه خیلی دمدمی مزاج بود و باهاش \u200b\u20­0bصحبت کن
02:11:57
took on lennon woodrow wilson janderبا لنون وودرو ویلسون جندر برخورد کرد
02:12:03
hoover was the one who deported her uhهوور کسی بود که او را اخراج کرد
02:12:05
and the thing is you have to be carefulو مسئله این است که شما باید مراقب باشید
02:12:08
because i think just like war it's veryچون فکر می کنم درست مثل جنگ خیلی است
02:12:10
easy to glamorize violence and to regardبه راحتی می توان خشونت را به تصویر کشید و مورد توجه قرار داد
02:12:13
it as something admirable or heroic likeآن را به عنوان چیزی تحسین برانگیز یا قهرمانانه مانند
02:12:17
you're fighting for the cause but if youشما برای هدف می جنگید اما اگر شما
02:12:19
take it out of the romanticis­m you'reآن را از رمانتیسمی که هستید خارج کنید
02:12:21
like you're killing someone who had kidsمثل اینکه داری کسی رو میکشی که بچه داره
02:12:23
you are you know killing someone withشما می دانید که کسی را می کشی با
02:12:25
the family you're making your if you'reخانواده ای که می سازید اگر هستید
02:12:26
gonna shoot someone they're probablyبه کسی که احتمالاً هستند شلیک خواهم کرد
02:12:28
gonna retaliate twice as hard violenceانتقام دو برابر خشونت سخت تر خواهد بود
02:12:30
sings its own song and this is a veryآهنگ خودش را می خواند و این بسیار است
02:12:32
dangerous word you're going down so you you really need to be uh careful aboutکلمه خطرناک شما در حال رفتن پایین پس شما
02:12:34
what you're what you're preaching hereتو چه هستی که اینجا موعظه میکنی
02:12:39
um and you know she kind of had thisاوم و شما می دانید که او به نوعی این را داشت
02:12:41
mixed feelings about it but that isاحساسات مختلط در مورد آن اما این است
02:12:43
certainly not uh emma goldman her bestمطمئنا نه اوه اما گلدمن بهترین او
02:12:45
emma goldman her best was about the ultimate freedom of the individual ofاما گلدمن بهترین او در مورد آن بود
02:12:47
caring about people who were desperatel­yتوجه به افرادی که ناامید بودند
02:12:53
poor who despised the corporate ideaفقیری که ایده شرکت را تحقیر می کند
02:12:55
that we all had to be made into cookieکه باید از همه ما کوکی درست می شد
02:12:58
and be interchang­eable and all have to start work at the same time andو قابل تعویض باشند و همه باید
02:13:01
basically our entire lives slave forاساساً تمام زندگی ما برده است
02:13:04
corporatio­n that have nothing to showشرکتی که چیزی برای نشان دادن ندارد
02:13:06
for it while they get wealthy and youبرای آن در حالی که آنها و شما ثروتمند می شوند
02:13:08
you have no opportunit­y for either uh productive work or creative work so uhتو هیچ فرصتی برای هیچکدوم نداری
02:13:09
that i think the valorizati­on of kind ofکه من فکر می کنم ارزش گذاری نوعی
02:13:14
the lowest of the low is something iپایین ترین از پایین چیزی است i
02:13:17
find very admirable there's a quote ofبسیار قابل تحسین است یک نقل قول از وجود دارد
02:13:19
hers which i think even for those of usمال او که من فکر می کنم حتی برای ما
02:13:21
who are you know for property rightsبرای حقوق مالکیت چه کسی هستید؟
02:13:23
is anarchy left anarchism at its bestآنارشی است که آنارشیسم را در بهترین حالت خود رها کرده است
02:13:26
but she goes go and ask for workاما او می رود و درخواست کار می کند
02:13:28
if they don't give you work ask forاگر به شما کار نمی دهند بخواهید
02:13:31
bread if they don't give you bread takeنان اگر به تو نان نمی دهند بگیر
02:13:32
bread so the idea that like if you'reنان پس این ایده که اگر شما دوست دارید
02:13:34
that poor and you're honestly trying toآن فقیر و شما صادقانه تلاش می کنید
02:13:36
work and work isn't available and youکار و کار در دسترس نیست و شما
02:13:38
steal food to keep alive that youبرای زنده نگه داشتن خودت غذا بدزد
02:13:40
shouldn't feel guilt about it i don'tنباید در مورد آن احساس گناه کنم
02:13:43
know that i would disagree with that i i think that there's something to be saidبدانید که من با آن مخالف هستم
02:13:44
at that point where it's just like youدر آن نقطه ای که دقیقاً مثل شماست
02:13:48
know if property rights come betweenبدانید که آیا حقوق مالکیت بین آنها وجود دارد یا خیر
02:13:50
that and mass starvation it's gonna beآن و گرسنگی دسته جمعی خواهد بود
02:13:52
very hard for anyone to make the caseبرای کسی خیلی سخت است که این قضیه را مطرح کند
02:13:54
for property rights now my argument is when you have free enterprise foodدر حال حاضر بحث من برای حقوق مالکیت است
02:13:55
becomes so plentiful that now obesity isآنقدر زیاد می شود که اکنون چاقی است
02:13:59
an issue but at the time she did not ofمشکلی بود اما در آن زمان او این کار را نکرد
02:14:01
course have that data to you know accessالبته باید به آن داده ها دسترسی داشته باشید
02:14:03
is there somebody you left out from the book that you thought about leaving in like uh some interestin­g figures yeah there there's a couple so um chomsky would have been one of courseآیا کسی هست که از آن کنار گذاشته باشید؟
02:14:06
because he's a you know one he'sچون او فردی است که می دانید او هست
02:14:19
probably the biggest standard becauseاحتمالاً بزرگترین استاندارد است زیرا
02:14:21
one of the biggest anarchist thinkers in um i was on the fence about herbert spencer because he's not an anarchistیکی از بزرگترین متفکران آنارشیست در
02:14:22
chris williamson­'s reading the chapterکریس ویلیامسون در حال خواندن این فصل است
02:14:30
for the book he coined the term survival of the fittest and the chapters called the right to ignore the state from hisبرای کتابی که او اصطلاح بقا را ابداع کرد
02:14:31
book social statics it was deleted fromکتاب آمار اجتماعی که از آن حذف شد
02:14:37
later editions people found it and progressiv­e he was the only one or oneنسخه های بعدی مردم آن را پیدا کردند و
02:14:38
the very few fighting against enteringتعداد بسیار کمی که با ورود مبارزه می کنند
02:14:48
the great war and he had an essay called war is the health of the stateجنگ بزرگ و او مقاله ای به نام داشت
02:14:50
which is basically about how states loveکه اساساً در مورد چگونگی عشق دولت ها است
02:14:54
war because it gives them an excuse toجنگ چون بهانه ای به آنها می دهد
02:14:57
increase their power and it's very hardافزایش قدرت آنها و بسیار سخت است
02:14:58
to argue against increasing state powerبرای مخالفت با افزایش قدرت دولتی
02:15:00
in a time of war but since he was not himself an anarchist and there wasدر زمان جنگ اما از آنجایی که او نبود
02:15:02
plenty anti-war in there already iمقدار زیادی ضد جنگ در آنجا وجود دارد من
02:15:06
didn't include him but those would beاو را شامل نمی شد، اما اینها خواهند بود
02:15:07
the ones is there some people that youآنهایی که برخی از مردم وجود دارد که شما
02:15:09
the public would be surprised to learn that they are at least in partمردم از یادگیری شگفت زده خواهند شد
02:15:13
anarchists like i saw that howard zinnآنارشیست هایی مثل من آن هوارد زین را دیدم
02:15:17
like just like tolstoy isn't itدرست مثل تولستوی که اینطور نیست
02:15:23
anarchist is there some people like thatآنارشیست آیا چنین افرادی وجود دارند
02:15:25
that you think in our modern life thatکه شما در زندگی مدرن ما فکر می کنید که
02:15:26
would be surprised to learn theirتعجب خواهد کرد که آنها را یاد بگیریم
02:15:29
anarchists i can't think of any off theآنارشیست\u­200cهایی که نمی\u200cت­وانم به آن\u200cها فکر کنم
02:15:30
top of my head i mean you could say carl hess who was like barry goldwater speechwrit­er from the 964 campaign butبالای سرم منظورم این است که می توانی بگویی کارل
02:15:32
he's hardly a household name yeah umاو به سختی نام خانوادگی است، آره اوم
02:15:39
i mean i think a lot of peopleمنظورم این است که من فکر می کنم بسیاری از مردم
02:15:42
would not ascribe to that term but areبه آن اصطلاح نسبت نمی دهند اما هستند
02:15:44
certainly informed with this completeمطمئنا با این کامل مطلع شده است
02:15:47
distrust of all authority murrayبی اعتمادی به همه مقامات موری
02:15:50
rothbard had an essay if i didn'tروتبارد مقاله ای داشت اگر من نداشتم
02:15:52
include anatomy of the state i was goingشامل آناتومی حالتی است که می رفتم
02:15:53
to include this one it's much muchبرای گنجاندن این یکی بسیار زیاد است
02:15:55
shorter and his question was who are ourکوتاه تر و سوال او این بود که ما چه کسانی هستند
02:15:56
allies and who are enemies and the pointمتحدان و دشمنان چه کسانی هستند و نکته
02:15:59
he makes is there's lots of people whoاو می سازد افراد زیادی هستند که وجود دارند
02:16:01
would call themselves anarchists who areخود را آنارشیست می نامند که هستند
02:16:03
of little use whereas someone who isفایده کمی دارد در حالی که کسی که است
02:16:05
still like a minor kisser for governmentهنوز مثل یک بوسنده کوچک برای دولت
02:16:08
but genuinely hates the questionاما واقعا از این سوال متنفر است
02:16:09
rothbard had is if there's a button androthbard بود اگر یک دکمه وجود دارد و
02:16:11
if you compress that you would end theاگر فشرده کنید که به پایان می رسد
02:16:14
state would you press it so fast yourآیا شما آن را خیلی سریع فشار می دهید؟
02:16:15
finger would get a blister those areانگشت یک تاول می شود که هستند
02:16:17
allies even if they're uh you knowمتحدان حتی اگر آنها آه شما می دانید
02:16:19
somewhat of a minericus so i think thatتا حدودی کوچک، بنابراین من فکر می کنم که
02:16:20
is a kind of a better lens of looking atنوعی لنز بهتر برای نگاه کردن است
02:16:23
it and i don't think anyone needs toآن را و من فکر نمی کنم کسی نیاز به
02:16:26
really ascribe to anarchism as a wholeواقعاً آنارشیسم را به عنوان یک کل نسبت می دهند
02:16:28
insofar as you're seeing right now manyتا آنجا که شما در حال حاضر بسیاری را می بینید
02:16:31
people in certain fringe elements areافراد در عناصر حاشیه ای خاص هستند
02:16:33
just essentiall­y or are decreasing­ly fringe and increasing mainstreamفقط اساساً یا به طور فزاینده ای هستند
02:16:36
realizing that this idea that whatever the state does is somehow morallyمتوجه شدن که این ایده که هر چه باشد
02:16:41
binding or legitimate is something that a b at least bears strong questionin­gالزام آور یا مشروع چیزی است که
02:16:46
sure and i mean i i guess there's a lotمطمئناً و منظورم این است که حدس می\u200cزن­م زیاد باشد
02:16:51
of groups like the libertaria­ns forگروه هایی مانند آزادیخواها­ن برای
02:16:54
example sure have some element of that oh sure for sure of harsh questionin­g ofمثال مطمئناً برخی از عناصر آن را دارد
02:16:56
the ways of government and also i thinkراه های حکومت و همچنین من فکر می کنم
02:17:01
i mean if there's one issue where iمنظورم این است که اگر مشکلی وجود داشته باشد
02:17:05
would want people to have this kind ofدوست دارم مردم این نوع را داشته باشند
02:17:07
and it is like okay are you really sure uh because this is a hundred percentو مثل اینکه خوبه واقعا مطمئنی
02:17:10
gonna result in a lot of people beingمنجر به وجود افراد زیادی می شود
02:17:15
killed a lot of people being traumatize­dتعداد زیادی از مردم را با ضربه روحی کشته است
02:17:17
a lot of people who are never gonnaبسیاری از مردم که هرگز نمی خواهند
02:17:20
recover children innocent people are youبازیابی کودکان مردم بی گناه شما هستید
02:17:21
really sure this is the right thing toواقعا مطمئنم که این کار درستی است
02:17:24
do and i think a lot of times if theانجام دهید و من بارها فکر می کنم اگر
02:17:26
answer is well it's the profitable thingپاسخ این است که این چیز سودآور است
02:17:28
to do and that is i think again government at its absolute most venalانجام دادن و این دوباره فکر می کنم
02:17:30
you michael mouse in many ways are a newشما مایکل ماوس از بسیاری جهات جدید هستید
02:17:37
yorker oh yes i'll give you one exampleyorker اوه بله من برای شما یک مثال می زنم
02:17:40
i don't know where austin is on the mapمن نمی دانم آستین کجای نقشه است
02:17:43
no idea not even kidding but does itحتی شوخی ندارم اما این کار را انجام می دهد
02:17:45
but neverthele­ss you've decided to moveاما با این وجود شما تصمیم گرفته اید که حرکت کنید
02:17:50
why do you think you're moving to austin or why do you moving both to austin andچرا فکر می کنید به آستین می روید؟
02:17:54
away from new york this was one of theدور از نیویورک این یکی از موارد بود
02:17:59
both i hate it when people talk likeهر دو از آن متنفرم وقتی مردم اینطور صحبت می کنند
02:18:02
this but i'm gonna do it anyway this wasاین اما به هر حال این کار را انجام خواهم داد
02:18:04
one of the hardest and easiest decisionsیکی از سخت ترین و آسان ترین تصمیمات
02:18:06
it was hard because i've lived in newسخت بود چون در جدید زندگی کردم
02:18:09
other than college it's the only home i've known i know it intimately i knowبه غیر از دانشگاه، این تنها خانه است
02:18:12
all the cool spots i love it with everyتمام نقاط جالبی که من آن را با هر کدام دوست دارم
02:18:16
fiber of my being or i did uh it wasفیبر وجودم یا انجام دادم اوه بود
02:18:18
very much you know ingrained in myخیلی می دانید که در من ریشه دوانده است
02:18:21
personalit­y my outlook about what citiesشخصیت دیدگاه من در مورد کدام شهرها
02:18:23
can be and can't be and should be andمی تواند باشد و نمی تواند باشد و باید باشد و
02:18:25
deciding to move was not done but whenتصمیم به حرکت انجام نشد اما چه زمانی
02:18:29
you see your crew your your you knowشما خدمه خود را می بینید که می دانید
02:18:32
chosen family one by one whittling awayخانواده انتخاب شده یکی یکی دور می شوند
02:18:34
um they all left uh there's just aاوم همه آنها رفتند اوه فقط یک وجود دارد
02:18:39
couple of us left in new york i don't see any mechanism by which newدو نفر از ما در نیویورک رفتیم
02:18:41
york is going to improve things are getting much worse all the time it'sیورک قرار است اوضاع را بهبود بخشد
02:18:46
here i would have a i have a huge crewدر اینجا من یک خدمه بزرگ دارم
02:18:52
i didn't realize how much cheaper realمن متوجه نشدم چقدر واقعی ارزان تر است
02:18:54
estate is than in new york this isاملاک نسبت به نیویورک این است
02:18:56
another way many so new yorkers are theراه دیگر بسیاری از نیویورکی ها هستند
02:18:58
most provincial people on earth who are completely oblivious to the rest of the country so for a long time the argumentاستانی ترین مردم روی زمین که هستند
02:18:59
was new york versus l.a right forنیویورک بود در مقابل l.a حق برای
02:19:04
and they would say la's cheaper in termsو آنها می گویند لا ارزان تر است
02:19:06
of rent so new york let's suppose theاز اجاره تا نیویورک بیایید فرض کنیم
02:19:08
rent is a thousand la was 700 but you'dکرایه هزار لا بود 700 اما شما می خواهید
02:19:10
have to get a car i'm like this is kindباید یه ماشین بگیرم من اینجوری مهربونم
02:19:12
of a wash so i assumed austin would beیک شستشو، بنابراین من فرض کردم آستین خواهد بود
02:19:13
like 80 of new york prices and i'mمانند 80 از قیمت های نیویورک و من هستم
02:19:16
looking at these houses and for like 700با نگاه کردن به این خانه ها حدود 700
02:19:18
000 you could get a house here that000 می تونی اینجا یه خونه بگیری
02:19:21
would cost like 3.5 million in new yorkدر نیویورک حدود 3.5 میلیون هزینه دارد
02:19:23
yeah so and you could have a gun andبله، و شما می توانید یک اسلحه داشته باشید و
02:19:25
it's just like i could have a yard and iدرست مثل این است که من می توانستم یک حیاط داشته باشم و من
02:19:27
could have a dog and i have a threeمی توانم یک سگ داشته باشم و من سه تا
02:19:29
bedroom and i could have you know aquariums and my weird plantsاتاق خواب و من می توانم شما را بدانید
02:19:31
that i have such a supportive crew andکه من چنین خدمه حمایتی دارم و
02:19:42
they're also very smart because they satآنها همچنین بسیار باهوش هستند زیرا آنها نشسته اند
02:19:45
me down and they said whatever excuseمن پایین آمدم و هر بهانه ای گفتند
02:19:47
you have not to move here we are goingشما مجبور نیستید اینجا حرکت کنید ما می رویم
02:19:50
to make sure that doesn't count so my buddy matt said because i have a hugeتا مطمئن شوم که این به حساب نمی آید
02:19:52
library he goes i will go to your houseکتابخانه او می رود من به خانه شما می روم
02:19:56
and i will pack every single book youو من تک تک کتاب های شما را بسته بندی خواهم کرد
02:19:59
own myself so you can get that as an excuse out of the way i don't know howمالک خودم هستم تا بتوانید آن را به عنوان یک
02:20:01
to drive near this uku um she's likeبرای رانندگی در نزدیکی این uku um او مانند است
02:20:05
we're gonna take driving lessonsما میخواهیم درس رانندگی بگیریم
02:20:08
together there goes that excuse uh howبا هم وجود دارد که بهانه آه چگونه
02:20:09
do i find an apartment they're likeآیا آپارتمانی پیدا کنم که آنها شبیه آن هستند؟
02:20:12
we'll go to with the realtor we'll takeبا ملکی که می گیریم به سراغ آن می رویم
02:20:14
pictures for you we'll report back youتصاویر برای شما ما به شما گزارش می دهیم
02:20:17
could trust our judgment and i'm likeمی توانم به قضاوت ما اعتماد کنم و من می خواهم
02:20:18
that's very i would do that that soundsخیلی این کار را انجام می دهم که به نظر می رسد
02:20:20
like fun shopping for house i'd have toمانند خرید سرگرم کننده برای خانه ای که باید انجام دهم
02:20:21
buy them yeah then matt just yesterdayآنها را بخرید بله بعد مات همین دیروز
02:20:23
rent a furnished apartment for a few months you don't have the pressure ofاجاره یک آپارتمان مبله برای چند نفر
02:20:28
buying and it's just it's going to be an easy transition the rent's not going toخرید و آن را فقط قرار است یک
02:20:31
be anything compared to new york i'mدر مقایسه با نیویورکی که هستم هر چیزی باشم
02:20:35
lots of other people by the way that'sبه هر حال بسیاری از افراد دیگر
02:20:40
that it's renting month to month oh thisکه ماه به ماه اجاره می شود آه این
02:20:45
is rental this is rental well you didn'tاجاره ای است این اجاره ای است خوب شما نکردید
02:20:47
realize this i thought you bought thisاین را درک کن من فکر کردم این را خریدی
02:20:50
no no no it was a rent to hawk why i thought you bought it no it's rental i've heard this thing freedom it's but not everybody the implementa­tion of freedom is different for everybody of i i don't want to uh make a statementنه نه نه اجاره به شاهین بود چرا من
02:20:51
about others i'll just speak for myselfدر مورد دیگران فقط برای خودم صحبت می کنم
02:21:13
i think when you buy a house that is not all those kinds of reasons that peopleفکر می کنم وقتی خانه ای می خرید که نیست
02:21:16
have investment all those kinds ofهمه این نوع سرمایه گذاری داشته باشید
02:21:24
things i think it's also a hit on your freedom because the positive way toچیزهایی که من فکر می کنم آن را نیز برای شما ضربه
02:21:25
frame that is you make it a home youقاب است که شما آن را به خانه شما
02:21:31
have a deep connection to it but theارتباط عمیقی با آن دارند اما
02:21:33
negative way to frame it is you're now aراه منفی برای قاب بندی آن این است که شما اکنون یک
02:21:35
little bit stuck there yeah and you mayکمی آنجا گیر کرده آره و ممکن است
02:21:38
stay there way longer than you shouldخیلی بیشتر از آنچه باید آنجا بمان
02:21:40
when much better opportunit­ies for lifeزمانی که فرصت های بسیار بهتری برای زندگی است
02:21:43
come up there are stages in life whenبالا آمدن مراحلی در زندگی وجود دارد که
02:21:46
you're not sure exactly what the futureشما دقیقاً مطمئن نیستید که آینده چیست
02:21:48
will hold i would argue that's veryمن می خواهم استدلال کنم که بسیار است
02:21:49
uh basically at every stage in life andاوه اساسا در هر مرحله از زندگی و
02:21:52
i just want to make sure i maximize theفقط می\u200cخو­اهم مطمئن شوم که آن را به حداکثر می\u200cرس­انم
02:21:55
to embrace the most ambitious the uh theبرای در آغوش گرفتن جاه طلب ترین ها
02:21:59
craziest the wildest the most beautifulدیوانه ترین وحشی ترین زیباترین
02:22:02
you've actually brought this up to because i i said i really enjoyed the conversati­on with you and euron yeahشما در واقع این را مطرح کرده اید
02:22:07
talking to you and somebody elseصحبت کردن با شما و شخص دیگری
02:22:14
significan­t effort you've said thisتلاش قابل توجهی که شما این را گفتید
02:22:19
before but it really is true and itقبلاً اما واقعاً درست است و آن را
02:22:21
other folks who are also good conversati­on you really make an effortافراد دیگری که آنها نیز خوب هستند
02:22:25
for that person like to unders like toبرای آن شخص دوست دارد تا کمتر دوست داشته باشد
02:22:29
and that's uh you made me you made meو این اوه که تو مرا ساختی، تو مرا ساختی
02:22:33
and that leap of humanity to like reach the whether you're talking to dave rubinو آن جهش انسانیت برای رسیدن به دوست داشتن
02:22:47
yeah those are different human beingsبله آن ها انسان های متفاوتی هستند
02:22:57
and they're taking that leap it's it'sو آنها این جهش را انجام می دهند
02:22:59
fascinatin­g i mean do you have umجالب است منظورم این است که آیا شما ام را دارید؟
02:23:00
how do you think about that i i'm a hugeچطور فکر می کنی که من بزرگ هستم
02:23:02
run my mouth and for some people someدهان من و برای برخی از افراد برخی
02:23:16
know what it's like to have a good convoبدونید داشتن یک مکالمه خوب چگونه است
02:23:22
and i know what it's like to have a badو من می دانم که داشتن یک وضعیت بد چگونه است
02:23:26
convo so before i'll do a show i willپس قبل از اینکه نمایشی را اجرا کنم انجام خواهم داد
02:23:27
have like some things i would want toبعضی چیزها را دوست دارم که می خواهم
02:23:30
talk about and then i'll think about howدر مورد آن صحبت کنید و سپس در مورد چگونگی آن فکر خواهم کرد
02:23:33
to say them in an engaging way so i doآنها را به شیوه ای جذاب بگویم بنابراین من این کار را می کنم
02:23:34
my homework in that regard i'm also very taking people who are cerebral or intellectu­al and making them a littleتکالیف من در این زمینه من نیز بسیار
02:23:37
bit silly but also making them feel safe to be silly because i'm not going to beکمی احمقانه است اما باعث می شود آنها احساس امنیت کنند
02:23:46
making a buffoon of them that we'reساختن یک بوفون از آنها که ما هستیم
02:23:51
having fun as opposed to disrespect­ingتفریح \u200b\u20­0bکردن به جای بی احترامی
02:23:52
the person i think we all saw that with yaran who's very cerebral very seriousکسی که فکر می کنم همه ما آن را با او دیدیم
02:23:55
but we were all cracking jokes um and heاما همه ما با او و او شوخی می کردیم
02:24:00
was having a good time and he knew even if i'm making fun of him to his face it is coming from a place of kindness andداشت خوش می گذشت و حتی می دانست
02:24:02
he's in on the joke and we're all havingاو در حال شوخی است و ما همه داریم
02:24:09
try to do as uh much as possible i had a couple of weeks ago and someone who's been a friend of mine for a long timeسعی کن تا جایی که ممکنه انجام بدم
02:24:13
and someone i admire a lot elizabeth spyers she was the founding member of umو کسی که من خیلی تحسینش میکنم الیزابت
02:24:21
gog founding editor of gawker you know she's she's worked for the observer forgog موسس ویراستار Gawker شما می دانید
02:24:26
jared kushner she's her resume's secondجارد کوشنر او دومین رزومه اوست
02:24:30
to none and she was on my show and sheبه هیچکدام و او در برنامه من بود و او
02:24:32
was talking you know her our politics are pretty straightfo­rward likeداشت صحبت می کرد شما او را از سیاست ما می شناسید
02:24:34
corporate journalist­s blue pill politicsروزنامه نگاران شرکتی سیاست قرص آبی
02:24:37
and my audience was very upset that iو مخاطبان من بسیار ناراحت بودند که من
02:24:40
wasn't pushing back or like whatever i'mبه عقب هل نمی دادم یا هرچی که هستم دوست نداشتم
02:24:42
my job if someone is coming to a place where like the audience is at leastاگر کسی به جایی می آید شغل من است
02:24:44
going to be somewhat hostile is not toتا حدودی خصمانه بودن این نیست
02:24:48
make her have negative consequenc­esباعث شود او عواقب منفی داشته باشد
02:24:51
for doing something that she didn't needبرای انجام کاری که او به آن نیاز نداشت
02:24:54
to do my job is to make sure that the experience is a positive one for her asانجام کار من این است که مطمئن شوم که
02:24:55
the host so when i'm the guest i alwaysمیزبان پس وقتی من مهمان هستم همیشه
02:25:01
feel that my job is to make the hostاحساس می کنم کار من ساختن میزبان است
02:25:04
look good and make the host not feel like it's work and the audience reallyخوب به نظر برسند و باعث شوند میزبان احساسی نداشته باشد
02:25:06
likes that because instead of it being an interview or intense it is aآن را دوست دارد زیرا به جای اینکه باشد
02:25:10
conversati­on nine of us know what'sمکالمه نه نفر از ما می دانیم چیست
02:25:14
and so this is something i think about aو بنابراین این چیزی است که من در مورد آن فکر می کنم
02:25:16
fair amount and i try to apply andمقدار منصفانه و من سعی می کنم درخواست کنم و
02:25:18
insofar as it successful­ly i'm delightedتا آنجا که موفقیت آمیز بود، خوشحالم
02:25:21
and there's times when it's notو مواقعی وجود دارد که اینطور نیست
02:25:24
successful and that's a shame but all weموفق و این مایه شرمساری است اما همه ما
02:25:25
could do is uh do our best yeah i really enjoyed that conversati­on with her i was surprised by uh the dislikes and allمی توانم انجام دهم این است که بهترین کار را انجام دهیم، بله،
02:25:27
that kind of stuff well one of theاین نوع چیزها به خوبی یکی از
02:25:33
things i always talk about is i don't i don't care what my friends politics areچیزهایی که من همیشه در مورد آن صحبت می کنم این است که من نمی کنم
02:25:35
i care about if someone's if i'm havingبرای من مهم است که آیا کسی است که دارم
02:25:39
a bad day can i call them up and ask forیک روز بد می توانم با آنها تماس بگیرم و درخواست کنم
02:25:41
advice and elizabeth has been there forمشاوره و الیزابت آنجا بوده است
02:25:42
me in the past and then when i do it on a camera in front of mike's peopleمن در گذشته و سپس زمانی که آن را انجام می دهم
02:25:44
freaking out i'm like i'm practicing uh my the relationsh­ips are moreعصبانی هستم انگار دارم تمرین می کنم
02:25:48
important than someone's political views and it's not hypocrisy at all toمهمتر از دیدگاه های سیاسی کسی است
02:25:53
demonstrat­e that and not not to pushاین را نشان دهید و فشار نیاورید
02:25:58
back and there was great humor thereبازگشت و طنز فوق العاده ای در آنجا وجود داشت
02:26:01
you're both a bit of trolls and yeah inشما هر دو کمی ترول هستید و بله
02:26:02
very different ways but neverthele­ss that connection the humor and the mutualراه های بسیار متفاوت اما با این وجود
02:26:05
that was all there yeah yeah it's justاین همه آنجا بود بله بله فقط همین است
02:26:10
um you've talked to alex jones a coupleاوم شما با یک زوج الکس جونز صحبت کرده اید
02:26:13
days ago sure yeah you've talked to himچند روز پیش مطمئن باشید که با او صحبت کرده اید
02:26:16
many times before but you've had him on i was kind of surprised that umبارها قبلاً اما شما او را در اختیار داشتید
02:26:17
that human animal hybrids was like the main conspiracy that people shouldکه هیبریدهای حیوانی انسان شبیه بود
02:26:28
look into to open their eyes to the to the globalists all the conspiraci­esنگاه کنند تا چشمانشان را به روی باز کنند
02:26:34
that are out there was that surprising um no because i came in there withکه در خارج وجود دارد که تعجب آور بود
02:26:42
questions and i was very focused onسوالات و من خیلی روی آن متمرکز بودم
02:26:48
corralling him and having it be like a kind of a coherent intellectu­alاو را به هم بچسبانید و آن را مانند یک
02:26:50
conversati­on that was a really reallyمکالمه ای که واقعاً واقعاً بود
02:26:54
good it was only an hour but it was aخوب فقط یک ساعت بود اما یک ساعت بود
02:26:55
very good conversati­on yeah thank you the response was overwhelmi­ngly positiveمکالمه بسیار خوبی است بله متشکرم
02:26:57
and i'm like all right i'm in a uniqueو من کاملاً خوب هستم که در یک موقعیت منحصر به فرد هستم
02:27:02
position because alex i i met alex wellموقعیت چون الکس من به خوبی با الکس آشنا شدم
02:27:04
that's not true but i was on alex withاین درست نیست اما من با الکس بودم
02:27:06
alex on tim pool a couple of times itالکس در تیم استخر چند بار آن را
02:27:08
was mayhem it was anarchy and i'm likeضرب وشتم بود، آنارشی بود و من شبیه آن هستم
02:27:10
all right let me get but the thing isخیلی خوب اجازه دهید من دریافت کنم اما موضوع این است
02:27:13
what people enjoyed is i was the one who was basically able to translate alexچیزی که مردم از آن لذت بردند این بود که من بودم
02:27:14
ease he's obviously very performati­veسهولت او به وضوح بسیار عملکردی است
02:27:18
and a lot of times alex will say thingsو بسیاری از مواقع الکس چیزهایی می گوید
02:27:21
particular­ly controvers­ial but he'll sayبه خصوص بحث برانگیز است اما او خواهد گفت
02:27:25
them in such a way that it soundsآنها را به گونه ای که به نظر برسد
02:27:27
crazier than it is you know i thinkدیوانه تر از آن چیزی که می دانید فکر می کنم
02:27:29
joe's made this observatio­n as well soجو این مشاهدات را نیز انجام داده است
02:27:30
what i wanted to have him on when on myزمانی که من می خواستم او را در اختیار داشته باشم
02:27:33
show is all right let's go through allنمایش خوب است بیایید همه چیز را مرور کنیم
02:27:35
these conspiraci­es which have validity which don't and i knew if i askedاین توطئه ها که اعتبار دارند
02:27:37
because he's got a lot of historicalچون او مطالب تاریخی زیادی دارد
02:27:42
knowledge even if you want to think of aدانش حتی اگر بخواهید به یک فکر کنید
02:27:43
let's sort out the wheat from the chaff you know because everyone has someoneبیایید گندم را از کاه جدا کنیم
02:27:46
crazy in them i have this expression youدیوانه در آنها من این تعبیر شما را دارم
02:27:50
take one red pill not the whole bottleیک قرص قرمز مصرف کنید نه کل بطری
02:27:52
you take the whole bottle of red pillsشما کل بطری قرص قرمز را مصرف می کنید
02:27:54
you assume literally everything in theشما به معنای واقعی کلمه همه چیز را فرض می کنید
02:27:55
media is a lie that that's just not aرسانه دروغی است که فقط یک دروغ نیست
02:27:57
coherent position to have is the weather alive when they tell you that the temperatur­e's gonna be wrong tomorrow so that was fun to watch him go throughموقعیت منسجم برای داشتن آب و هوا است
02:27:59
that and he felt bad because he felt incorrectl­y in my opinion that he was needlessly aggressive and disrespect­fulو او احساس بدی داشت زیرا احساس می کرد
02:28:05
disrespect­ed at all it got heated but i didn't take it personally people haveبه سمت من در زمان من احساس نکردم
02:28:13
heated debates all the time so i thinkمن فکر می کنم همیشه بحث های داغ است
02:28:16
he he promised me he wouldn't interruptاو به من قول داد که حرفش را قطع نکند
02:28:18
and would be deferentia­l but thatو قابل احترام خواهد بود اما این
02:28:19
because he promised to be on his best behavior that gave me an opportunit­y to address him seriously and not to bring the clown aspect out of him which isچون قول داده بود در بهترین حالتش باشد
02:28:21
easy to caricature him uh my friendآه دوست من کاریکاتور کردن او آسان است
02:28:30
ethan supply who i'm sure people knowاتان عرضه می کند که مطمئنم مردم می شناسند
02:28:32
played a basically character based onاساساً شخصیتی را بر اساس آن بازی کرد
02:28:35
him in the hunt because eric alex is kind of this cartoon archetype so it wasاو در شکار است زیرا اریک الکس است
02:28:36
really fun to get another side of him umواقعاً لذت بخش است که طرف دیگری از او پیدا کنم
02:28:41
and and also it's just fun being on hisو همچنین بودن در او فقط سرگرم کننده است
02:28:45
show just him being bombastic and just trying to be the calm voice of reasonفقط نشان دهید که او هولناک و عادل است
02:28:47
and for once the trickster was apolloو برای یک بار فریبکار آپولو بود
02:28:51
and that's what makes me the most interested in alex is the uh theو این چیزی است که من را بیشتر می سازد
02:28:57
nietzsche quote about the uh you knowنقل قول نیچه در مورد اوه که می دانید
02:29:01
i think he said on your show that he hasفکر می کنم او در برنامه شما گفت که دارد
02:29:05
become the abyss or something like thatتبدیل شدن به پرتگاه یا چیزی شبیه به آن
02:29:07
i think that makes him fascinatin­g thatمن فکر می کنم که او را جذاب می کند
02:29:09
when you really take conspiracy theoryوقتی واقعاً تئوری توطئه را قبول دارید
02:29:12
the kind of effect it has on your mindنوع تاثیری که روی ذهن شما می گذارد
02:29:15
that to me is fascinatin­g well can i sayمی توانم بگویم که برای من جذاب است
02:29:18
one thing the term conspiracy theory ifیک چیز اصطلاح تئوری توطئه اگر
02:29:19
you ask any layman like it's like thisشما از هر شخص غیر روحانی بپرسید که اینطور است
02:29:22
you say do you like puppies i hate themشما می گویید آیا توله سگ ها را دوست دارید من از آنها متنفرم
02:29:25
do you like baby dogs oh they're theآیا شما دوست دارید سگ بچه آه آنها هستند
02:29:27
best right people the human mind isبهترین افراد درست ذهن انسان است
02:29:29
capable of doing this yes so if you askقادر به انجام این کار بله اگر بپرسید
02:29:30
people do you think extremely powerfulبه نظر شما مردم بسیار قدرتمند هستند
02:29:32
often get together and manipulate dataاغلب با هم جمع می شوند و داده ها را دستکاری می کنند
02:29:37
or rules in order to further their powerیا قوانینی به منظور افزایش قدرت خود
02:29:39
and control and maintain it i think 90و آن را کنترل و حفظ کنم فکر می کنم 90
02:29:42
plus percent of people be like of courseبه علاوه درصد از مردم مانند البته
02:29:44
then you say oh so you believe inبعد می گویی اوه پس باور می کنی
02:29:46
conspiracy theories oh no that's for crazy people those concepts areتئوری های توطئه اوه نه این برای
02:29:47
identical now that term is used forدر حال حاضر این اصطلاح برای آن استفاده می شود
02:29:51
people who are like all right uh um youافرادی که مثل همه خوب هستند اوم تو
02:29:54
know there's conspiraci­es in governmentبدانید که توطئه هایی در دولت وجود دارد
02:29:57
to experiment on people like tuskegeeبرای آزمایش روی افرادی مانند تاسکگی
02:29:58
this is not in dispute the cia has youاین مورد بحث نیست که cia شما را دارد
02:30:00
know unsealed things operation mockingbir­d so on and so forth and atمی دانم عملیات چیزهای بدون مهر و موم
02:30:02
the same time conspiracy theory appliesهمان زمان تئوری توطئه اعمال می شود
02:30:06
to people who say 9 11 never happenedبه افرادی که می گویند 9 11 هرگز اتفاق نیفتاده است
02:30:07
and those are holograms now it's theو آنها هولوگرام هستند در حال حاضر آن است
02:30:10
same word for both but these are not atبرای هر دو کلمه یکسان است اما اینها در آن نیستند
02:30:12
all equal truth claims and they do notهمه ادعای حقیقت برابر دارند و اینطور نیست
02:30:14
at all have equal evidence to them butاصلاً شواهد برابری برای آنها دارند اما
02:30:17
it's very useful for powerful people toبرای افراد قدرتمند بسیار مفید است
02:30:18
have that term in the zeitgeist becauseاین اصطلاح را در zeitgeist داشته باشید زیرا
02:30:21
then i don't have to explain or defendپس من نیازی به توضیح یا دفاع ندارم
02:30:23
it's like only lunatics are going toمثل این است که فقط دیوانه ها می خواهند
02:30:24
look further on this do you really want to be a lunatic kid and that takes care of the issue i i unfortunat­ely the sameآیا واقعاً می خواهید به این موضوع نگاه کنید
02:30:26
problem applies with language applies toمشکل مربوط به زبان اعمال می شود
02:30:33
a lot of other 100 that's the nature ofبسیاری از 100 مورد دیگر که ماهیت آن است
02:30:35
language yeah it's used not just toزبان بله، نه فقط استفاده می شود
02:30:37
communicat­e but to obfuscate obviouslyارتباط برقرار کردن، اما به وضوح مبهم کردن
02:30:39
that could be fixed by coming up withکه می تواند با آمدن به رفع شود
02:30:40
to uh to label conspiracy theories that are much more likely to be true yeahبه تئوری های توطئه برچسب بزنیم که
02:30:44
power elite analysis is another it'sتجزیه و تحلیل نخبگان قدرت یکی دیگر از آن است
02:30:50
this is the black pill versus white pill do you think thinking about these thingsاین قرص سیاه در مقابل قرص سفید است
02:30:54
make you deeply cynical about the worldشما را عمیقاً نسبت به دنیا بدبین می کند
02:31:05
yeah because if you are thinking thatبله چون اگر به این فکر می کنید
02:31:09
you are not aware of or no one is awareشما آگاه نیستید یا هیچ کس آگاه نیست
02:31:11
of who's controllin­g things and that theاز اینکه چه کسی چیزها را کنترل می کند و اینکه
02:31:14
level of their control it gives you the sense of powerlessn­ess and hopelessne­ssسطح کنترل آنها به شما می دهد
02:31:17
yeah and my counter is the people inبله و پیشخوان من افرادی هستند که در آن هستند
02:31:22
charge one of the reasons i'm anیکی از دلایلی که من هستم را متهم کنید
02:31:25
anarchist are nowhere near as smart andآنارشیست ها به هیچ وجه به اندازه هوشمند و باهوش نیستند
02:31:26
crafty as you think they are andحیله گر که شما فکر می کنید آنها هستند و
02:31:28
the ones completing the shadow maybe areآنهایی که سایه را تکمیل می کنند شاید باشند
02:31:32
but the ones who are in the public faceاما کسانی که در انظار عمومی هستند
02:31:33
most certainly are not as social mediaمطمئناً مانند رسانه های اجتماعی نیستند
02:31:35
has demonstrat­ed when you look at howنشان داده است زمانی که شما به چگونه نگاه کنید
02:31:37
senators and harvard professors tweetسناتورها و اساتید هاروارد توییت کردند
02:31:39
intellects that you're in awe of to putعقل هایی که از گذاشتن آنها در حیرت هستید
02:31:44
i think that kind of takes the bloom offمن فکر می کنم که این نوع شکوفایی را از بین می برد
02:31:48
you mentioned that you've been doing aشما اشاره کردید که یک کار را انجام داده اید
02:31:52
lot of amazing things been truly joyfulبسیاری از چیزهای شگفت انگیز واقعاً خوشحال کننده بودند
02:31:54
i don't know if you have a bucket listمن نمی دانم آیا شما یک لیست سطلی دارید یا خیر
02:32:00
is there items on the bucket list you are you are you pretty much satisfiedآیا مواردی در لیست سطلی شما وجود دارد؟
02:32:02
and happy and if you die today i if iو خوشحال و اگر امروز بمیری من اگر هستم
02:32:08
murder you you'll be happy i could dieقتل تو خوشحال خواهی شد که من می توانم بمیرم
02:32:11
today is there an item on the buccalامروز یک مورد در باکال وجود دارد
02:32:13
i don't yeah uh deep sea submersibl­eمن نه، اوه، شناور در اعماق دریا
02:32:18
that would be number one in a bucket why because that's where all the most interestin­g zoology is and to be umکه شماره یک در یک سطل خواهد بود
02:32:22
in a place where like virtually no humanدر مکانی که تقریباً شبیه هیچ انسانی نیست
02:32:31
being has been and to see these god's mistakes in their natural environmen­tهستی بوده است و برای دیدن این خدا
02:32:33
my friend coined that term god'sدوست من این اصطلاح خدا را ابداع کرد
02:32:39
mistakes if you look at deep seaاشتباهات اگر به اعماق دریا نگاه کنید
02:32:40
creatures you can imagine god makingموجوداتی که می توانید تصور کنید خدا می سازد
02:32:41
some animal being like oh god this isیک موجود حیوانی مثل خدایا این است
02:32:43
hideous i'll just throw the bomb theوحشتناک من فقط بمب را پرتاب خواهم کرد
02:32:45
ocean no one's gonna see this um so thatاقیانوس هیچ کس این ام را نخواهد دید
02:32:46
would be my number one bucket list thingمی تواند شماره یک لیست سطل من باشد
02:32:48
i would say go to the white house as aمن می گویم به عنوان یک به کاخ سفید بروید
02:32:51
guest would be a bucket list thingمهمان یک چیز لیست سطلی خواهد بود
02:32:53
russia go to russia would be a bucketrussia go to russia یک سطل خواهد بود
02:32:55
i want to go these are secondary like goمن می خواهم بروم اینها مانند رفتن ثانویه هستند
02:33:00
to eritrea it would be a buckless thingبرای اریتره، این امری بی\u200cپن­اه خواهد بود
02:33:02
i've got a long list of books i need toمن یک لیست طولانی از کتاب هایی که نیاز دارم دارم
02:33:04
write that's that's i don't know that'sبنویس که همین است، نمی دانم همین است
02:33:06
there's not that much what i'm at aچیزی که من در آن هستم وجود ندارد
02:33:12
is once you cross off certain things you basically instead of driving the carزمانی است که بعضی چیزها را خط می زنید
02:33:16
and just amazing i talked to you aboutو فقط شگفت انگیز است که من با شما صحبت کردم
02:33:22
this medical thing you know before weاین چیز پزشکی را قبل از ما می دانید
02:33:23
started yeah at a certain point and i'mبله در یک نقطه خاص شروع شد و من هستم
02:33:25
sure this happens to you because yourمطمئن باشید این اتفاق برای شما می افتد زیرا شما
02:33:27
platform's a lot bigger than mine all sorts of things start coming yourپلت فرم بسیار بزرگتر از من است
02:33:28
way that you never would have thought ofراهی که هرگز به آن فکر نمی کردید
02:33:32
and you're like this is pretty darn coolو شما مثل این هستید که خیلی باحال است
02:33:33
so to be and that's happening at anهمینطور باشد و این در یک اتفاق می افتد
02:33:35
escalating rate like i'm at a point now where i get stopped every day um byدر حال افزایش نرخ مثل اینکه الان در نقطه ای هستم
02:33:38
people so that's gonna be a weird thingمردم پس این چیز عجیبی خواهد بود
02:33:42
without exception everyone who has everبدون استثنا همه کسانی که تا به حال داشته اند
02:33:49
stopped me on the street has been coolمن را در خیابان متوقف کرد سرد است
02:33:51
and it's been a pleasant experienceو این یک تجربه خوشایند بوده است
02:33:53
there was one exception in an event where someone was genuinely on the spectrum and they didn't understand like distance and you don't touch people and that but that's as bad as it got that is something that's going to beیک استثنا در یک رویداد وجود داشت
02:33:55
weird for me to have to deal with umبرای من عجیب است که باید با او کنار بیایم
02:34:06
couple of years but you know it's theچند سال است، اما شما می دانید که این است
02:34:10
price you pay and it's it's hardly aقیمتی که می پردازید و به سختی یک است
02:34:11
small price when people come up to youوقتی مردم به سراغ شما می آیند قیمت کمی دارند
02:34:13
and say you've made my life better butو بگو که تو زندگی من را بهتر کردی اما
02:34:15
it's just weird when you go and likeوقتی می روی و دوست می داری خیلی عجیب است
02:34:16
like i was at the gym and then someoneمثل اینکه من در باشگاه بودم و بعد کسی
02:34:18
tweets like did i see you at the gymتوییت هایی مانند آیا تو را در ورزشگاه دیدم
02:34:20
just now it's kind of weird and i'm sureفقط الان یه جورایی عجیبه و مطمئنم
02:34:22
it's the same for you when you're walking around and you don't think aboutوقتی که هستید برای شما یکسان است
02:34:24
it but people know who you are and youاما مردم می دانند که شما و شما کی هستید
02:34:28
don't know who they are that you'reنمی دانم آنها چه کسانی هستند که شما هستید
02:34:29
being watched even though it's not you don't get prepared for thatدر حال تماشا شدن حتی اگر اینطور نیست
02:34:30
there will be two really big names thatدو نام واقعاً بزرگ وجود خواهند داشت
02:34:37
uh wanted to do this podcast we'll doمی خواستم این پادکست را انجام دهیم
02:34:40
this podcast that i considered to doاین پادکستی که فکر کردم انجامش بدم
02:34:42
i realized why the hell talked toفهمیدم چرا لعنتی باهاش \u200b\u20­0bحرف زد
02:34:47
famous when i could talk to somebody iمعروف وقتی میتونستم با کسی صحبت کنم
02:34:51
hit a random number generator yeah justیک مولد اعداد تصادفی بزنید بله فقط
02:34:59
i listed all the russians i know and you're the yeah who's the most desperateمن تمام روس هایی را که می شناسم لیست کردم و
02:35:02
he's got a shitty book out we can talkاو یک کتاب مزخرف دارد که می توانیم با هم صحبت کنیم
02:35:08
this garbage cut and pace that he didاین برش زباله و سرعتی که او انجام داد
02:35:12
incredible human being it's an honorانسان باورنکردنی این یک افتخار است
02:35:23
that you would talk to me and you'll beکه با من حرف میزنی و خواهی بود
02:35:25
my friend thanks so much for doing thisدوست من از انجام این کار بسیار متشکرم
02:35:26
uh when you asked me to be the guest for the anniversar­y episode was similar toوقتی از من خواستی که مهمان باشم
02:35:31
the respect when my two friends josh andاحترام زمانی که دو دوست من جاش و
02:35:35
zoe they were going to get married atzoe آنها قرار بود در آن ازدواج کنند
02:35:37
city hall and they said we want someoneشهرداری و گفتند ما یکی می خواهیم
02:35:39
to witness it they ask you so it's oneبرای شاهد آن از شما می پرسند پس یکی است
02:35:40
they like you and respect you which iآنها شما را دوست دارند و به شما احترام می گذارند که من
02:35:44
had growing up it's nothing when theyتا به حال بزرگ شدن چیزی نیست وقتی که آنها
02:35:46
show it and this is something that i doآن را نشان دهم و این کاری است که من انجام می دهم
02:35:48
not take lightly and i hope no one takes slightly and if someone does right byساده نگیرید و امیدوارم کسی نپذیرد
02:35:50
you and shows you respect going back to kind of taking out for dinner thank themشما را نشان می دهد و به شما احترام می گذارد
02:35:53
buy them a candy bar buy them a soda doبرایشان یک آب نبات بخرید برایشان نوشابه بخرید
02:35:58
something to show that you don't take itچیزی که نشان دهد شما آن را قبول ندارید
02:36:01
for granted because i think what you andبدیهی است زیرا من فکر می کنم آنچه شما و
02:36:03
is increase human kindness as much asافزایش محبت انسان به همان اندازه است
02:36:06
be kind to yourself because a lot of you conversati­on with michael malus andبا خودتان مهربان باشید زیرا بسیاری از شما
02:36:13
thank you to gala games indeedواقعاً از بازی های گالا تشکر می کنم
02:36:23
betterhelp and masterclas­s check them out in the descriptio­n to support thisبهتر کمک کنید و مسترکلاس آنها را بررسی کنید
02:36:26
and now let me leave you with some words from jack kerouac that perhaps begins toو حالا اجازه دهید شما را با چند کلمه ترک کنم
02:36:31
explain the nature of and the reasonsماهیت و دلایل آن را توضیح دهید
02:36:37
for my friendship with mr michael malusبرای دوستی من با آقای مایکل مالوس
02:36:39
the only people for me are the mad onesتنها مردم برای من دیوانه ها هستند
02:36:42
the ones who are mad to live not to talkآنهایی که دیوانه هستند زندگی کنند تا حرف نزنند
02:36:45
matt to be saved desirous of everythingمات به رستگاری در آرزوی همه چیز
02:36:48
at the same time the ones who never yawn or say commonplac­e thing but burn burnدر عین حال کسانی که هرگز خمیازه نمی کشند
02:36:50
like fabulous yellow roman candlesمثل شمع های رومی زرد افسانه ای
02:36:57
exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue center light pop and everybody goesمانند عنکبوت در میان ستاره ها منفجر می شود
02:36:59
thank you for listening and hope to seeممنون که گوش دادید و امیدوارم ببینید به عنوان یک خائن به هدف بنابراین من کاری را که انجام داده بودند انجام دادند اتحاد جماهیر شوروی مانند برکمن مالیات بر درآمد خود را بپردازید همانطور که می دانید بسیار خوب است من گاهی در مورد این صحبت می کنم فوق العاده و من فکر می کنم بسیار در مقابل اگزیستانسی­الیسم مطمئنا به نیهیلیسم و \u200b\u20­0bالف مرد ناامیدی که خود را فرافکنی می کند من فکر می کنم بدبینی دروغ است هنوز هم هر کاری که انجام می دهد بهشت خوب من فکر می کنم وجود دارد ما واقعا نیاز به پیروزی داریم بله من با یک پناهنده آشنا شدم مادربزرگ این داستان را از چگونگی تعریف کرد از طریق و آنها هنوز هم هستند او نمی تواند دایره المعارف دریافت کند من این را در شرکت ها نیز می بینم جایی است که من و شما با هم مخالفیم ما را اینجا زندانی نگه می دارند خودمان را به اولین بودن برسانیم فکر می کنم یک نگرانی بزرگ دیگر توییتر تمسخر و شوخ طبعی را دوست دارد بله از کلمات بزرگتر استفاده کنید گاهی اوقات اوم را پرتاب کنید چیزی که در دوران کودکی من فکر می کنم اوم من آنها را به خاطر آن مقصر نمی دانم به طور کلی به شما اهمیت می دهد چیزی که همه بر سر آن توافق داشتند از آنها در مورد چگونگی صحبت کردند برای غیر سلسله مراتبی استدلال کنید به نظر می رسد راحت تر حرکت کند مثلا اگر به فروشگاهی بروم می توانم مردم به آنچه می خواهند می رسند مردم مراقبت پزشکی ما خیلی هستیم این چیزی است که شما می خواستید فرد واجد شرایط برای انجام این کار بله رای دادن به بهترین های فعلی ما نیست فکر می کنم باید وجود داشته باشد بنابراین برای داشتن همه آن و اگر این ایده می رود به اینجا بیاید چیزهای بسیار معتبری که شما اینجا هستید خوب من واقعا برای آزادی ارزش قائل هستم بله، من فکر می کنم شما واقعاً درست می کنید این کاری است که ارزش انجام دادن دارد همان طور که من فکر می کنم درونگرا لیستی که می خواهید انجام دهید که هیچ کس نمی داند و اهمیت نمی دهد به دست آوردن چه کسی راحت تر است چیزی که وقتی مردم به شما می گویند
02:37:09
       


Please help to correct the texts:


Please help with translation:


↑ Return to Top ↑